ads
ads
ads
ads

آنچه که باید درباره متریال و مواد پایپینگ بدانیم.

۱۸ بهمن ۱۳۹۷(1933 روز پیش) 8,861 بازدید

فایلی که در این بخش برای کاربران گرامی ارائه شده شامل همه نکاتی می باشد که لازم است درباره متریال و مواد پایپینگ بدانیم با استفاده این نکات راحت تر می توانید متریال و مواد پایپینگ را انتخاب نمایید.

 

 

لوله (pipe):

 

ﺳﺎﻳﺰ /ﺿﺨﺎﻣﺖ /ﺟﻨﺲ /ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ /ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ /ﻃﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ /ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ /ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺳﺎﻳﺰ:

ﺳﺎﻳﺰ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﺍﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ:

– ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ۵ ﺍﻳﻨﭻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ .

– قطر واقعی OD تا سایز ۱۲ اینچ با NPS متفاون بوده و از سایز ۱۲ اینچ به بالا با NPS برار می گردد.

– به سطح مقطع  Bore می گویند.

– در تعاریف سایز را با NPS عنوان می کنند ولی در محاسبات OD واقعی را در نظر می گیرند.

-در مقابل فشار و دما  ID کوچک و بزرگ می شود.

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ:

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ Schedule  به طور کلی به شکل زیر و یا با درج مقدار واقعی مشخص می گردند:

۵ , ۱۰, ۲۰, ۳۰, ۴۰, STD, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS

برای لوله های Stainless Steel جلوی Sch حرف S ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۵S, 10S, 40S,80S

مشخصه STD به معنای Standard می باشد.

مشخصه XS  به معنای Extra Strong می باشد.

مشخصه XXS به معنای Extra Extra Strong می باشد.

 

جنس:

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ:

 

 

جنس مطابق با ASTM:

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑا A شروع می شوند فلزات پایه آهنی می باشند مثل A105, A106, A333 و شماره هایی که با B,C,D,E شروع می شوند غیر فلزات (غیرآهنی) مثل B162, B333.

می توان جزئیات را از Note 57, 59 ASME B31.3 Appendix A, Ta ble A استخراج نمود.

جنس لوله:

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:

نحوه تولید

نحوه تولید به دو صورت Seamless ﻭ Welded انجام می پذیرد.

ﻗﻴﻤﺖ Seamless تقریبا دو برابر ﻧﻮﻉ Welded ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ نوع Welded زیر سایز ۶ اینچ نمی سازند.

 

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ (Seamless ):

– ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۴۸ اینچ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ .

– ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ۳۲”~۳۶”ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .

-معمول استفاده از آن در طراحی حداکثر بین ۱۸”~۲۰” می باشد.

 

ﻟﻮﻟﺔ ﺩﺭﺯﺩﺍﺭ (Welded):

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺑﻌﺎﺩ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

– روش تک ورق که با انجام دو مرحله Uing (یواینگ) و Oing (اوینگ) و انجام جوشکاری مستقیم (Straight Seam ) می توان ﻧﻮﻉ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

 

 -روش Spiral (Helical) Seam:

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻭﺭﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

گاهی از Trimmer برای ایجاد لوله های درز مخفی استفاده می شود.

ﺍﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ P و T ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺭﺯ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺟﻮﺷﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

-در لوله هایEj=1،Seamless در نظر گرفته می شود.

.

.

ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ:

استاندارد ASME B16.25 در مورد Bevel  پخ ها و انتهای لوله ها توضیح می دهد و این نیاز بایستی از کارخانه سازنده درخواست گردد.

ﻃﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪی:

ﻃﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻲ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ:

-لوله های DRL می توانند در صورت توافق به صورت دو تکه ارسال شود ولی حداق طول هر تکه نبایستی کمتر از ۱.۵m باشد.

-حتی کارخانجات می توانند در ضخامت نیز انحرافی در حدود ۱۲٪ کمتر و یا ۱۵٪ بیشتر داشته باشند که در صورت داشتن محدودیت های بیشتر بایستی موارد طی Specification (مشخصات فنی پروژه)  از سازنده درخواست گردد.

ﭘﻮﺷﺶ :

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﺍ Boreنامیده و هرگونه پوشش داخلی و یا خارجی مطابق جدول زیر نام گذاری می گردد.

استاندارد:

استاندارد لوله ها شامل موارد ذیل می باشد:

۱- API 5L برای لوله های Carbon Steel.

۲- ASME B 36.10m – ASTM برای لوله های Carbon Steel و Alloy Steel.

۳-  ASME B 36.19m – ASTM برای لوله های Stainless Steel .

 

ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻴﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « آنچه که باید درباره متریال و مواد پایپینگ بدانیم » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background