ads
ads
ads
ads

تدوین استاندارد طراحی موتورخانه

۱۱ دی ۱۳۹۸(1661 روز پیش) 1,323 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره تدوین استاندارد طراحی موتورخانه توضیح خواهیم داد.

 

چکیده و خلاصه ای از  تدوین استاندارد طراحی موتورخانه

 موتورخانه ها بعنوان قلب سیستم های مرکزی گرمایشی و سرمایشی  و تهویه مطبوع در ساختمان ساختمان هـا بـه شمار می روند و بنابر این جایگاه مناسب آنها در ساختمان ساختمان از نقش و اهمیت بسزایی بر خوردار اسـت . در این پروژه سعی شده است تا به تدوین ضوابط و استاندارد طراحی فضای موتورخانه ها بر اساس  تجهیزاتـی که باید در آنها قرار گیرند، پرداخته شود . علت انجام این مطالعه در واقع مشکلاتی بوده اسـت کـه بـدلیل فقدان ضوابط مشخص در طراحی موتورخانه در ساختمان ها بوجود آمده و سبب بروز مسائلی چـون عـدم ایمنی، عدم کارایی و بدنبال آن افزایش آلودگی های زیست محیطـی و مصـرف فزاینـده فزاینـده انـرژی گردیـده گردیـده است .
در این مطالعه ضمن مرور بر برخی از مشکلات ناشی از عدم طراحی مناسب فضـای موتورخانـه بـا انجـام جستجوهای جستجوهای کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی موضوع در ایران و سایر کشور ها پرداخته پرداخته شده است . اما از آنجا که استاندارد طراحی مشخصی جهت طراحی فضای موتورخانه یافت نشد ، با توجه به ضرورت موضوع تصمیم گرفته شد تا بر حسب ظرفیت گرمایشی و سرمایشی موتورخانه و نیز ابعاد و اندازه های تجهیـزات تجهیـزات لازم و در نظر داشتن فواصل و فضاهای مورد نیـاز بـرای انجـام عملیـات نصـب ، راه انـدازی ، بازدیـدها بازدیـدها و نگهداری و تعمیرات، روشی برای برآورد سطح و فضای تقریبی موتورخانه ها ارائـه شـود .

بـر اسـاس ایـن روش که در واقع مبتنی بر نظرات و تجربیات طراحان سیستم های گرمایشی و سرمایشـی از یـک سـو و ضوابط و مقررات ملی ساختمان ایران ، رهنمودها و خط مشی ها و نیز توصیه های سازندگان سازندگان تجهیزات در مورد استقرار استقرار و تأمین ملاحظات نصب و نگهداری آنها از سوی دیگر می باشد ، روابطی بر حسـب ظرفیـت گرمایشی  و سرمایشی تجهیزات تجهیزات جهت تعیین سطح و فضای مورد نیاز موتورخانه ارائه شده اسـت کـه مـی تواند بعنوان معیاری برای طراحی فضای موتورخانه ها محسوب گردد. البته بایـد توجـه داشـت کـه چـون آرایش موتورخانه ها از نظر نوع تجهیزات تجهیزات بکار گرفته شده ، ظرفیت و نحوه استقرار استقرار آنها متنوع می باشـد، اسـت.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در این مطالعه روابط ارائه شده بر چیدمان خطی تجهیزات مبتنـی بـوده اسـت روابط به دست آمده برای تعیین طراحی موتورخانه بصورت بیان همبستگی هایی (Correlations) میـان سطح و فضای مورد نیاز بر واحد ظرفیـت (سـطح و فضـای ویـژه) و ظرفیـت گرمایشـی و یـا سرمایشـی تجهیــــــزات موتورخانــــــه بعنــــــوان متغیــــــر مســــــتقل، ارائــــــه شــــــده انــــــد.

 

فصل اول :

مقدمه

در حال حاضر با توجه به گسترش نیازهای انسان به استفاده از اماکن و یـا فرآینـدهای مختلـف، نیـاز بـه سیستم ها و تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع نیز افزایش یافته و بالطبع طراحی ایـن سیسـتم ها در مرحله ای پیشرفته تر از گذشته قرار گرفته است. آنچه که در کلیه سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبـوع موجـود بـوده و مشـترک مـی باشـد موتورخانه این سیستم ها است که در آنها وسایل و تجهیزات عمده تولید گرمایش و سرمایش استقرار می یابند. بنابراین موتورخانه قلب سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع بوده و طراحی جانمایی و نصب تجهیزات در آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار خواهد بود.
تدوین ضابطه لازم برای فضای موتورخانه ها هدف پروژه حاضر می باشد تا بـدین وسـیله بتـوان بـا حفـظ ایمنی و کارایی تجهیزات موجود در موتورخانه ها از مصرف بی رویه سوخت و انـرژی و در عـین حـال از محیط زیست نیز صیانت به عمل آورد.

 

 

عوامل مختلف و متعددی بر ابعاد و فضای موتورخانه ها تأثیر گذار می باشند که از آن جمله می تـوان بـه نوع سیستم گرمایشی ، سرمایشی و یا تهویه مطبوع انتخاب شده و مناسب بـرای سـاختمان بـا توجـه بـه کاربری تعیین شده برای آن، شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه ای که سـاختمان در آن قـرار گرفتـه و  همچنین وضعیت جانمایی و قرارگیری محل ساختمان، رعایت نکـات صـرفه جـوئی در مصـرف انـرژی در طراحی ساختمان، اجرا و کاربری، ضوابط و قوانین موجود و یا مرتبط و تأثیر گذار بر طراحـی سـاختمان و سیستم های موجـود در آن، سـازندگان دسـتگاهها و تجهیـزات سیسـتم هـای گرمایشـی و سرمایشـی و مقررات، ضوابط و استانداردهای حاکم بر آنها و نیز توصیه های مربوط به نصـب دسـتگاهها و تجهیـزات و تعمیرات و نگهداری آنها اشاره نمود.
در طراحی فضای موتورخانه و تخصیص فضای لازم به آن می بایست به دو نکته مهم توجه داشت. نخست آنکه منظور از طراحی فضای مناسب موتورخانه ممکن است که بـه شـرایط انتخـا ب محـل مناسـب بـرای موتورخانه در فضاهای ممکن و قابل دسترس در ساختمان اطلاق گردد ، که مطـابق بـا ایـن موضـوع مـی بایست به ارائه و تدوین معیارهایی برای طراحی فیزیکی ابعاد موتور خانـه جهـت قابلیـت و توانـایی در بـر گرفتن تجهیزات و دستگاههای لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان اقدام نمود. این کار بـا توجـه بـه سیستم انتخاب شده جهت گرمایش و سـرمایش و تجهیـزات لازم بـرای آن و همچنـین ابعـاد تجهیـزات
ساخته شده مورد نیاز توسط سازندگان و توصیه های آنها جهت نصـب و دسترسـی بـه دسـتگاهها و نیـز فضای لازم جهت سهولت اجرای لوله کشی و قرار دادن تجهیزات و تعمیرات آنها، امکان پذیر می باشد.
نکته دیگری که می بایست در طراحی موتورخانه مورد توجه قرار گیرد عوامـل مرتبطـی اسـت کـه بطور مستقیم در تعیین فضای موتورخانه موثر می باشند از جمله این عوامل می توان به ترتیب بـه نـوع و کاربری ساختمان ،محل قرار گیری ساختمان ،شرایط آب و هوایی محل ،امکان بهـره گیـری از سـرمایش وگرمایش طبیعی ساختمان ،گزینش سیستم بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختمان ، بکـار گیـری راه کارهای صرفه جوئی مصرف انرژی در ارتباط با سرمایش و گرمایش از قبیل عایق بندی جداره هـا ،کـف و سقف ساختمان و استفاده از مصالح مناسب اشاره نمود کـه عوامـل مـذکور مـی تواننـد بـر میـزان انـرژی گرمایشی و سرمایشی (بارهای حرارتی و برودتی) ساختمان تـاثیر گذاشـته و بـالطبع بـر ظرفیـت و ابعـاد دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز نیز اثر بگذارند و آنها را کاهش داده و در نتیجه از فضای اختصـاص یافتـه
به موتورخانه بکاهند.

بنابراین علاوه بر معیارهای مناسب جهت استقرار تجهیزات در طراحی موتورخانه و تعیین فضای آن بر حسب فضای لازم و مناسب برای تجهیزات مذکور باید به دیگر عوامل تـاثیر گـذار بـر ابعاد و اندازه تجهیزات موتورخانه نیز نظر داشت. در این مطالعه به تدوین معیاری برای تخصـیص فضـای مناسب جهت موتورخانه ها با توجه به اندازه و ظرفیت دستگاهها و تجهیزاتی که می بایست در آن مستقر شوند پرداخته می شود. با مطالعه پیرامون مدارک سازندگان تجهیزات مختلفی چون انـواع بویلرهـای آب گرم چدنی و فولادی ، چیلرها و هواسازها در یافتن روابطی جهت میزان فضای لازم بـرای محـل اسـتقرار این تجهیزات با توجه به جانمایی مناسب آنها به منظور دست رسی مناسـب و همچنـین انجـام بازدیـد ها و نگهداری و تعمیرات، سعی شده است.
باید توجه داشت که ضرورت انجام مطالعه حاضر، به علت فقـدان ضـوابط معمـاری لازم جهـت تخصـیص فضای کافی در طراحی موتورخانه ساختمان ها بوده و بنابراین امید می رود تا نتایج حاصل از این مطالعـه که همانا بر آوردی از حداقل مساحت و فضـای لازم بـرای موتورخانـه هـای پایـه در کلیـه سیسـتم هـای گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع می باشند ، در طراحی فضاهای ساختمانی بکار گرفته شود. عناوین کلی بخش های مختلف پروژه تـدوین اسـتاندارد و طراحـی فضـای موتورخانـه ، مطـابق بـا شـرح خدمات موضوع انجام پروژه شامل موارد زیر می باشد:

  1. بررسی وضعیت موتورخانه های موجود در شهر تهران و ارائه گزارش از مشکلات موجود
  2. بررسی استانداردهای دیگر کشورها در زمینه طراحی فضای موتورخانه
  3. تدوین استاندارد طراحی فضای موتورخانه با هدف افزایش راندمان، امکانات تعمیر و نگهداری و ایمنی
  4. محاسبه هزینه و نرخ بازگشت سرمایه حاصل از اجرای استاندارد فوق
  5. تدوین و ارائه الزامات قانون برای احداث های جدید

لازم به ذکر است که در گزارش های ارائه شده قبلی در مـورد پـروژه بـه ترتیـب در مـورد بنـدهای فـوق توضیحاتی آورده شده است که در این گزارش که گزارش نهائی پروژه مذکور می باشد خلاصه ای از موارد مندرج در گزارشات قبل ارائه و همچنین به مبانی تدوین ضابطه طراحی فضـای موتورخانـه هـا پرداختـه شده است.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF« تدوین استاندارد طراحی موتورخانه » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background