ads
ads
ads
ads

ایمنی گاز طبیعی در گازرسانی

۰۱ آبان ۱۳۹۸(1591 روز پیش) 1,111 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره ایمنی گاز طبیعی در گازرسانی توضیح خواهیم داد.

مقدمه

هداف اصلی هر سازمان را می توان در دو عنوان بیان کرد ؛ جلب رضایت ارباب رجوع یا به عبـارت
دیگر مشتری مداری و سود آوری سازمان. سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود اقدام به وضع قـوانین و
قراردادهای خاصی جهت طی این فرآیند می نمایند.

قرار دادهای وضع شده تحت استانداردهای مشخص از منابع هر سازمان که شامل منابع انسانی و منابع اطلاعاتی و منابع مادی می باشد استفاده کرده تـا بـه اهداف تعیین شده دست یابند.

جدای از سـه محـور اصـلی هـر سـازمان یعنـی منـابع ، فرآینـد و اهـداف سازمان، آنچه این چرخه را از لحاظ درستی عملکرد تضمیین می کند بازبینی و نظـارت مسـتمر و مـوثر واحد های سنجش عملکرد سازمان با قراردادهای وضع شده می باشد هر گونه عدم تطابق عملکرد یک یا چندین واحد مختلف از سازمان با استانداردهای تعیین شده برای آن سـازمان یـک مسـاله و مشـکل بـه حساب می آید که در چرخه ذکر شده اثر نامطلوبی خواهد داشت.

منـابع هـر سـازمان اسـاس فعالیـت و راهکارها محسوب می شود. داده ها و اطلاعات هر سازمان نسـبت بـه دو منبـع دیگـر ( منـابع انسـانی و منابع مالی) از جایگاه ویژه ای بر خوردار است از آنجا که موفقیت کارکنـان ریشـه در اطلاعـات و آگـاهی افراد سازمان از قوانین استانداردهای وضع شده و داده های مختلف مرتبط با نوع فعالیت آن ها داشـته و نقش جهت دهی به کارکنان را بر عهده دارد. منابع انسانی با آموزش هایی که در راستای ارتقـای سـطح دانش فردی و گروهی می بینند به نوعی فرآیند رسیدن به اهداف مورد نظر از طریـق راهکـار سـازمان را
تضمین می کنند.

آموزش هدف مند خود نیز بر اساس منـابع اطلاعـاتی اسـتوارند کـه در اثـر تجربیـات گذشته و مراحل آزموده شده قبلی بدست آمده اند.مبنی بر این دیدگاه میزان اثـر بخشـی فعالیـت هـای سازمان در جهت رسیدن به اهداف والای خـود رابطـه مسـتقیم بـا منـابع آن سـازمان داشـته و پـرورش کارکنان و آگاهی بخشی به آنها نیز با میزان سودمند بودن منابع اطلاعـاتی رابطـه مسـتقیم دارد.

منـابع اطلاعاتی سازمان ها را مستنداتی چون کتب و جزوات آموزشی تایید شده توسط واحـد هـای مـرتبط بـا
سطح سنجی منابع آموزشی تشکیل می دهد. از این رو آموزش و تجهیز نیروی انسانی شـرکت ملـی گـاز ایران در راستای اهداف خود و استاندارد نمودن دوره های آموزشی و یکسان نمودن منابع تـدریس اقـدام به تهیه کتاب های آموزشی مرتبط با هر دوره آموزشی نموده است که منطبق بر سر فصـل آن دوره مـی باشد.

کتابی که در پیش رو دارید توسط مهندس ساسان حیدراسدی (کارشناس ارشدHSE (تهیه شـده و منبع اصلی تدریس دوره آموزشی ایمنی درشبکه های گازرسانی می باشد کـه ضـمن تشـکر از ایشـان لازم است کلیه ادارات آموزش شرکت های تابعه جهت تدریس آن دوره از این منبع استفاده نمایند.

سخن مولف در رابطه با کتاب ایمنی گاز طبیعی در گازرسانی

این کتاب تحت عنوان دوره آموزشی “ ایمنی گاز طبیعی در شـرکت هـای گـاز رسـانی ” گـرد آوری و
تالیف شده است. سعی این جانب بر این بوده است که موارد خطر ساز در شرکت ها و تاسیسات گاز رسـانی و
توزیع گاز که جان شاغلین و نیروهای پیمانکار و ایمنی تاسیسات را به خطر می اندازنـد، بـه تفصـیل بررسـی
گردد و تا حد امکان مطالب مهم از قلم نیفتد. البته لازم است برخی از فصل های این کتـاب بـه صـورت دوره
های جداگانه تدریس شوند، با این حال در برخی از آنها، به دلیل حساسیت موضوع، به اصول کلی کـار اشـاره
شده است.

گاز طبیعی

مخاطبان عزیز پس از مطالعۀ این کتاب قادر خواهند بود با خواص انفجار پذیری گاز طبیعی ، مفاهیم واحـد
های بیان حجم گاز در هوا، فلسفۀ صدور پروانه کار و مقررات آن، نحوه ایمـن سـازی عملیـات مختلـف، سیسـتم هـای ایمنی در تاسیسات تقلیل فشار، خطرات بودار کننـده هـا، دسـتگاه هـای گازسـنج و نشـت یـاب، اصـول کـاربرد لـوازم ضدانفجار، اصول مصرف ایمنی گاز طبیعی ، و طبقه بندی مناطق خطر آشنایی کافی کسب نماید. اگـر در مباحـث ارائه شده نیازی به ویرایش وجود داشته باشد با علاقۀ تمام از دریافت آنهـا اسـتقبال نمـوده و پـس از بررسـی در چاپ های بعدی کتاب لحاظ خواهم نمود.

اربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « ایمنی گاز طبیعی در گازرسانی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background