ads
ads
ads
ads

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای دیگ های ﺑﺨﺎر لوله آﺑﻲ

۲۸ دی ۱۳۹۶(2377 روز پیش) 89 بازدید

ـ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ الزامات ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، مواد، ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺎزرﺳﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﻤﻞ دیگ های ﺑﺨﺎر ﻟﻮﻟﻪ آﺑﻲ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ،تمیز ﻛﺎری ، آزﻣﺎﻳﺶ،  رﻧﮓ آﻣﻴﺰی دیگ های بخار ﻟﻮﻟﻪ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه های ﻧﻔﺖ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﮔﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﺮﻛﺰی ﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

–  دﻳﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر لوله آبی در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﺑﺮد  ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ بالا در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ، در ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 
 دﻳﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر لوله آبی  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﺮاﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺰ  اﺳﺘﻔﺎده رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 

 

عمومی

ـ داده ﺑﺮﮔﻬﺎی دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ  ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﻴﺮه (ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در پیوست ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ شده) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 

 

ـ ﻛﻞ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات کمک کند .

 

ـ ﺗﺠﻬﻴﺰات واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن، ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮی  وﺳﺎﻳﻞ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ، ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎران، ﺑﺮف ﻳﺎ ﻳﺦ، ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ، رﻃﻮﺑﺖ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، دﻣﺎﻫﺎی ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺎﻻ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. 


ـ  ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺟﻤﻊ آوری، آزﻣﺎﻳﺶ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ  ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. 


ـ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻌﺎت  ﻳﺪﻛﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

 

ـ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﺳﺎ ﻨﺪ ﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷ . اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻲ  ﺷﻮد اﻗﻼم ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

 

ـ  دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮓ ﺑﺨﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻜﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد، ﺳﺎﺧﺖ، آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﻬﺪات  ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

اختصارات

TDS  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ آب

FDF  ﻓﻦ ﻣﻜنده 

IDF  ﻓﻦ

LHV  ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ 

PQR   ﺳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ

NDF    ﻣﻜﺶطبیعی 

 

ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ 

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺎر 

ـ ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای دﻳﮓ های بخار لوله آبی ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺎر داﺧﻠﻲ ﺑﻮده، ﺗﺎ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﻪ ذرات ﺟﺎﻣﺪ از آب دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻳﻞ ﺗﺠﺎوز ﻛند ﺑﺎﺷﺪ:
 1 ﺟﺰء در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺎ 65 بار 
 5  ﺟﺰء در ﻣﻴﻠﻴﻮن از ۶۵  ﺑﺎر تا ۱۳۵ ﺑﺎر
 
ﺳﺎزﻧﺪه دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ آب(ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب ) ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺎر ﻣﻲ باشد را تامین نماید.

 

ـ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮد در بخار در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۰.۰۲ ﺟﺰء ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ.  
 
ـ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺨﺎر ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای  ﻧﺒﺎﻳﺪ  0/02  درﺻﺪ تجاوز ﻛﻨﺪ.

 

 

 ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮدش

ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم  ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای،  ﻃﺮاح دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار (ﻣﺆﺛﺮ) آب را در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻋﺎدی و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﮔﻴﺮی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ .


ـ ﻃﺮاح دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی آب را ﻛﻪ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ. 

 

ـ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی دﻳﻮاره ﻫﺎ، ﻛﻒ، و ﺳﻘﻒ ﻛﻮره، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﺶ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ای ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش آب ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻮﻳﮋه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻘﻒ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎری از ﺧﻢ و در دورﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از  اﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻴﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﺑﻬﺎم در ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮔﺮدش در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ. 

 

 ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎن و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻛﻮره، ترجیحاٌ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺪار اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﮔﺮدﺷﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارد. 

 

 

برای مطالعه کامل « اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای دیگ های ﺑﺨﺎر لوله آﺑﻲ » به لینک دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background