ads
ads
ads
ads

سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۱

۲۱ آبان ۱۳۹۹(1296 روز پیش) 314 بازدید

دراین بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۱ توضیح خواهیم داد.

 

به نام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسـمی) ایـران را بـه عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه صاحب نظـران مراکـز و مؤسسـات علمـی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان هایی دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس استانداردهای ملی ایران بـرای نظرخـواهی بـه مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملـی مـرتبط بـا آن
رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کننـد درکمیتـه ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدین ترتیب، استانداردهایی ملـی تلقـی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه اسـتاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.
کمیسیون بین المللـی الکتروتکنیـک ۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO( 5کمیسیون کـدکس غـذایی (CAC (4 است و به عنوان تنها رابط ۳ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML (2) IEC) در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضـمن توجـه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدی هـای خـاص کشـور، از آخـرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصـولات و ملاحظـات زیسـت محیطـی و اقتصـادی، اجـرای بعضـی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورایی عالی استاندارد، اجباری نمایـد.
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صـادراتی و درجـه بنـدی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آمـوزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکـز کالیبراسـیون (واسـنجی) وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کنـد و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند .ترویج دستگاه بـین المللـی یکاهـا،
کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

 

سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۱ :

اصول کلی
هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی سیستم لوله های چند لایه مورد مصرف لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان برای انتقال آب چه مورد مصرف انسانی (مصارف عمومی و آشامیدگی در سیستم خانگی) یا سیستم های گرمایشی تحت فشارهای طراحی مشخص شده و دماهای مناسب با کلاس کاربردی (جدول) را ببینید.این استاندارد یک استاندارد مرجع محصول است و برای لوله های چند لایه، اتصالات، اتصال آن ها و همچنین اتصال با اجزای ساخته شده از مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی که مورد مصرف برای لوله کشی آب سرد و گرم هستند قابل اجرا است. این قسمت از استاندارد تنها برای استفاده همزمان با سایر قسمت های دیگر استاندارد است.
این استاندارد تنها برای لوله های تلفیقی که لایه داخلی آن ها از پلاستیک ساخته شده باشد، قابل کاربرد است.
این استاندارد محدوده ای از شرایط کاری (کلاس های کاربری) و فشار های طراحی را پوشش می دهد و برای مقادیر، که بیشتر از آنچه در Tmal ، و دمای سیستم ناشی از نقص فنی، Tmax ، حداکثر دمای طراحی ، TD دمای طراحی ، جدول (۱) آمده است قابل کاربرد نمی باشد.

 

یادآوری :

مسئولیت انتخاب های مناسب از این جوانب، در نظر گرفتن نیازمندی های ویژه و هر مقررات ملی مربوطه و روش های نصب یا دستورالعمل ها بر عهده خریدار یا تایید کننده می باشد.

مواد پلیمری که برای لایه های طراحی شده جهت تحمل تنش استفاده می شوند شامل: پلی بوتیلن (PB)، پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (PERT)، پلی اتیلن مشبک (X-PE)ِِ، پلی پروپیلن (PP) و پلی وینیل کلراید کلرینه شده هستند.(PVC-C) ماده X-PE مورد استفاده باید به طور کامل مشبک شده و با الزامات استاندارد محصول مرجع (۱۵۸۷۵ ISO) مطابقت داشته باشد.

 

یادآوری:

در این استاندارد، پلی اتیلن مشبک (X-PE)مانند چسب به عنوان ماده ترموپلاستیک در نظر گرفته می شود.

لوله های با دیواره سخت با لایه های خارجی نازک ( به طور مثال دارای لایه هایی محافظ یا لایه های مانع) تحت پوشش این استاندارد نیستند اما در پیوست های استانداردهای ۲-۱۵۸۷۴ ISO ،۲-۱۵۸۷۵ ISO و ۲-۱۵۸۷۶ I مشخص شده اند. ضخامت کلی لایه خارجی لوله های با دیوار سخت شامل ضخامت چسب مورد استفاده، باید
کوچکتر مساوی ۴mm.0 باشد. 

 

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود.
در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان قسمت ۱ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background