ads
ads
ads
ads

مقاله اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﮔﺎز

۲۶ شهریور ۱۳۹۷(2076 روز پیش) 646 بازدید

ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ گاز در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و لوله کشی گاز مشترک ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﺮای اﻧﺤﺎم اﻣﻮر ﻧﻈﺎرﺗﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﺎز ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎیﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪه ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺎدرﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه و در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد.

 

  1.  ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ۳-۲-۴-۱۷- ﮐﻨﺘﻮر ﮔﺎز مربوط به لوله کشی گاز مشترک ﺑﺎﯾﺪ درداﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺘﻮر در داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
  2. ﺑﻨﺪ ب ۱-۱-۴-۱۷ ﺑﺨﺶ لوله کشی گاز مشترک واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﯾﺰرﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از داﺧﻞ ﻣﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ راه ﭘﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  3. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﻠﻮﭘﺰ ﯾﺎ ﮐﺒﺎب ﭘﺰ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﮑﺘﻮری از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺸﺎﻋﺎت اﺟﺮا ﺷﻮد. زﯾﺮا در ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻣﺸﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﺮض ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﺸﺎع ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺸﺎﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﻠﻮﭘﺰ در ﭘﯿﻠﻮت و ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﮐﺒﺎب ﭘﺰ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  4. ﻋﺒﻮر لوله کشی گاز مشترک ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﮑﺘﻮری از ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎری ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﭘﯿﻠﻮت ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا اﯾﻦ اﻧﺒﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ﻋﺒﻮر لوله کشی گاز مشترک ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﮑﺘﻮری از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

 

ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﺷﺎره دارد در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - لوله کشی گاز مشترک

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مشاعات ساختمان )

 

ﻣﺎده ۴۷- ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎی اﺿﺎﻓﻲ، ﮔﺬاردن ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﺷﻴﺎی دﻳﮕﺮ، ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﮓ، ﮔﺮﺑﻪ، ﻣﺮغ و ﺧﺮوس در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺣﺘﻲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن) ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .

ﻣﺎده ۴۸- ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻔﺶ، دﻣﭙﺎﻳﻲ و ﺟﺎ ﮐﻔﺸﯽ در ﭘﺸﺖ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن و در ﻣﺤﻮﻃﻪ راﻫﺮوﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۴۹- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ­ﮔﻮﻧﻪ ­ای ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﺷﻮد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۵۰- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده اداری و ﺗﺠﺎری از آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۵۱- ﻗﺮار دادن ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ر ﭘﺸﺖ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن، رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ و آﺷﻐﺎل در ﺣﻴﺎط و راﻫﺮوﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۵۲- ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ دارای ﻳﻚ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﻮده ( و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ) ﻛﻪ ﻣﺤﻞ آن
در ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻼک معین ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎرک ﺧﻮدرو در ﻏﻴﺮ از ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرک ﺧﻮدرو در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎع درون ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ( ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﻲ ﺗﺮد و دور ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ) ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۵۳- ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻧﺒﺎری داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ آن در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه و
در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻼک ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء در ﻏﻴﺮ از اﻧﺒﺎری اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻣﺸﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۵۴- اﻧﺒﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ­ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۹ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و
ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺘﻔﺎده ورزﺷﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ­ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده ۵۵- اﻧﺒﺎری واﻗﻊ در زﻳﺮ ﭘﻠﻪ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮاﻳﺪار ﺑﻮده و ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ در اﺗﺎﻗﻚ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و اﺗﺎق ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ۵۶- اﺳﺒﺎب ­ﻛﺸﻲ و ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻧﺨﺎﻟﻪ  ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺳﺮاﻳﺪار مکلف ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از

اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ۵۷- اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺑﺮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﻴﺰان و متی ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺳﺮاﻳﺪار مکلف ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ۵۸- در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و بنایی ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺮاﻳﺪار ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﻮق­ اﻟﻌﺎده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺟﺒﺮان زﺣﻤﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮاﻳﺪار در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده ۵۹- در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺐﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ۲۲ و در ﺷﺐﻫﺎی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ۲۴ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻜﻮت ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

(ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﺻﺪای ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ) اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .

ﻣﺎده ۶۰- اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺪﻳﺮ و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ­ﭘﺬﻳﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺎی ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه ۸- ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻞ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ از ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ .

ﻣﺎده ۶۱- ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻒ ﭘﺸﺖ  ﺑﺎم (اﻳﺰوﮔﺎم) ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻳﻦ اتفاق ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ­ﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﺣﺪ آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه اﺳﺖ .

ﻣﺎده ۶۲- زﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎی رادﻳﺎﺗﻮر در ﺷﻮﻓﺎژﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۲۰ ﻣﻬﺮ ﻫﺮﺳﺎل و ۲۰ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﻣﻲ ­ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺖ .

تهیه و تنظیم:مهندس بهروز لطفی (عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران)

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background