ads
ads
ads
ads

فاصله مجاز تاسیسات برق از تاسیسات گاز ساختمان

۱۱ آذر ۱۳۹۹(1325 روز پیش) 21,401 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره فاصله مجاز تاسیسات برق از تاسیسات گاز ساختمان توضیح خواهیم داد.

 

مطالب ذیل در خصوص فاصله مجـاز تاسیسات برق و گـاز سـاختمان از یکـدیگر از مبحـث هفـدهم مقررات ملی چاپ ۱۳۸۷ استخراج و عیناً نقل شده است.

 

کنتور 

چ ) فاصله کنتور (گاز) از سیم های برق که روی کار نصب شده اند باید حداقل ۱۰ سانتیمتر و از کنتور برق ۵۰ سانتی متر باشد.
تذکر۱ : چون بر اساس مفاد تفاهم نامه سه جانبه ” فاصله تابلو کنتور(برق) از تاسیسـات آب و گـاز و تاسیسات برق بایـد بـه ترتیب ۶۰ و ۱۳۰ سانتی مترباشد ” و با توجه به اینکه فاصـله ۱۳۰ سـانتی متـری محتاطانـه تـراسـت لـذا فاصله کنتور گاز از کنتور برق بایستی حداقل ۱۳۰ سانتی مترباشد.
تذکر ۲ : بر اساس مندرجات ماده ۱۳-۹-۱-۱-۲(مبحث سـیزدهم) ” نصـب تـابلو(بـرق) در آشـپزخانه ، بـه شرطی که حداقل فاصله آن از شیرهای آب و لوله ها و اجاق گاز از ۱/۵ متر کمتر نباشد ، مجاز است ” لذا با توجه به اینکه فاصله ۱/۵ متری محتاطانه تر است ، در آشپزخانه همین فاصـله را بـه عنـوان حـداقل مجاز در نظر می گیریم.
تذکر ۳ : در موقع بروز آتش سوزی ، ماموران آتش نشانی بایستی بتواننـد بسـرعت و بـدون جسـت و جـوی زیاد و بدون نیاز به وارد شدن به عمق آپارتمان ، تابلو اصلی برق را یافته و آن را قطع نمایند. لـذا تـابلو اصلی برق بایستی در نزدیکی درب وروی آپارتمان قرار گیرد.

شیرها

ج ) در محل هایی که شیر گاز در مجاورت کلید و پریزبرق ، جعبه تقسیم ، جعبه فیوز قرار مـی گیـرد ، شـیر گاز باید در ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی متر بالاتر از کلید یا پریز و یا در فاصله افقی ۱۰ سانتی متـری از آنهـا نصب شود . اگر اجباراً در زیر کلید یا پریز قـرار گیـرد رعایـت حـداقل ۵۰ سـانتیمتر فاصـله (عمـودی)
ضروری است .
د ) نصب شیر گاز در تراز پایین تر از تراز ذکر شده و پایین تر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز اسـت که حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله افقی از لبه کلید و پریزداشته باشد.

 

لوله 

چ )لوله گازنباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد.
ح ) فاصله سیم روکار ، کلید و پریزبرق با لوله های گاز باید حداقل ۵ سانتی متر باشد.

لوله کشی توکار ( گاز )

در صورتی که لوله های گازبا سایر لوله های تاسیسات برق و کابل برق در یک کانال افقی یا قائم قرار گیرند ، باید لوله های گاز حداقل به فاصله ۱۰ سانتی متربا سایرلوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد.
لوله های گازتوکاری که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده می شود ، باید از سایرلوله های تاسیساتی و کابل برق حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد . در صورتی که در تقاطع لوله های گاز با سایر لوله های تاسیساتی یا کابل برق ، حفظ فاصله فوق مقدور نباشد ، باید لوله گاز را از سایر لولـه هـا بـه وسـیله عایق حرارتی و از کابل برق به وسیله غلاف پی وی سی یا انواع دیگر جدا نمود.

نکات قابل توجه در دوران بهره برداری از لوله کشی گاز نباید به منظور اتصال زمین استفاده شود.
توضیح : مطابق مندرجات مـاده پ ۱-۷(مبحـث سـیزدهم) ” از لولـه هـای فلـزی آب ، گـاز ، انـواع دیگـر سوخت رسانی، سیستم گرمایش و غیره نباید به عنوان الکترود زمـین یـا اصـل هـادی هـای حفـاظتی یـا هادی های زمین استفاده کرد . البته ، از نظر همبندی ، باید لوله های گوناگونی را که در سـاختمان کـار گذاشته می شوند به هادی حفاظتی و هادی زمین متصل کرد. ” نتیجه می گیـریم کـه مقاومـت سیسـتم اتصال زمین در حالت جدا از لوله های تاسیساتی ، نباید از ۲ اهم تجاوز نکند. گرچه با اتصال ایـن لولـه ها ممکن است مقاومت به مقدار کمتری کاهش یابد.

 

برای دریافت فایل مربوط به « فاصله مجاز تاسیسات برق از تاسیسات گاز ساختمان » به بخش دانلود مراجعه نمایید:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background