ads
ads
ads
ads

سیستم توزیع آب در ساختمان ها

۰۹ اسفند ۱۳۹۶(2336 روز پیش) 1,981 بازدید

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم در راه بررسی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ﺑﺤﺚ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و وﺟﻮد و ﮔﺮدش آب ﺳﺮد و ﮔﺮم در آن اﻟﺰاﻣﯽاﺳﺖ. روﺷﻦ اﺳﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آبرﺳﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. 


اﻧﺘﻘﺎل آب در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب اﺻﻠﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب از آن ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. آب در اﺑﺘﺪای ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺘﻮر آب وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺤﺚ ﺷﺒﮑﮥ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از ﻧﻘﻄﮥ ﺧﺮوج ﻟﻮﻟﻪ آب ﮐﻨﺘﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 

ﺗﻌﺎرﯾﻒ 

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ: 

آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد ﯾﺎ اﺛﺮ زﯾﺎنآور ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب:

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻣﺎ ، رﻧﮓ، ﺗﯿﺮﮔﯽ۱، ﺑﻮ و ﻣﺰه ﺟﺰو ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﯿﺮﮔﯽ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰانppm  ﮔﻞ وﻻی ﻣﻌﻠﻖ در آب اﺳﺖ. ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻌﻤﻮﻻً ppm 5 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب:

ﺧﻮاﺻﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ، درﺟﮥ اﺳﯿﺪی (pH)، ﻣﻘﺪار آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ppm 1000 و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از ppm 500 ﺑﺎﺷﺪ. 

 

آب ﮔﺮم:

آﺑﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی آن ﺑﯿﺶ از ℃۴۹ (℉۱۲۰) ﺑﺎﺷﺪ. 


ﺗﺮﻧﭻ:

ﺷﯿﺎر دراز، ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﻢﻋﻤﻖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد. 

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، «دﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آب» در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ، اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﺮدی، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺎغ، ﺑﺎﻏﭽﻪ و … داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮدد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﻬﺮ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪن در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﺰ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﺼﺎر، از ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ 

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آب ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻟﻮﻟﮥ اﺻﻠﯽ ورودی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺷﻬﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺠﺎور وﺻﻞ ﺷﻮد. ﻓﺸﺎر آب اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ  30psi ﺗﺎ  80psi ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎز آب در وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﯾﺎ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻤﭗ روی ﻟﻮﻟﮥ اﻧﺸﻌﺎب آب ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ. 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎه، ﻗﻨﺎت و… ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ روی ﺑﺮج و ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ ۶ft ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﮥ آﺧﺮ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ وزن آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 


آب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ارﺳﺎل ﺷﺪه، از آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﯿﺎج روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮک ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻓﺸﺎر آب را در وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎﻫﺶ داده، ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺳﺮوﺻﺪا در آنﻫﺎ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺷﻮﯾﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 

ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﺘﮥ ﻫﻮاﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 2/3 یا ۳/۴ ﺣﺠﻢ آن از آب و ﺑﻘﯿﻪ از ﻫﻮا ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺨﺰنﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر آب در اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺘﯽ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﮥ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد. 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻤﭗ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻄﺢ آب ﻣﺨﺰن در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ، ﻓﺸﺎر ﻫﻮای درون ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﻤﭗ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه آب را ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ. اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آب در ﻣﺨﺰن رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ، در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه رﺳﯿﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. 

 

سیستم ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ 

اﮔﺮ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد، ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ روش اﻣﺮوزه در ﺑﺮجﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ روش ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺗﻌﺎدل آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. 


ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎی ﻣﻮازی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺘﺮک اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗﻫﺎ از ﻧﻈﺮ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دور ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر دور ﻣﺘﻌﯿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

 

 

 

کاربران گرامی لطفا برای دریافت کامل فایل «ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها» به بخش دانلود سایت مهندس ایران که در ادامه قرار داده شده مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background