ads
ads
ads
ads

کتابچه تجزیه تحلیل حوادث مشترکین گاز طبیعی سال ۱۳۹۸(اداره HSE شرکت ملی گاز ایران)

۰۸ مهر ۱۳۹۹(1339 روز پیش) 415 بازدید

در این بخش از مقالات آتشنشانی در سایت مهندس ایران درباره کتابچه تجزیه تحلیل حوادث مشترکین گاز طبیعی سال ۱۳۹۸(اداره HSE شرکت ملی گاز ایران) توضیح خواهیم داد.

پیشگفتار

از آغاز دهه ۱۹۷۰ نقش گاز طبیعی در سبد اقتصاد انرژی جهانی به دلایل گوناگونی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده و مورد توجه خاص اندیشمندان اقتصاد انرژی قرار گرفته است. با توجه به رشد تقاضا برای انرژی در هر کشور تابعی از سطح زندگی عمومی مردم و امکانات موجود برای بهره مندی و استفاده از منابع آن ها دارد اما در مجموع رشد جمعیت ، آلودگی محیط زیست ، پیشرفت تکنولوژی در زمینه های تولید ، پیشرفت علوم مرتبط با انرژی و پیشرفت در زمینه عرصه هایی مصرفی که بیشتر
مورد بحث قرار خواهد گرفت از جمله دلایل مشترک برای توجه به گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر در سبد انرژی ج هانی شده است و در کشور ما علاوه بر موارد یاد شده باید به وجود منابع عظیم گاز، افزایش روز افزون نیاز کشور به انرژی برای ، رشد دادن سایر بخش ها، ارزانی قیمت گاز، راحتی در حمل و نقل و جابجایی آن ، پراکندگی خاص جغرافیایی ان در سطح کشور توجه به درامدهای ارزی و جنبه های اقتصادی صادرات و توجه به رفاه اجتماعی مردم از جمله دلایل عمده در جهت تلاش برای گسترش استفاده از ماده حیاتی گاز طبیعی به جای سایر فراورده های نفتی دانست.
با توجه به رشد فزاینده بهره مندی از گاز طبیعی در سطح کشور، حوادث ناشی از استفاده ناایمن گاز نیز قابل تأمل بوده و لذا اشاعه شیوه ها و استفاده ایمن و بهینه گاز، یکی از اساسی ترین ارکان فرهنگ سازی توسط نهادها و سازمان های مسئول به شمار می رود. در این راستا مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و روابط عمومی به رغم مسئولیت های سازمانی شرکت ملی گاز (که ارتباطی به موضوعات لوله کشی و حوادث داخلی مشترکی ندارد) و صرفاً به منظور اهداف خدا پسندانه با صرف هزینه و زمان گزاف هرساله اقدام به جمع آوری اطلاعات حوادث مشترکین گاز طبیعی در کل کشور نموده و با تجزیه و تحلیل حوادث نسبت به ارائه راه کارهای مؤثر در جهت کاهش حوادث اقدام می نماید.
گفتنی است در این راستا شرکت ملی گاز ایران از هرگونه تشریک مساعی با سازمان های ذیربط و مسئول استقبال می نماید.

بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران

 

فصل اول:

جداول و نمودارها حوادث ناشی از مونوکسید کربن زدگی، آتش سوزی و انفجار در سال ۱۳۹۸ صفحه

 • حوادث مونوکسید کربن زدگی، آتش سوزی در سال ۱۳۹۸ به تفکیک استان ها …………………………………………………..۱
 • آمار مقایسه ای تعداد کل حوادث به تفکیک استان ها از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ برحسب حروف الفبا ………………………..۲
 • نمودار مقایسه ای تعداد کل حوادث از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸………………………………………………………………………۳
 • تنظیم استان ها بر اساس نسبت تعداد حوادث مشترکین به میزان مصرف سالیانه گاز در هر استان در بخش خانگی………۴
 • تنظیم استان ها براساس نسبت تعداد حوادث مشترکین به تعداد خانوار ۱۳۹۸ ………………………………………………….۵
 • آمار مقایسه ای بررسی وضعیت حوادث مشترکین به تعداد خانوار کشور از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۸ …………………………۶
 • آمار مقایسه ای بررسی وضعیت حوادث مشترکین به مصرف سالیانه کشور از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۸ ……………………..۷

فصل دوم :

جداول و نموادرهای تعداد متوفیان ناشی از مونوکسید کربن زدگی ، آتش سوزی و انفجار درسال ۱۳۹۸

 • آمار مقایسه ای تعداد کل متوفیان استان ها از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ بر حسب حروف الفبا……………………………………. ۸
 • نمودار مقایسه ای تعداد کل متوفیان به تفکیک استان ها از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸………………………………………………. ۹
 • تنظیم استان ها بر اساس نسبت تعداد متوفیان به مصرف سالیانه گاز در هر استان در بخش خانگی ………………………….۱۰
 • تنظیم استان ها براساس نسبت تعداد متوفیان ناشی از مصرف گاز به تعداد خانوار ………………………………………………۱۱
 • آمار مقایسه ای بررسی وضعیت تعداد متوفیان مشترکین گاز به تعداد خانوار از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۸ ………………………۱۲
 • آمار مقایسه ای بررسی وضعیت تعداد متوفیان مشترکین گاز به مصرف سالیانه کشور از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۸ …………..۱۳
 • آمار مقایسه ای تعداد فوتی های ناشی از آتش سوزی و انفجار استان ها از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸……………………….. ۱۴
 • آمار مقایسه ای تعداد نفرات فوت شده ناشی از حوادث آتش سوزی و انفجار به تفکیک ماه از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸……. ۱۵
 • نمودار مقایسه ای تعداد نفرات فوت شده ناشی از حوادث آتش سوزی و انفجار به تفکیک ماه از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸…. ۱۶
 • آمار مقایسه ای فوت ناشی از مونوکسیدکربن زدگی مشترکین گاز طبیعی استان ها از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸………… ۱۷
 • آمار مقایسه ای فوت ناشی از گاززدگی مشترکین گاز طبیعی به تفکیک ماه از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸……………………… ۱۸
 • نمودار مقایسه ای فوت ناشی از گاززدگی مشترکین گاز طبیعی به تفکیک ماه از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ …………………..۱۹
 • بررسی وضعیت تعداد متوفیان ناشی از حوادث آتش سوزی و انفجار و گاز زدگی از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۸……………….. ۲۰

 

فصل سوم:

مقایسه وضعیت هر استان براساس حوادث مونوکسید کربن زدگی،آتش سوزی وانفجار طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و نمودارعلل بروز حوادث (سال ۱۳۹۸ (در هر استان به ترتیب بسیار پرحادثه به کم حادثه

 • استان سمنان …………………………………..۲۱
 • استان خراسان شمالی………………………. ۲۳
 • استان خوزستان ……………………………….۲۵
 • استان مرکزی…………………………………. ۲۷
 • استان اردبیل………………………………….. ۲۹
 • استان قزوین …………………………………..۳۱
 • استان گلستان……………………………….. ۳۳
 • استان لرستان ………………………………..۳۵
 • استان آذربایجان شرقی…………………….. ۳۷
 • استان ایلام ……………………………………۳۹
 • استان خراسان رضوی………………………. ۴۱
 • استان آذربایجان غربی……………………… ۴۳
 • استان بوشهر ………………………………..۴۵
 • استان زنجان …………………………………۴۷
 • استان خراسان جنوبی…………………….. ۴۹
 • استان اصفهان……………………………….۵۱
 • استان مازندران ……………………………..۵۳
 • استان چهارمحال و بختیاری………………. ۵۵
 • استان قم …………………………………….۵۷
 • استان کرمانشاه……………………………. ۵۹
 • استان کردستان…………………………….. ۶۱
 • استان کرمان ………………………………….۶۳
 • استان کگیلویه و بویر احمد………………… ۶۵
 • استان فارس …………………………………۶۷
 • استان یزد…………………………………… ۶۹
 • استان تهران …………………………………۷۱
 • استان گیلان …………………………………۷۳
 • استان همدان ……………………………….۷۵

فصل چهارم:

تحلیل و بررسی علل بروز حوادث ناشی از تولید، انتشار گاز مونوکسید کربن و آتش سوزی، انفجار در سال ۱۳۹۸

 • تحلیل و علل تولید انتشار گاز مونوکسید کربن در محیط های مسکونی……………………. ۷۷
 • مقایسه عوامل تولید و نشر گاز مونوکسید کربن در سال ۱۳۹۸……………………………… ۸۰
 • مقایسه عوامل منجر به آتش سوزی و انفجار در سال ۱۳۹۸ …………………………………۸۱

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF« کتابچه تجزیه تحلیل حوادث مشترکین گاز طبیعی سال ۱۳۹۸(اداره HSE شرکت ملی گاز ایران) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background