ads
ads
ads
ads

بررسی علت خرابی گیربکس کمپرسور بوسیله آنالیز ارتعاشات

۱۷ فروردین ۱۳۹۸(1897 روز پیش) 382 بازدید

آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ، ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﺧﺮاﺑﯽ در گیربکس ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎء ﻓﻮﻻد

 

اﮔﺮﭼﻪ گیربکس ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار دارای ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎﻻت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻢ ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﮑﺴﺖ در ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎ در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اﺣﯿﺎء و وﻗﻮع ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺸﺮﯾﺢ و روش ﭘﯿﺶ ، ﺗﻼش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮاﺑﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ،ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻨﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺴﺖ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

گیربکس جز پر ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻮده و از ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﭼـﺮخ دﻧﺪهﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ ی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ و ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺷﻔﺖ ورودی ﺑﻪ ﺷﻔﺖ ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦرو ﭘﺎﯾﺶ ﺻـﺤﯿﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎی ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮد در ﭘـﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ذرات ﻓﺮﺳﺎﯾﺸـﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ روﻏﻦ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در روﻏﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺳـﻌﯽ در ﭘـﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﮔﯿـﺮﺑﮑﺲ دارد. در آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﻮزه زﻣﺎن و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ وﺿﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ گیربکس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﻣـﺮور ﻣﺮاﺟـﻊ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﭘـﺎﯾﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﯾـﻦ روش اﺛﺒﺎت شده است. یکی از کاربردهای مهم ارتعاش سنجی تشخیص وضعیت عملکرد و سلامت گیربکس  ها است.

 

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ

اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار ﻣﺤﺮک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﮐﺎرﺑﺮد و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر و ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﺨﺎری ﻣﺤـﺮوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﻬـﺪاری اﺻـﻮﻟﯽ و ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻣﺮاﮐـﺰ ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻮده و از ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﺠﻬﯿـﺰات دوار ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺮ گیربکس ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ و ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺷﻔﺖ ورودی ﺑـﻪ ﺷـﻔﺖ ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ رو ﭘﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏـﻦ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد. در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت، ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺑـﻪ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺣﻮزه زﻣﺎن و ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ وﺿـﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ، اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎﯾﺺ روش ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن را در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﯿﮕﻨﺎل ﻫـﺎی ﮔﺬرا، دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻮب ﻧﻘﻄﻪای ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪوﻻﺳـﯿﻮن داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ راﻫﮑﺎر ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻢ داﻣﻨﻪ در ﺳﯿﮕﻨﺎل زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده، ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن داﻣﻨﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳـﺎن ﯾـﮏ ﺑـﺮدار ﭼﺮﺧـﺎن ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ی ﻣﺘﻐﯿـﺮ و ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑـﺖ و ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎن ﺑﺮدار ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ی ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﮕﺎﺷﺖ. در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﯿﻮب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﺑﮏ ﻟﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ درﮔﯿﺮی ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻞ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دور ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺪوﻻﺗﻮر ﻣﯽﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺶ، ﺗﺮک و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ درﮔﯿﺮی ﭼﺮخ دﻧﺪه و ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ دور ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺪوﻻﺗﻮر ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﻪ ی ﻋﯿﻮب ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺳﻄﻮح، ﺧﻮردﮔﯽ، ﺗﺮک در رﯾﺸﻪ، ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪاﻧﻪ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪاﻧﻪ در ﺳﯿﮕﻨﺎل زﻣﺎﻧﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ اﺳﺖ.

 

روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ گیربکس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از زﻣﺎن راه اﻧﺪازی، آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﻮردی ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن، آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏﻦ و ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿـﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﻬﯿـﺰ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮوز ارﺗﻌﺎﺷﺎت، ۱۰ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر، ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در شکل زیر نمایی از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻀـﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯽ، ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه، ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از اﯾﻦ رو ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃـﻼع ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮات از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﯾـﺎ ﺗﻌﻤﯿـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

کاربران گرامی برای دانلود کامل فایل « بررسی علت خرابی گیربکس کمپرسور بوسیله آنالیز ارتعاشات » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background