ads
ads
ads
ads

استاندارد بخاری گازسوز بدون دودکش

۱۳ دی ۱۴۰۰(872 روز پیش) 560 بازدید

اسـتاندارد ” بخاری گازسوز بدون دودکش مشخصـات فنـی و روش تعیـین معیـار مصـرف انـرژی و دستورالعمل تاییدیه انرژی”

محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انواع انرژی در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصـادی مصـرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فزاینده زیسـت محیطـی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش آشکار ساخته
است.
در این راستا برطبق ماده ۱۲۱قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت بـه تهیـه و تـدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستم های مصرف کننده انـرژی،
اقدام نماید، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکننـدگان ایـن تجهیـزات، فرآینـدها و سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشـند. معیارهـای مـذکور توسـط کمیتـه ای متشـکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران، سـازمان حفاظـت محـیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود.


اسـتاندارد
بخاری گازسوز بدون دودکش مشخصـات فنـی و روش تعیـین معیـار مصـرف انـرژی و دستورالعمل تاییدیه انرژی به عنوان استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی و راهنمای تدوین برچسب مصرف انرژی برای بخاری گازسوز بدون دودکش بـه کـار مـیرود. ایـن اسـتاندارد جزییـات مربـوط بـه اجـرای معیارمصرف انرژی و الصاق برچسب انرژی را بیان می نماید تـا زمینـه اجـرای یکنواخـت آن درصـنعت تولیـد بخاری در کشور فراهم آید.

 

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای مربوط به حداقل شرایط جهت کارکرد و اسـتفاده منطقـی از انرژی در بخاری گازسوز بدون دودکش می باشد. در این استاندارد کمیتهای بازده کـل خـالص، مصـرف انرژی سالیانه، توان مصرفی پیلوت و توان خروجی اندازه گیری و محاسبه می شود. شـرایط مشـخص شـده در
آزمونها و روابط مطرح شده در محاسبات بازده کل خالص و مصرف سالیانه انرژی برای تعیین معیـار مصـرف انرژی این وسیله است. این استاندارد امکان تطابق شاخص (بازده کل خالص) را با حداقل میزان مجـاز آن بـه صورت یک برچسب تاییدیه فراهم می آورد. بخاری گازسوز بدون دودکش که بازده کل خالص آنها کمتـر
از این میزان (بازده خالص مجاز) نباشد امکان دریافت تاییدیه را به صورت یک برچسب که در این اسـتاندارد معرفی شده، خواهند داشت.
این استاندارد برای بخاریهای (با انتقال حرارت جابجائی، تابشی و یا تابشـی- جابجـایی) بـا سیسـتمهـای احتراق مکش طبیعی یا دمنده دار کاربرد دارد و برای کار با گاز طبیعی و یا مایع در نظر گرفتـه شـده کـه مصرف انرژی (
گاز) آنها در حالت حداکثر، کمتر از ۳۰مگاژول بر ساعت است.

 

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی به آنها ارجاع داده شـده اسـت. بـدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه هـا و تجدیـد نظرهـای بعـدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشـار بـه آنهـا ارجـاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.


استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد الزامی است:
۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۲۶۸،بخاری گازسوز بدون دودکش- ویژگی ها و روش های آزمون

 

اصطلاحات و تعاریف استاندارد بخاری گازسوز بدون دودکش


در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ملی ۷۲۶۸ ،اصـطلاحات و تعـاریف زیر نیز به کار می رود:

۱-۳- ارزش حرارتی کل (در فشار ثابت)

مقدار انرژی برحسب مگاژول که هنگام سوختن کامـل یـک متـر مکعـب گـاز خشـک در هـوا، در دمـای استاندارد (۱۵درجه سانتیگراد) و فشار مطلق استاندارد (۱۰۱/۳۲۵کیلو پاسکال) آزاد می شود بطوریکـه در آن تمام آب تشکیل شده از فرآیند احتراق، در حالت مـایع و محصـولات حاصـل از احتـراق درشـرایط استاندارد بوده است.


۲-۳- بازده کل خالص (معیار مصرف انرژی)

این کمیت بر اساس عملکرد بخاری گازسوز بدون دودکش در شرایط کارکرد ۱۱ساعت گرمایش، شامل ۴ساعت حالت حداکثر و ۷ساعت حالت حداقل برای بخاریهای با یک مشعل و قابلیت تنظیم جریان گاز پیوسته و یا دارای حـداکثر دو خروجی مشعل مستقل و ۲ساعت حالت حداکثر و ۳ساعت حالت متوسط و ۶ساعت حالت حداقل برای بخاریهای با سه خروجی مشعل مستقل با احتساب بازده حرارتی متناظر و ۱۰ساعت حالت آماده به کـار و ۳ساعت در حالت خاموش محاسبه و در دستورالعمل برچسب انرژی و بازه بندی به عنـوان معیـار مصـرف انرژی تعریف می شود.


۳-۳- پیلوت

مشعلی مستقل وکوچک نسبت به مشعل اصلی، که بطور دائم به گونه ای نصـب شـده اسـت کـه شـعله آن باعث روشن شدن مشعل اصلی گردد.

 

۴-۳- پیلوت دائم

پیلوتی است که هنگام استفاده از وسیله گاز سوز بطور مداوم روشن بوده و مستقل از مشعل اصلی کنترل می شود.

۵-۳- پیلوت منقطع

پیلوتی است که هر مرتبه برای روشن شدن مشعل اصلی، به طور خودکار روشن شده و پـس از کامـل شـدن شعله مشعل به طور خودکار خاموش می شود.


۶-۳-پیلوت همزمان

پیلوتی است که هر مرتبه برای روشن شدن مشعل اصلی، به طـور خودکـار روشـن شـده و بلافاصـله پـس از خاموش شدن مشعل، خاموش می شود روشن شدن مشعل اصلی گردد.

 

۷-۳-ترموستات

وسیله ای که جزئی از کنترل گاز چندکاره بوده و با قطع و وصل جریان گاز به مشعل اصـلی، متناسـب بـا دمای تنظیم شده، دمای محیط اطراف بخاری را کنترل می کند.


۸-۳- توان ورودی اسمی (مصرف اسمی گاز)

نرخ مصرف گاز ، برحسب مگاژول بر ساعت، که در پلاک مشخصات و دفترچه راهنمـا توسـط سـازنده اعـلام شده است.

 

۹-۳-توان ورودی تعیین شده

نرخ مصرف گاز بر حسب مگاژول بر ساعت، که در آن از گاز مرجع در فشار آزمون مشخص استفاده شده و بـا  توجه به شرایط محیطی (فشار) و  شرایط واقعی گاز مرجع (فشار و دما) به شرایط استاندارد مطابق بند -۲-۶ ۳تصحیح شده است.


۱۰-۳- چگالی نسبی

نسبت جرم گاز خشک به جرم هوای خشک با حجم یکسان و با شرایط دما و فشار یکسان.

 

۱۱-۳- حالت آماده به کار

وضعیت تنظیم شیر بخاری گازسوز بدون دودکش و سایر کنترلهای آن برای حالتیکه، مشـعل اصـلی خـاموش بـوده ولـی وسـیله دیگری مانند پیلوت دائم و یا پیلوت موقت (همراه با جرقه زن اتوماتیک)، بتواند بخاری را در صـورت نیـاز بلافاصله روشن نماید.

 

۱۲-۳- حالت حداقل

وضعیت تنظیم کنترل گاز چندکاره بخاری و سایر کنترل های آن برای ورود حـداقل سـوخت بـه بخـاری در حالت روشن به منظور ایجاد حداقل توان حرارتی. تعیین این وضعیت به یکی از دو حالت زیر صـورت مـی گیرد:


۱- اگر وضعیت حداقل روی کنترل گاز چندکاره بخاری مشخص شده باشد، کمترین حالتی که می توان کنترل را روی آن تنظیم کرد.


-۲- در مورد کنترل های با تنظیم کاهنده بدون نقطه توقف، ۲۵درصد مصرف نامی گاز به عنوان وضعیت حداقل در نظر گرفته می شود مگر در موارد زیر
:


الف اگر کنترل گاز چندکاره مجهز به ترموستات می باشد، نرخ عبور گاز از مسـیر گـذر حجمـی کـاهش یافته، حالت حداقل خواهد بود

باگر مسیری خاص برای عبور گاز در گذر حجمی کاهش یافته وجود نداشت، موقعیتی کـه بـه عنـوان وضعیت حداقل نشانهگذاری شده است، به عنوان حالت حداقل در نظر گرفته می شود.

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل مربوط به «استاندارد بخاری گازسوز بدون دودکش » به بخش دانلود مراجعه نمایید:


مطالب مشابه:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background