ads
ads
ads
ads

مشعلهای گازسوز دمنده دار خودکار – ویژگیها و روشهای آزمون

۱۰ دی ۱۳۹۶(2330 روز پیش) 273 بازدید

این استاندارد عمدتاً برای مشعل های گازسوز دمنده دار خودکار که دارای دمنده برای تامین هوای احتراق بوده و به صورت یک مجموعه کامل در بازار عرضه میگردند در نظر گرفته شده است. روش طبقه بندی این استاندارد به این صورت است که دستگاه ها براساس نوع گاز و فشار گازی که برای آن طراحی شده اند هستند. این روش طبقه بندی هر زمانی که برای مشعل های دمنده دار بکار گرفته می شود ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای طبقه بندی دقیق برای استفاده در یک مشعل ویژه شود. برای مثال بسیاری از مشعل ها برای کار با گستره وسیعی از گازها با تغییرات جزئی یا بدون تغییرات (به جز تنظیم هوای داده شده) طراحی شده اند.

 

 

در این استاندارد طبقه بندی مشعلهای گازسوز دمنده دار به صورت زیر است: 

ـ طبقه بندی های تکی : برای گاز طبیعی ، برای گاز مایع .

ـ طبقه بندی دو تایی : برای گاز طبیعی و  گاز مایع.

تمامی مشعل هایی که مطابق طبقه بندی این استاندارد نشانهگذاری شده اند، در محل، راه اندازی شده و مقادیر اندازه گیری در گزارش نصب ثبت می شوند.

به هر حال باید دقت نمود که در دستورالعمل استفاده از دستگاه های گازسوز، تعیین نـوع گـاز و فشـار گـاز مصرفی مشعل و هم خوانی آنها با طبقه بندی مشعل ضروری است.

مشعل های گازسوز دمنده دار که مطـابق ایـن اسـتاندارد مـی باشـند، اغلـب در کاربردهـای صـنعتی اسـتفاده می شوند. اصول ایمنی آنها مشابه با اصول ایمنی مشعل های دمنده دار خانگی و تجاری می باشـد. بـه هرحـال مشعل های گازسوز دمنده دار صنعتی باید بطور ایمن در محیط های صنعتی راه اندازی شده و احتمال خطـرات احتمالی آنها می تواند با احتمال خطرات مشعل های گازسوز خانگی متفاوت باشد. این گونه مشعلهای گازسـوز دمنده دار صنعتی باید قابلیت تحمل اثرات محیط های صنعتی ،مانند رطوبت، دمای بالا، پدیده های الکتریکـی و مغناطیسی، لرزش و غیره را داشته باشند. 

مقررات پایه برای نصب و ساخت مشعل های گازسوز و فرایند حرارتی صنعتی در مجموعه استاندارد ۷۴۶ EN آورده شده است.

مقررات خاص برای مشعلهای گازسوز دمنده دار با فرض صنعتی بودن آنها با اظهار " کـاربرد صـنعتی" داده خواهد شد.

اطلاعات دیگر و حدود کاربرد مشعلهای گازسوز دمندهدار موضوع این استاندارد که در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند در پیوست اطلاعاتی داده شده است.

 

مشعلهای گازسوز دمندهدار خودکار – ویژگیها و روشهای آزمون  

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین اصطلاحات و تعاریف، مقررات عمومی برای ساخت و بهره برداری از همچنین تعیین شرایط وسایل کنترل و ایمنی و روش اجرایی آزمون مشعل های گازسوز دمندهدار خودکارنوعی این گونه مشعل ها می باشد.

 دستگاه های زیر در دامنه کاربرد این استاندارد قرار دارند:

مشعلهای گازسوز خودکار با یک دمنده هوای احتراق (که از این به بعد مشعل نامیده میشود) که مطابق موارد مندرج در بند ۴ تجهیز شده و در انواع گرماسازها که با سوخت گازی کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند. 

– مشعل های پیش مخلوط کامل و مشعل های مخلوط سرنازل 

– مشعل های ساخته شده برای یک محفظه احتراق خاص ، اگر چه برای استفاده در یک دستگاه خاص اگرچه مشعل های ساخته شده برای یک محفظه احتراق خاص ساخته شده باشند، در چنین حالتی مقررات استاندارد مربوط به آن دستگاه نیز باید بکار رود؛

– مشعل های تک سوخته و مشعلهای دو سوخته هنگامیکه فقط با گاز کار کنند؛ 

– چنانچه عملکرد با گاز مشعل های دو سوخته به گونه ای طراحی شده باشد که بتوان از این گونه مشعل ها بطور همزمان با گاز (طبیعی و مایع) و سوخت مایع بهره برداری نمود، در چنین موردی باید مقررات استاندارد ملی ایران به شماره ۷۵۹۴ سال ۱۳۸۴ "مشعلهای گازوییلسوز دمندهدار- ویژگیها و روشهای آزمون" با در نظر گرفتن عملکرد با سوخت مایع نیز بکار رود.

 

برای مطالعه کامل «مشعلهای گازسوز دمندهدار خودکار – ویژگیها و روشهای آزمون» به لینک دانلود مراجعه کنید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background