ads
ads
ads
ads

سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۲

۲۵ آبان ۱۳۹۹(1286 روز پیش) 199 بازدید

دراین بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۲ توضیح خواهیم داد.

 
به نام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسـمی) ایـران را بـه عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه صاحب نظـران مراکـز و مؤسسـات علمـی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان هایی دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس استانداردهای ملی ایران بـرای نظرخـواهی بـه مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملـی مـرتبط بـا آن
رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کننـد درکمیتـه ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدین ترتیب، استانداردهایی ملـی تلقـی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه اسـتاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.
کمیسیون بین المللـی الکتروتکنیـک ۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO( 5کمیسیون کـدکس غـذایی (CAC (4 است و به عنوان تنها رابط ۳ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML (2) IEC) در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضـمن توجـه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدی هـای خـاص کشـور، از آخـرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصـولات و ملاحظـات زیسـت محیطـی و اقتصـادی، اجـرای بعضـی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورایی عالی استاندارد، اجباری نمایـد.
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صـادراتی و درجـه بنـدی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آمـوزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکـز کالیبراسـیون (واسـنجی) وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کنـد و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند .ترویج دستگاه بـین المللـی یکاهـا،
کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

 

اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علایم اختصاری

 

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف نمادها و علایم اختصاری ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۵۳-۱ به کار می رود.

 

مواد
کلیات

سازنده لوله باید مواد مورد استفاده هر لایه و کاربرد آن را اعلام کند.

خصوصیات مواد لایه های طراحی شده جهت تحمل تنش باید با الزامات استاندارد های مرجع محصول مطابقت داشته باشد.( پیوست الف را ببینید)

لایه آلومینیوم در لوله های نوعM ( آلومینیوم- پلاستیک) باید دارای حداقل ازدیاد طول ۲۰ درصد و استحکام کششی ام پی mpa۱۰۰ باشد. روش انجام آزمون ها باید مطابق با استاندارد astm e۸ باشد.

 

مواد قابل استفاده در فرآیند تولید

 

مواد مصرفی در تولید لوله باید از مواد بکر باشند.

 

اثر بر کیفیت آب

 

لوله های مورد استفاده در کاربری آب غیر آشامیدنی، نباید اجزای سمی وارد آب نماید و همچنین نباید به رشد میکروارگانیسم ها کمک کند. همچنین نباید موجب تغییر بو، مزه و رنگ آب شود.

لوله های مورد استفاده در کاربری آب آشامیدنی هنگام تماس با آب از نظر الزامات باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۷۱ باشد.

 

مشخصات کلی

 

وضعیت ظاهری

 

هنگامی که لوله بدون بزرگنمایی مشاهده می‌شود، باید سطوح داخلی و خارجی آن ساخت تمیز و عاری از هر شیار، حفره و سایر نقدهای سطحی باشد که مانع انطباق با این استاندارد ملی می‌شود.

مواد نباید شامل ناخالصی های قابل مشاهده باشد انحراف ناچیز در رنگ مجاز است. انتهای هر لوله باید تمیز و عمود بر محور لوله بریده شود .

 

عبور نور

 

لوله های چند لایه که در زمانی که مطابق با استاندارد iso 7686 تحت آزمون قرار می‌گیرند، بیشتر از دو دهم درصد نور مرئی را از خود عبور دهند. این الزام برای لوله های نوع m کاربرد ندارند.

 

ساختار

 

لوله های چند لایه می توانند شامل لایه های پلیمر یا فلز باشند. برای مثال، هر یک از لایه ها در این لوله ها می‌توانند نقش های زیر را داشته باشند:

  • مقاومت در برابر فشار
  • مانع شدن یا کاهش چشمگیر عبور اکسیژن یا مواد دیگر از دیواره لوله
  • قابلیت ایجاد چسبندگی بین لایه ها.
  • قابلیت مانع شدن یا کاهش چشمگیر اثر UV و/ و یا نور خورشید.
  • قابلیت محافظت مکانیکی همه لایه‌های دیگر (لایه داخلی و خارجی)
  • قابلیت کنترل در برابر انبساط طولی.
  • قابلیت تولید لوله با لایه های رنگی (لایه داخلی و خارجی)

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۲ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background