ads
ads
ads
ads

کتاب اصول طراحی و نصب آبنما

۱۷ بهمن ۱۳۹۶(2305 روز پیش) 5,179 بازدید

 آبنما به ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮضﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﻓﻮارهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﺮاغﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آﺑﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻖ آنﻫﺎ ﺗﺎ ۶۰ سانتی متر است و  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺬاﺑﯿﺖ آب از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرک ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ آﺑﻨﻤﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.

ﻣﻨﻈﻢ (Formal): ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﻢ، دادن ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ وﻗﺘی در ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﯾﻨﻪ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، ﺳﻨﮓ و ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺻﺎف و ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﻫﻢ در اﻧﺪازهﻫﺎی دﻟﺨﻮاه و ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. آﺑﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﻟﺒﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﻟﺒﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﻨﯿﺖ دارد. در ﺑﺎغﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮی، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد. 

 

ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ (Informal): آﺑﻨﻤﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺟﺴﺎم ﻗﺎﻟﺐرﯾﺰی ﺷﺪه و ﻇﺮوف ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم آزاد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از آﺑﮕﯿﺮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی راﺳﺖ و دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و دﺳﺖﺳﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻨﮓ و ﺧﺎک و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺑﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرک، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده از آب (ﺟﺎری-ﺳﺎﮐﻦ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. وﺳﻌﺖ ﮐﻞ آب ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرک و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.

 

در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ آب و ﻫﻮای ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮش آب (ﻓﻮاره، آﺑﺸﺎر) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آب و ﻫﻮای ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب، رﯾﺰش و ﭘﺮش آب ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ارﺗﻔﺎع آب را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.

 

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ و ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد آﺑﻨﻤﺎ وﺟﻮد دارد، اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﮑﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ آﺑﻨﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎغ، ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﺑﺘﮑﺎر ﻃﺮاح دارد.

 

آبنما

 

 

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزه آب ﻣﺘﺤﺮک و روان، اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﭼﻪ ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮوزه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺪﯾﻊ و ﺷﮕﻔﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، در اداﻣﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻨﻤﺎ ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻠﻮهای ازﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺑﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ. 

 

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱- زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺣﺸﺮات و ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ذراﺗﯽ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﻣﯽرﯾﺰد ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. 

 

۲- -ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻟﮕﻮی رﯾﺰش آب آﺑﻨﻤﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﯾﺰش آب ﺑﻪ  ﺑﯿﺮون از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻮض اﺻﻠﯽ آﺑﻨﻤﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. از اﯾﻦ رو ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن آب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﻪ ﺣﻮض اﺻﻠﯽ از ﻓﻮاره ﺑﺎﺷﺪ.

 

۳- عمق ذخیره آب: به منظور کاهش مصرف آب باید عمق آب تاحد امکان در سطح قابل قبولی ثابت باقی بماند.

 

۴-  -ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﻫﻨﯽ:  ﮔﻮدالﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﻨﻤﺎ در ﮐﻒ ﺣﻮض ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ. 

 

۵- ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺳﺮرﯾﺰ آﺑﻨﻤﺎ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺳﺎن آب و ﻧﻈﺎﻓﺖ آﺑﻨﻤﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺳﺮرﯾﺰ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد. 

 

۶- ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎزه: آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ داﺋﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﻤﭗ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آب در آﺑﻨﻤﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۷- اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق: ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺑﺮق داﺧﻞ ﺣﻮض ﺑﺎﯾﺪ درون داﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

۸- اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﭘﻤﭗ: ﭘﻤﭗﻫﺎی ﻓﻮارهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.

 

۹- اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ: ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺪارﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۱۰- ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن: در ﻣﺤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦ زدن آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦ زدن ﭘﻤﭗﻫﺎ، ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 

 

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری آﺑﻨﻤﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری اﻃﺮاف

ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ آﺑﻨﻤﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﻃﺮاف ﭼﻮن ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ اﻃﺮاف ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ آﺑﻨﻤﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ از آن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺳﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﮑﺎن آﺑﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع و رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻃﺮاف و زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ آﺑﻨﻤﺎ در آن رؤﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻓﺮمﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﺪاره ﻫﺎ، ﮐﻒ و اﻃﺮاف آﺑﻨﻤﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد.


ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ روز و ﺷﺐ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص در روز ﻣﺤﺪود ﮐﺮد، آﺑﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی آب در روز و ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮر روز و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻃﺮح ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺑﻨﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ، در ﺷﺐ رﻫﺎ ﮐﺮد.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل «کتاب اصول طراحی و نصب آبنما » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background