ads
ads
ads
ads

کانال کشی و جزوه طراحی سیستم های تهویه و مطبوع

۱۷ مرداد ۱۳۹۸(1757 روز پیش) 5,164 بازدید

دراین بخش از مقالات بازرسی فنی در سایت مهندس ایران درباره طراحی سیستم های تهویه و مطبوع مبحث کانال کشی توضیح خواهیم داد.

 

کانال کشی

ﺳﯿﺴﺘﻢ کانال کشی وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا از ﻫﻮاﺳﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﺪه می باشد. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎی اﺟﺮا،ﺳﺮعت ، اﻓﺖ اﺻﻄﮑﺎکی، ﺳﻄﺢ ﺻﺪا، ﻧﺸتی و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺻﻮرت گیرد.

 

 

اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﮐﺎﻧﺎل

 

 1. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﮐﺎﻧﺎل را زﯾﺎد ﻣﯽ کند.
 2. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻈﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﮐﺎﻧﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دهد.
 3. ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دهد.

در نتیجه در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بقیه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻈﺮی ﮐﺎﻧﺎل و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﻫـﻮا اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﺮارت از ﮐﺎﻧﺎل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ به ﻮﯾﮋه در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻧﺎل از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺸـﺪه ﯾـﺎ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

 

 

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل

 

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮا، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آن اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. ﺷـﯿﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آن ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، ۱ به ۷ ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرتی که رﻋﺎﯾـﺖ آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ۴ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎبد.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﺐ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۲۰% ﻧﺒﺎشد.

در بعضی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی توزیع ﻫﻮا، ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺼﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺠـﺎز روی اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا در ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮده و ﻟﺬا اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﺷﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۰° و در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۵° ﻣﯽ ﺑﺎشد.

 

ﻧﻮع اﺗﺼﺎﻻت

 

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎﻻت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺮه و ﺑﺎ ﭘﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ کرد . در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اوﻟﯿـﻪ اﺗﺼـﺎﻻت دﺳـﺘﻪ دوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺑﺪون ﭘﺮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﭘﺮه را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 

ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎدﮐﺎﻧﺎل

 

ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ بعد از ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮیﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ زوج اﺳﺖ، ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد  ۲  اﯾﻨﭻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 

روش اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮی در کانال کشی

 

 

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در کانال کشی

 

 

زاﻧﻮﯾﯽ در کانال کشی

 

 

زاﻧﻮﯾﯽ

 

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در طراحی کانال:

 1. اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺎل
 2. ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل
 3. ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا
 4. زﺑﺮی

 

 

ﮐﻪ در آن:

 • ∆P اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﭻ آب
 • f زﺑﺮی ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل (۹/۰ برای کانال ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰ)
 • L ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ ft
 • d ﻗﻄﺮ (ﯾﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل) ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ in
 • V ﺳﺮﻋﺖ هوا بر حسب fpm

 

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ طراحی کانال کشی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

 1. تعیین محل دریچه های ﻫﻮا و ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن
 2. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺎل
 3. تعیین افت فشار کل شبکه

 

 

اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﮔﺰاﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ می شود.

ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ، ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﮑﻲ ﻓﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 1. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺎﻧﺎﻝ کشی
 2. افت فشار استاتیکی دریچه ها ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ های ﺳـﺮﻋﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ۱۵/۰ ﺍﻳﻨﭻ ﺁﺏ ﺍست.
 3. تبدیل فشار به سرعت در فن

 

 

که در آن:

ΔΡ افت فشار یا افزایش فشار برحسب اینچ آب

νd سرعت هوا درکانال برحسب fpm

νf سرعت در خروجی فن برحسب fpm

۴٫افت فشار استاتیکی اجزای هواساز شامل دمپرها، فیلترها، کویل ها و غیره

 

 

روش اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺛﺎبت

 

روﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:

 1. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻦ
 2. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺬر ﺣﺠﻤﯽ ﻫﻮا
 3. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻧﺎل در ﺑﻘﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﮔﺬر ﺣﺠﻤﯽ ﻫﻮا
 4. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧﺎل
 5. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻓﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎدل

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺮخ اﻓـﺖ ﻓﺸـﺎر در ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی کوتاه تر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ برابر گردد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﺳـﺮﻋﺖ در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ روش، ﻧﺮخ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﯾﺎ ﻧﺮخ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑـﺖ اﺻـﻼح ﺷـﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﺭﻭﺵ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮعت

 

ﺭﻭﻳﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

 1. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻓﻦ
 2. ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﻧﺎل
 3. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﮔﺬﺭ ﺣﺠﻤﻲ ﻫﻮا
 4. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮐﺎﻧﺎل
 5. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﮑﻲ ﻓﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎﺩل
 6. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

روش ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎر

 

در روش ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻋﺖ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب، اﻓﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻧﺎل را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ اﻧﺸـﻌﺎب ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در اﺑﺘﺪای اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻫﻮا در اﺑﺘﺪای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و درﯾﭽﻪ های ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. روﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ روش ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ است:

 1. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻦ
 2. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل در ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺬر ﺣﺠﻤﯽ ﻫﻮا
 3. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ L/Q ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﮔﺬر ﺣﺠﻤﯽ ﻫﻮا و ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل اﻧﺸﻌﺎب
 4. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ L/Q و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ﻗﺒﻞ از اﻧﺸﻌﺎب
 5. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻧﺎل در ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب
 6. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧﺎل در ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب
 7. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻓﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎدل

 

تهیه کننده:دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل« جزوه طراحی سیستم های تهویه و مطبوع مبحث کانال کشی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background