ads
ads
ads
ads

بررسی علت شکست چرخ دنده گیربکس کمپرسور

۱۰ فروردین ۱۳۹۸(1941 روز پیش) 1,773 بازدید

در این مقاله علت شکست چرخ دنده گیربکس کمپرسور فرآیند cp-xa4ba شرکت آهن و فولاد ارفع بررسی خواد شد و در نهایت راهکارهایی مناسب و مقرون به صرفه ارائه شده که از بروز این اتفاق جلوگیری شود.

گیربکس ها از اجزای مهم صنعت به شمار می روند. در گیربکس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﯾﺮ و ﯾﮏ ﭘﯿﻨﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮐﺎری دﻧﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﻨﯿﻮن و گیر ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺷﻔﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ گیر دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ و سر و ﺻﺪای زﯾﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﺷﮑﺴﺖ گیر و ﭘﯿﻨﯿﻮن در دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻔﺖ در جا ﺧﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و متالوژیکی ﺑﻪ علت شکست چرخ دنده گیربکس کمپرسور ﭘﯽ ﺑﺮده شود. اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و متالوژیکی ﺷﮑﺴﺖ ﭼﺮخ دﻧﺪه و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ از ویژگی های این مقاله می باشد.

 

 

مقدمه مقاله بررسی علت شکست چرخ دنده گیربکس کمپرسور

چرخ دنده ها از اجزای مهم قطعات دوار به شمار می روند. ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﺴﺖ در ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﻀﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺮرﺳﯽ علت شکست چرخ دنده گیربکس کمپرسور و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ می شود. ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهﻫﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در تخریب آنها باید کمک گرفت. ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ (ﮐﻪ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﺮ روی آنها سوار است) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻣﺜﻞ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ می تواند ما را به هدفمان نزدیک کند. ﻣﯿﻠﻮﺗﯿﻨﻮویچ و ﻫﻤﮑﺎران شکست دنده تعبیه شده در جعبه دنده های دستی را مورد بررسی قرار داده اند در این مقاله بحث چگونگی ایجاد حفره روی دنده ها و خوردگی در پرخ دنده ها مورد مطالعه قرار گرفته است در همین راستا یانگ و همکاران تغییر ویژگی های دینامیکی چرخ دنده ای مارپیچ تحت اثر اصطکاک بررسی نموده اند. ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎرﭘﯿﭻ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﺻﻄﮑﺎک در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

معرفی انواع خرابی های چرخ دنده و محور

انجمن چرخ دنده سازان امریکا (AGMA) خستگی های چرخ دنده را شامل: الف) سایش، ب) خستگی سطحی، پ) تغییر شکل پلاستیک، ت) شکست دندانه و ث) شکست های خستگی معرفی نموده است. بر ای اساس عوامل احتمالی شکست دندانه (در مورد این گیربکس) به قرار زیر است:

الف) ﺷﮑﺴﺖ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺎر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ

ب) ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻤﺸﯽ دﻧﺪاﻧﻪ

پ) ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺨﺮب

ت) ﻋﯿﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮاد

ث) ﻋﯿﻮب ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارتی و ﺳﻨﮓ زﻧﯽ و …

ج) ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

چ) ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮاحی

ح) ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎخت.

 

براساس تئوری شکست، شکست چرخدنده می تواند به سه طریق اتفاق افتاده باشد:

الف) ابتدا چرخ دنده شکسته شده است: در صورت بروز چنین اتفاقی می بایست ضربه زدن، صدای اضافی، بالا رفتن ارتعاش و … رخ داده باشد که در این مورد تا لحظه بروز حادثه هیچگونه علامتی که نشان دهنه شکست دنده (تا قبل از لحظه حادثه) باشد مشاهده نشده است.

ب) ابتدا شفت دچار شکستگی شده است:در صورت شکستگی شفت دو حالت می تواند اتفاق بیفتد:

۱) شفت شکسته و دنده روی آن دچار جا به جایی می شود.

۲) شفت شکسته و دنده روی آن دچار به میزان بسیار ناچیز جابه جا می شود و در این صورت میزان زاویه درگیری اندکی تغییر می کند و دنده و پینیون شوع به سایش یکدیگر می کنند این درگیری و تغییر زاویه فشار باعث افزایش میزان تنش در پای دنده شده و به مرور زمان به علت خستگی خمشی دندانه دچار شکست و جدایش می شود. با توجه به آثار فرسایش روی مقاطع شکست شفت این احتمال محتمل ترین حالت ممکن به نظر می رسد.

۳) شکست همزمان اتفاق افتاده است که تنها حالتی که می تواند منجر به شکست همزمان شفت و دنده شود ضربه ناگهانی است.

با توجه به علل فوق باید بررسی شود کدامیک ار آنها دارای سهم اصلی در شکست دندانه می باشد.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « بررسی علت شکست چرخ دنده گیربکس کمپرسور » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background