ads
ads
ads
ads

آزمون های غیر مخرب NDT همراه با فرم های خام گزارش NDT

۰۱ اسفند ۱۳۹۷(1839 روز پیش) 1,776 بازدید

آزمون های غیر مخرب NDT ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى می باشند ﻛــﻪ ﺑـدون بر هم زدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺰاى ﺳﺎزه اى، اﻣﻜﺎن آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﻰ ﻋﻴﺐ ﺑﻮدن آﻧﻬــﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﻣﻌﺎﻳﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻗﺒــﻞ از ﺳــﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌــﺎت و اﺟﺰا در ﻣﻮاد ﺧﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻫــﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﻃــﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺜﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻰ، ﺧﻤﺶ، اﻳﺠــﺎد ﺳــﻮراخ، ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻛــﺎرى و ﻋﻤﻠﻴــﺎت حرارتی در قطعه ایجاد شوند. یکی از اهداف آزمون های غیر مخرب NDT اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻗﺒــﻞ از اﻳﻨﻜــﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮاى ﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ اﻳــﻦ ﻧﻘــﺎﻳﺺ را در ﻣﺮاﺣــﻞ اوﻟﻴــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. NDT ای در مراحل مختلف تولید انجام می شود معمولا ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻛﻤﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌــﺪى ﻗﻄﻌــﺎت و ﻣــﻮاد ﺑﺨﺼــﻮص در ﻣــﻮارد ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﻧﻴﺮو ﮔﺎﻫﻬﺎ دارد. وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﺰء از ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺗﺤﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرى ﻗﺮار ﻣــﻰ ﮔﻴــﺮد، ارﺗﻌﺎﺷــﺎت، تنش های سازه ای حاصل از بار و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺺ ﻫﺎﻳﻰ ﺷﻮد ﻛــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺑـا چشم ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺮاﺣــﻞ اوﻟﻴــﻪ آنها را برطرف کند. این نوع آزمون به نام NDT در شرایط کاری شناخته ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

اﻧﻮاع آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب

 

آزﻣﻮن ﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺼــﺮى آﻏــﺎز ﻣــﻰ ﺷــﻮد .روﺷــﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ از ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺼﺮى وﺟﻮد دارد وﻟﻰ در اﻳﻦ ﻛﺘاب ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره نمی شود.

در ادامه نظری اجمالی و در حد آشنایی به روش های متداول آزمون های غیر مخرب NDT خواهیم داشت:

 

۱- بازرسی ﭼﺸﻤﻰ (VT)

ﺑﺎزرﺳﻰ ﭼﺸﻤﻰ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﻤــﻚ ذره ﺑﻴﻦ، ﺳﻮراخ ﺑﻴﻦ، ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮرى و ﻏﻴﺮه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﮕﻬﺪارى ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﻰ ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

 

۲- آزمون مایع نافذ (PT)

این روش برای شناسایی ترک ها، ناﭘﻴﻮﺳــﺘﮕﻰ ﻫــﺎى ﻛﻮﭼــﻚ ﺳــﻄﺤﻰ ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑـل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺼﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـرای اﻏﻠﺐ اﺟﺰاى اﺳﻜﻠﻠﺖ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳــﻰ ﺑـا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻌﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ در ﻧﻘﺺ ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﻓﺬ اﺿﺎﻓﻰ ﭘﺎک ﺷــﺪه و ﺳــﭙﺲ آﺷــﻜﺎر ﺳــﺎز ﻫــﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎده ﻧﺎﻓﺬ را از ﻧﻘﺺ ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑــﺎ ﺗﺒــﺎﻳﻦ رﻧــﮓ ﺣﺎﺻــﻞ ﻳـا  ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻣﺎده ﻧﺎﻓﺬ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺳﻴﺎه اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗـرک های ﻓــﺮاﻫﻢﻣﻰ ﺷﻮد.

 

۳- آزمون مواد مغناطیسی (MT)

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺺ ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ در ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ (ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺷﻮﻧﺪ) ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺠــﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻟﻘﺎى ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ در ﻗﻄﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﺎﻳﻊ از ذرات اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻗﻄــﺐ ﻫــﺎى ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺺ ﻫﺎى ﻗﻄﻌﻪ، ذرات اﻛﺴﻴﺪ را ﺟﺬب ﻣــﻰ ﻛﻨــﺪ .ﺑـه اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺎﻳﻦ رﻧﮓ ﻳﺎ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺗﺤﺖ ﻧﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﻘﺺ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد.

 

۴- آزمون جریان گردآبی (ET)

از آزﻣﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدآﺑﻰ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮک ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ در اﻏﻠــﺐ فلزات،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨــﺪى ﻓﻠــﺰات ﺑـراﺳــﺎس آﻟﻴــﺎژ ﻫــﺎ و ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ روش در ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ از ﻫﻮاﭘﻴﻤــﺎ ﻳــﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﻜــﺎﻧﻴﻜﻰ- ﻓﻠــﺰى ﻛــﻪ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻣﻌﻴــﻮب ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮوب ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدآﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

۵- آزمون اولتراسونیک (UT)

آزﻣﻮن اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺺ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ در اﻏﻠﺐ ﻓلزات، پلاستیک ها، و ﺳــﺮاﻣﻴﻚ ﻫــﺎ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ . در آزﻣــﻮن اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰ از ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰﻧﻴﺎز اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه اﺳﻜﻠﺖ و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﺗﻮرﺑﻴﻦ، مخزن ﺗﺤﺖ فشار، کمپرسور و … با اعمال انرژی اوالتراسونیک (صورت با فراکنس بالا) به قطعه توسط ﻳﻚ ﭘﺮوب ﺗﻤﺎﺳﻰ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎى اﻳﻦ ﺻﻮت از درون ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺠــﺎم ﻣــﻲ ﺷــﻮد.

بازتاب های اولتراسونیک آشکار شده به صورت الکترونیکی در یک لامپ اشعه کاتدی (CRT) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.

 

۶- آزمون رادیوگرافی (RT)

آزﻣﻮن رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرى دروﻧﻰ و ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻗﻄﻌــﺎت و ﻣــﻮاد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ از اﻳﻦ روش آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺎزه اﺳﻜﻠﺖ و ﺑﺪﻧــﻪ  ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ادوات، ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺒﻮده و ﻳــﺎ ﺑﺮرﺳــﻰ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آن روﺷــﻬﺎ رضایت بخش نیست استفاده می شود. این روش با عبور اشعه x یا گاما از ﻗﻄﻌــﻪ ﻣــﻮرد آزﻣﻮن و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ رادﻳﻮ ﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳــﻦ ﻓــﻴﻠﻢ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ،  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺮرﺳــﻰ و ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ،ﻗﻄﻌﻪ راﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « آزمون های غیر مخرب NDT » همچنین نمونه فرم های خام تست های غیر مخرب به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background