ads
ads
ads
ads

آبرسانی به ساختمان های بلند

۰۲ بهمن ۱۳۹۶(2373 روز پیش) 3,296 بازدید

در طراحی سیستم آبرسانی به ساختمان های بلند و برج ها قبل از هرچیز باید ساختمان را به چند ناحیه جداگانه تقسیم کرد و سیستم هر قسمت را جداگانه طراحی کرد. بدلیل آنکه :

 • قطر لوله های استفاده شده در قسمت های مختلف ساختمان را کاهش می دهد.
 • هد و دبی پمپ های آبرسانی و به طور خلاصه ظرفیت پمپ را کاهش می دهد.
 • میزان افت فشار کاهش می یابد و آب راحت تر به طبقات بالایی برج می رسد.
 • هزینه های اولیه تجهیزات استفاده شده از جمله پمپ ها و لوله ها را کاهش می دهد.

نکته ای که در منطقه بندی باید به آن توجه نمود فشار کاری است که در این قسمت بسیار مهم است، چرا که هر ۱۰ متر ۱bar به اتصالات فشار وارد می کند و برای اتصالات گالوانیزه فشار ۸bar توصیه نمی شود. به همین علت منطقه اول و دهم را یکسان نمیگیرند و حداقل ۴ طبقه یا هر ۶ طبقه منطقه را جدا می کنند.

 

 

طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب و فاضلاب

پیش بینی وسایل بهداشتی مناسب و کافی، توزیع صحیح آب و دفع فاضلاب همواره از مسائل بسیار مهم در ساختمان ها می باشد که در صورت عدم کفایت می توانند مشکلات فراوانی را در پی داشته باشند.

۱- سیستم آبرسانی ساختمان

۲- سیستم دفع فاضلاب ساختمان

 

سیستم آبرسانی ساختمان

اولین قدم در راه آبرسانی به ساختمان های بلند، تامین آب سالم و بهداشتی است. آب مصرفی ساختمان ممکن است از آب لوله کشی شهر، چاه، قنات و یا رودخانه تامین شود.

 

 تامین فشار ساختمان

فشار آب ساختمان باید به اندازه ای باشد که آب را به بالاترین وسیله بهداشتی ساختمان رسانده و فشار لازم و مجاور را برای آن تامین نماید. که این فشار ممکن است توسط آب شهر، مخزن  ﺛﻘﻠﯽو  ﯾﺎ ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﺖ. دﺑﯽ آب ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، اﻋﻢ از راﯾﺰرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻏﯿﺮه، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دﺑﯽﻫﺎی آب وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آب ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.

 

واﺣﺪ ﻣﺼﺮف 

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺎن می شود. یک واحد مصرف برابر ۷.۵ گالن بر دقیقه (gpm) است. 

 

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ

اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﺻﻞ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ، واﺣﺪ ﻣﺼﺮف را درﺿﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺿﺮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. 

 

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

 • ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در راﯾﺰرﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 • ﺑﺮای ﭘﻼنﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی super pipe  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 •  ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و HVAC از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺴﻤﺎن رده ۴۰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
 • ﺑﺮای ﻓﺎﺿﻼب از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎیﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی دو ﺟﺪاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺧﺎص ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، درﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺎک اﻃﺮاف و ﺑﺎﻻی ﻟﻮﻟﻪ در زﻣﺎن ﺧﺎکرﯾﺰی، از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎر ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و وزن ﺑﺎر روی آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﻣﺰاﯾﺎ :

 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
 •  وزن ﺳﺒﮏ ﺗﺮ 
 • ﻧﺼﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ
 • ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﯾﺎد

 

ﻧﮑﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪا وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ۴ اینچ آب به آن وارد می شود.

آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻟﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰد، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ و ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ازﺑﺎﻻی ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﻧﺎزلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آب از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد، اﺳﺖ. یعنی برای تمییز کردن این ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺷﻨﯽ، آب از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ back wash  ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎری از ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ وارد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ، وﺟﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﭼﺮاﮐﻪ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮ وارد ﭘﻤﭗ ﺷﺪه، دور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗرا ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﮔﯿﺮﻫﺎ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻓﻠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 


 

برای مطالعه کامل « آبرسانی به ساختمان های بلند » به لینک دانلود مراجعه نمایید…

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background