ads
ads
ads
ads

سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۳

۲۸ آبان ۱۳۹۹(1283 روز پیش) 350 بازدید

دراین بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۳ توضیح خواهیم داد.

 
به نام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسـمی) ایـران را بـه عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه صاحب نظـران مراکـز و مؤسسـات علمـی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان هایی دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس استانداردهای ملی ایران بـرای نظرخـواهی بـه مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملـی مـرتبط بـا آن
رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کننـد درکمیتـه ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدین ترتیب، استانداردهایی ملـی تلقـی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه اسـتاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.
کمیسیون بین المللـی الکتروتکنیـک ۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO( 5کمیسیون کـدکس غـذایی (CAC (4 است و به عنوان تنها رابط ۳ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML (2) IEC) در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضـمن توجـه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدی هـای خـاص کشـور، از آخـرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصـولات و ملاحظـات زیسـت محیطـی و اقتصـادی، اجـرای بعضـی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورایی عالی استاندارد، اجباری نمایـد.
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صـادراتی و درجـه بنـدی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آمـوزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکـز کالیبراسـیون (واسـنجی) وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کنـد و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند .ترویج دستگاه بـین المللـی یکاهـا،
کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

 

پیش گفتار

 

استاندارد « سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۳: اتصالات» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوطه توسط (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) تهیه و تدوین شده و در ۵۳۹ اجلاس کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی مورخ ۵/ ۸۹/۳ مورد تصویب قرار گرفته است.

اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود برای حس همگانی و هماهنگی با تحولات در پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استاندارد تعیین ملی استفاده کرد.

هدف و دامنه کاربرد

 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی سیستم لوله های چند لایه مورد مصرف لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان برای انتقال آب چه مورد مصرف انسانی ( مصارف عمومی و آشامیدگی در سیستم خانگی) یا سیستم های گرمایشی تحت فشارهای طراحی مشخص شده و دمای مناسب با کلاس کاربردی استاندارد ملی ۱۲۷۵ ۳۱ را ببینید است همچنین در برگیرنده ویژگی های آزمون برای روش های آزمون ذکر شده در این قسمت از استاندارد می باشد این استانداردی استانداردهای مرجع محصول است و برای لوله های چند لایه اتصالات اتصال آن ها و همچنین اتصال با اجزای ساخته شده از مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی که مورد مصرف برای لوله کشی آب سرد و گرم هستند قابل اجرا است. از استاندارد تنها برای استفاده همزمان با سایر قسمت‌های دیگر استاندارد از این استاندارد تنها برای لوله های تلفیقی که لایه داخلی آنها از پلاستیک ساخته شده باشد قابل کاربرد است.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۳ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background