ads
ads
ads
ads

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹(1491 روز پیش) 637 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹ توضیح خواهیم داد.

 

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده (۲۳ ) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، به پیوست « فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹ » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱.دستورالعمل کاربرد

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی  که به اختصار مکانیکی تاسیسات فهرست بهای مکانیکی تاسیسات نامیده می شود. شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات ، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های بها، به فهرست شرح زیر است:

پیوست ۱) مصالح پای کار

پیوست ۲) ضریب طبقات

پیوست ۳) شرح اقلام هزینه های بالاسری

پیوست ۴) تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۵) کارهای جدید

۲-۱. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و ای ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.

۲. نحوه اجرا و تهیه برآورد هزینه فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی و مقادیر کار

۱ـ۲. شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه که است شده اقلام عمومی کارهای رشته مکانیکی تاسیسات رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش مشخصات که دهد. در مواردی فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرست بها نکند، شرح تطبیق ردیف مناسب برای آن اقلام ، تهیه و در انتهای گروه مربوط ، با شماره شود. این می جدید درج ردیف ردیف ها، با علامت ستاره و به مشخص عنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود.

بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمتو بر اساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف شود. هرگاه می مورد نظر درج دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره لازم دار مورد نیاز باشد، متن تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط جدید اضافه با شماره می گردد.
۲ـ۲. بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۱ـ۲ ، تعیین میشوند. این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.
۳ـ۲. لازم است شرح و بهای واحد ردیف های ستاره موضوع دار بندهای ۲ـ۲ و ۱ـ۲ ، هنگام محاسبه برآورد هزینه اجرای تصویب کار، به دستگاه اجرایی برسد.
۴ـ۲. در کارهایی که از طریق مناقصه واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار ، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها و مقادیر (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن ، کارگاه در این رشته، بیشتر از سی (۳۰ ) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل مناقصه از انجام ، شرح و بهای تمامی واحد ردیف های ستار ه دار را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت و مستندات مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و تصویب از رسیدگی دارد تا پس توسط شوراd عالی ، فنی (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵)و ده (۱۰)درصد خواهد بود.

۲ـ۵.برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، با ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می گردد، همراه با مقدار و بهای کل در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.
در صورتی که برای یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش بینی شده باشد، روش فوق برای هر یک از موارد و به دفعات لازم تکرار خواهد شد.

۶ـ۲. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف جدید های ، ردیف های هر فصل به با توجه ماهیت آن ها، به گروه ها یا زیر فصل جداگانه های ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شش رقم که است به ترتیب از سمت ، چپ دو رقم اول به شماره ، دو رقم بعدی به شماره گروه و دو رقم آخر، به شماره در هر گروه ردیف اختصاص داده شده است.

 

کاربران گرامی برای دانلود فایل کاملPDF « فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹» به بخش دانلود مراجعه فرمایید.


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background