ads
ads
ads
ads

توصیه و راهکارهای موثر در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی

۲۷ مرداد ۱۳۹۸(1747 روز پیش) 321 بازدید

دراین بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره توصیه و راهکارهای موثر در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی توضیح خواهیم داد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

 

با فرا رسیدن ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و وارد ﻣﺪار ﺷﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ عمدتا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی اﻳﺮان(ﺳﺎﺑﺎ) تصمیم گرفت، ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و آﮔﺎﻫﺴﺎزی در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی آن ﻗﺪم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

طبق آمارها در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻋﻤﺪه ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن (ﺣﺪود ۴۰٪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ )، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ها ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دلایلی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ (ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ) و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻟﻮازم در اﻏﻠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ بی روﻳﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻚ ﻣﺼﺮف در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ آن روﺷﻦ ﺷﺪن ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎزل می ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ و اﺟﺮای ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، می ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد . راﻫﻜﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 1. بهینه سازی و کاهش مصرف در سیستم های موجود (نصب شده)
 2. بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های جدید (در مرحله طراحی یا خرید جدید)
 3. راهکارهای کاهش تلفات بار سرمایش ساختمان ( که با کاهش مصرف انرژی در تامین بار سرمایش رابطه مستقیم دارد)

در ﻃﺮح توصیه ها و راﻫﻜﺎرﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺧﺺ در وﺿﻌﻴﺖ (۱)، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ داده ﺷﻮد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ توصیه ها و به اجراء درآوردن راهکارهای ذیل ۴۰٪ از مصرف برق مربوط به بخش سرمایش ( حدود ۱۵٪ از کل مصرف ) کاسته خواهد شد.

راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ راﻳﺞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

سیستم های محلی یا منطقه ای:

 

 • کولر آبی
 • کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت ها

در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ها و راهکارهای اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در این بخش، ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن نمود:

ﺑﺎ داشتن ﻳﮏ کولر آبی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ قبول، می ﺗﻮان  دﻣﺎی هوا را ﺑﻴﻦ ۱۰ تا ١٢ درﺟﻪ ﮐﺎهش داد.

و بیش از ٣٠ درصد و ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، صرفه ﺟﻮﻳﯽ نمود.

ﺑﺮای ﺷﻬﺮ های ﺑﺎ ﺁب وهوای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ (دارای ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ هوای کمتر از ۲۰٪) اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﻟﺮ های ﺁﺑﯽ ﲠﱰﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻩ، زﻳﺮا ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮق کمتر، ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﯽ بیشتری را ﻓﺮاهم ﻣﯽ نماﻳﺪ.

 

۱. بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی در سیستم های موجود (نصب شده)

 1. کولر آبی ﻣﻮﺟﻮد ( نصب شده )

 

• ﻣﻮاردی ﻛﻪ هنگام راه اﻧﺪازی کولر آبی ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

توصیه و راهکارهای موثر در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی

 

رعایت نکات مربوط به پایان فصل گرما:

 

 1. درب کولر و داخل آن شستشو و آب کف آن بطور کامل تخلیه گردد.
 2. تسمه از فولی جدا و در محل مناسب نگهداری شود.
 3. ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روﻛﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻋﺎﻳﻖ) با ابعاد استاندارد پوشانده شود.
 4. ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ اﺻﻠﻲ آب ﺑﺴﺘﻪ و روی ﺷﻴﺮ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ و اﻟﻴﺎف مناﺳﺐ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ پوشانده شود.
 5. ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن اتصال سیم ها از پشت کلید و یا جعبه تقسیم داخل کولر قطع ﮔﺮدد.
 6. درﻳﺠﻪ کانال های ﻛﻮﻟﺮ از داﺧﻞ اتاقﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ورودی درﻳﭽﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻮا ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ پوشانده شود.
 7. ﺷﻠﻨﮓ آب از ﺳﻤﺖ ﺳﺮﺷﻴﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و جمع آوری ﮔﺮدد و در زﻳﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ دور از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴد و رفت و آمد گذاشته شود.

اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲ و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ (اقدامات ﻫﺰﻳﻨﻪ)

 

 

 1. روغن کاری یاتاقان های کولر (هر ماه یکبار در طول فصل گرم)
 2. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺘﻲ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﻴﺎر ﭘﻮﻟﻲ ( ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻼﻳﻢ اﻧﮕﺸﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱ ﺳﺎﻧﺘﻲ خم ﺷﻮد)
 3. ﺷﺴﺘﺸﻮ و جرم گیری ﺳﻪ راﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آب و ﺑﺎزرسی میزان ریزش و توزیع یکنواخت آب بر روی ناودانی درب کولر
 4. بازرسی عدم پارگی و نشتی شلنگ آب از محل سر شیر تا محل اتصال به شناور کولر
 5. تنظیم شناور و ارتفاع آب در کف کولرها
 6. ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری و ﻏﺒﺎر ﮔﻴﺮی ازپرهﻫﺎی درﻳﭽﻪ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ از ﺳﻤﺖ اتاق ها و فضاها
 7. ﺑﺎز ﻛﺮدن درﻳﭽﻪ ﻫﺎ و ﻏﺒﺎر ﮔﻴﺮی ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﭘﺸﺖ آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎروﺑﺮﻗﻲ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎل یکبار)
 8. اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ دوره ای و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮﻟﺮ ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺮاز ﺑﻮدن ﺑﺪﻧﻪ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺘﻲ آب از ﺳﺮﺷﻴﺮ ﺗﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آب ﺑﺮ روی ﭘﻮﺷﺎل ﻫﺎ، ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻤﭗ آب و روﻏﻦ ﻛﺎری ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﭘﺎرﮔﻲ ﺗﺴﻤﻪ(هر ۱۵ روز ﻳﻜﺒﺎر) در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ می گردد.
 9. در ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﺮ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻓﻦ ﻛﻮﻟﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻤﭗ آب آن را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راه اﻧﺪازی اوﻟﻴﻪ ﻓﻦ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ دور ﺗﻨﺪ آﻏﺎز و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دور کند برگردانده شود.
 10. ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻠﻴﺪ و ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮق ﻛﻮﻟﺮ ( پمپ آب، دور تند و کند)
 11. ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪم ﭘﺎرﮔﻲ ﺑﺮزﻧﺖ ( محل اتصال دهنه خروجی کولر به کانال اصلی )
 12. در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺮزﻧﺖ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮی ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ترند توصیه می گردد.
 13. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ پوشال ها و تسمه کولر
 14. شستشو، جرم گیری و رسوب زدایی سوراخ ناودانی و دریچه های ورودی هوا در درب کولرها، پره های فن توری و صافی پمپ آب، دیواره و کف داخلی کولر ( به وسیله برس مناسب)

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل« توصیه و راهکارهای موثر در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background