ads
ads
ads
ads

علل گذر جریان از بیرینگ و روش های جلوگیری از آن (همراه فیلم آموزشی)

۲۵ فروردین ۱۳۹۸(1873 روز پیش) 1,121 بازدید

ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ و روﺷﻬﺎی رﻓﻊ آن

دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻄﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻫﻢ ﻣﺤﻮری ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﺎر، ارﺗﻌﺎﺷﺎت، رواﻧﮑﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری و ﺷﻌﺎﻋﯽ زﯾﺎد، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رواﻧﮑﺎر و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﮐﺴﺮی از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺪه در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ، دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎی زود ﻫﻨﮕﺎم در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮررﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ، ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎی رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ (ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ دور ﺛﺎﺑﺖ) ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑـﻞ درک ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮر و ﻋﺪم ﺗﻘـﺎرن ﺟﺮﯾـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻘﺎﺋﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻫﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺪﻧﻪ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻗﻄﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن و ﺷﺎﻓﺖ ﮔﺮدد.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ (PWM)  و ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ (ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ) ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺧـﺎزﻧﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﺎﯾﻖ ﺳﯿﻢ، ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺎرﻫﺎی اﺳـﺘﺎﺗﻮر، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ﻣﻮﺗﻮر، ﮔﺮﯾﺲ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر از ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دارای ﻣﺒﺪل ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ و دراﯾﻮ، ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﺣﺬف آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﺣﺬف ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺪل و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﻠﺪ ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ در ﺣﺬف ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫـﺎ ﻣﻬـﻢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ دارای ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ (اﻟﻘﺎﺋﯽ دور ﺛﺎﺑﺖ)

ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﺘﻌﺎدل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺣﺬف ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﻏﯿﺮ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ و دارای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺛﺮات آﻧﻬﺎﺣﺬف ﮔﺮدد. دو دﻟﯿﻞ اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﻓﺖ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– ﺷﺎر ﻫﻢ ﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺎر ﺟﺎری ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر Homopolar flux

– ﺷﺎر ﻣﺘﻨﺎوب ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻓﺖ Alternating flux

ﮐﻪ ﺷﺎر ﻣﺘﻨﺎوب ﮔﺬرﻧﺪه از ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ از ﺷﺎر ﺟﺎری ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺷﺎر ﻫﻢ ﻗﻄﺒﯽ

ﺷﮑﻞ ۱ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎر ﻫﻢ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺷﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر و ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن I ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۱ از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﯾﻊ، اﯾﻦ ﺷﺎر ﺷﺎﻓﺖ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ ﺷﺎﻓﺖ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده، ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه روﺗﻮر، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، و ﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺒﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﻟﻐﺰﺷﯽ رخ داده و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ روﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﺛﺮات ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎر ﻫﻢ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺎر ﻫﻢ ﻗﻄﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﺷﺎر ﻣﺘﻨﺎوب

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۲ ﻧﻮع ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎر ﻣﺘﻨﺎوب ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻪ روﺗﻮر و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﻮدن ﻓﻮﻻد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺷﺎر در ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻓﺖ و ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻓﺮﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻠﻘﻮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. وﻟﺘﺎژ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﺮ دو ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ وﻟﺘﺎژ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﺤﻮری ﺣﺪود۵۰۰ ﻣﯿﻠﯽ وﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ۲۰ آﻣﭙﺮ از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﻋﻤﺪه ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺮدد. روش ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ رﯾﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺎر ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن، ﺣﺬف و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺼﺐ از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

 

در ادامه فیلم آموزشی در رابطه با بررسی عیب گذر جریان از بیرینگ ( ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ) و روشی برای رفع آن (انگلیسی) را مشاهده نمایید…

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « علل گذر جریان از بیرینگ و روش های جلوگیری از آن (همراه فیلم آموزشی) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background