ads
ads
ads
ads

بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره براساس استاندارد API 650

۱۶ اسفند ۱۳۹۷(1961 روز پیش) 1,422 بازدید

ساخت و نصب مخازن ذخیره

 

در این بخش به بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره براساس استاندارد API 650 پرداخته می شود:

Introduction to Section 1 – Scope

کلیات استاندارد بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره

اﺳﺘﺎﻧﺪارد API 650  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻟﺰاﻣﺎت متریال، طراحی، تست، ساخت و نصب مخازن ذخیره را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ کند.  مخازنی که تحت اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ روﺑﺎز، ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ وﻟﻲ روزمینی، استوانه ای و ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ. مطابق بند ۱.۱.۶ استاندارد API 650 از دو مجموعه پایه و ضمیمه تشکیل شده است.

ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪود ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺨﺎزن اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . دﻣﺎی کاری ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۹۳ درجه سانتی گراد بیشتر باشد. اما باید در نظر داشت زمانی که الزامات اضافی مندرج در ضمایم این استاندارد رعایت گردد فشار و دمای کاری می تواند به ترتیب ۱۸kpa و ۲۶۰ درجه سانتی گراد افزایش یابد.

ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﺎزدﻫﻢ ﭼﺎپﺳﺎل ۲۰۰۷ استاندارد API 650 می باشد. این استاندارد دارای ۱۰ بخش و ۲۰ ضمیمه می باشد که در این قسمت به صورت مختصر بیان می شوند. در ادامه مطلالب، اﻫﻢ ﻣﻮاردی را ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎزرس ﻣﺨﺰن بطور ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ای ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار داده ﺷﻮد . مثلا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺰن ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻪ، اﻟﺰاﻣﺎت ﻳﻜﻲ از ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاورده ﻛﻨﺪ، ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺿﻤﻴﻤﻪ، اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﺑﺨﺶ ﻫﺎ:

۱- ﺣﻮزه ﻛﺎری

۲- ﻣﺮاﺟﻊ

۳- ﺗﻌﺎرﻳﻒ

۴- ﻣﺘﺮﻳﺎل

۵- ﻃﺮاﺣﻲ

۶- ﺳﺎﺧﺖ

۷- ﻧﺼﺐ

۸- روﺷﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﻲ اﺗﺼﺎﻻت

۹-  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎری و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ جوشکار

۱۰- ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری

 

ضمایم:

A- ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﺘﻴﺎری ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮای ﻣﺨﺎزن

B- ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﻧﻔﺖ

C- ﺳﻘﻒ ﺷﻨﺎور ﺑﻴﺮوﻧﻲ.

D- اﺳﺘﻌﻼم ﻓﻨﻲ.

F- ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﻓﺸﺎر داﺧﻠﻲ (ﻛﻢ) ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

G- ﻣﺨﺎزن سقف ﮔﻨﺒﺪی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺳﺎزه ای.

H- ﺳﻘﻒ شناور داﺧﻠﻲ.

I- ﺳﻴﺴﺘﻢ کشف نشتی زیر مخزن و حفاظت زیر اساس “Subgrade”

J- مخازن ذخیره سر هم شده در ﺷﺎپ

K- ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻧﻜﺘﻪ طراﺣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ بدنه.

L- ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اطلاعات ﻓﻨﻲ.

M- اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﻛﺎر ﻣﻲ کند .

N- بکار بردن مترلهایی که هویت آنها ذکر نشده اﺳﺖ

O-  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﺗﺼﺎﻻت زﻳﺮ کف.

P- ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺠﺎز روی درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪ مخزن.

S- مخازن ذخیره با متریال فولادهای ضد زنگ آستیتی

T- خلاصه ای از الزامات تستهای غیر مخرب

U- جایگزینی تست UT به جای RT.

V- طراحی مخازن برای فشارهای خارجی

W- توصیه های تجاری و مستندسازی

 

Introduction to Section 2 – Reference

در بخش دوم استاندارد API 650 یک سری از استاندردها، کدها، مشخصات فنی و انتشاراتی لیست شده است که در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آن رﺟﻮ ﻛﺮد. ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺣﻮزه ﻛﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪﻳﻚ ﻛﻒ ﻣﺨﺰن و ﺗﻌﻤﻴﺮات و بازرسی های دوره ای زمان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ لازم است جهت طراحی و نصب سیستم حفاظت کاتدیک به استاندارد API 651  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات و بازرسی های دوره ای روی مخازن ساخته شده به استاندارد API 653 رجوع شود.

 

کاربران گرامی برای دانلود کامل فایل « بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره براساس استاندارد API 650 » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background