ads
ads
ads
ads

شرح خدمات مهندسان ناظر (تمامی رشته ها)

۳۰ مرداد ۱۳۹۸(1732 روز پیش) 293 بازدید

دراین بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره شرح خدمات مهندسان ناظر (تمامی رشته ها) توضیح خواهیم داد.

 

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ آن (  ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵) و ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻧﻈﺎﻣﺎت اداری) ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ.

 

ﻓﺼﻞ اول – ﺗﻌﺎرﻳﻒ

 

واژه ﻫﺎی زﻳﺮ در اﻳﻦ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻌﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺳﺎﻳﺮ واژه ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻧﻈﺎﻣﺎت اداری) می ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن : ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ : ﻧﻈﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و اﺳﺘﻤﺮار زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮﺣﻠﻪ ای : ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺮﺣﻠﻪ ای

اﺳﺘﻤﺮار زﻣﺎﻧﻲ : ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎد و ﻣﻨﻘﻄﻊ

ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : ﻧﻬﺎد رﺳﻤﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ساختمان مانند شهرداری، دﻫﺪاری، ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮ جدید،  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد، ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻲ

 

ﻓﺼﻞ دوم- کلیات شرح خدمات مهندسان ناظر

 

۱-۲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن” ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نظارت مهندسان ناظر، از زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن، ﻛﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ، ﻧﻈﺎرت ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮﺑﺘﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد.

۳-۲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﻲ(در اﻣﻮری ﻛﻪ ﺗﻮاﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ) ﻳﺎ ﻓﺮدی (دراﻣﻮری ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ) در ﻗﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴-۲وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ جنبه ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ دارد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎر در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت مصوب، اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻼم و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح یا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و اﻟﺰام ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ راﺳﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ نمی باشند.

۵-۲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻴﻪ مقررات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

۶-۲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼع وی ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻤﻔﻜﺮی، ﻣﺬاﻛﺮه، همکاری و ارتباط پیوسته داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۷-۲ مهندسان ناظر ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ و از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ی ﻣﻠﻚ و ﻣﺠﺎورت ﻫﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ، ﻫﻤﺠﻮاری ﻫﺎ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻠﻚ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺠﺎور اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ازﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ نمایند.

۸-۲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺮازﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻇﺮان دﻳﮕﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻣﻀﺎی ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ آن، به اتفاق ناظر هماهنگ کننده می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۹-۲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ) در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ” از ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ” ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺧﺎص، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۰-۲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻣﻀﺎی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن منطبق ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻧﻈﺎﻣﺎت اداری) ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺖ.

۱۱-۲ مهندسان ناظر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﺳﺎزﻧﺪه ) و اﻣﻀﺎو ﻣﻬﺮ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ آن می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۲-۲ مهندسان ناظر در ﻣﺪت اﺟﺮا و در ﻃﻮل ﻛﺎر (ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر و ﺑﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ) ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﻣﻀﺎی آن در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ و اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۳-۲ مهندسان ناظر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر درﻣﺮاﺟﻊ مرتبط اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی. ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و اﻣﻀﺎی اﺳﻨﺎد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۴-۲ در اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻇﺮ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﺎن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل درج ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط) و اﻋﻼم رﺳﻤﻲ آن ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ، به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ

 

۱-۳ ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ سازی آن.

۲-۳ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ذﻳﺼﻼح ﻣﻨﺪرج در پروانه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۳-۳ ﻛﻨﺘﺮل و حصول اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺋﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺰام ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۴-۳ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد اﺳﻨﺎد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب و  پروانه ساختمان

۵-۳ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ آن در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در  تمام مدت اجرای کار

۶-۳ اخذ برگ انطباق ملک با اسناد ثبتی و مشخصات و حدود اربعه قانونی و نقشه های مصوب از صاحبکار

۷-۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻞ زﻣﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری، ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و سازنده و سایر مهندسان ناظر

۸-۳ ﻛﻨﺘﺮل رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، مطابق با ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻇﺮان و اراﺋﻪ ﺗﺬﻛﺮ کتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحبکار

۹-۳ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺪارﻛﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺮوی انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان و  اظهار نظر در خصوص آن باتفاق سایر مهندسان ناظر.

.

.

.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل« شرح خدمات مهندسان ناظر (تمامی رشته ها) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background