ads
ads
ads
ads

جزوه آموزشی استاندارد

۲۶ دی ۱۳۹۶(2376 روز پیش) 401 بازدید

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺼﺐ و روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

بطور کلی استانداردها شامل موارد زیر هستند: 

 

 

مطابق استاندارد AWS CC-RM D1.1 در جدول شماره ۱ ،تعاریف Code و Standard و Specification و Guide به شرح ذیل آمده است:

A Code is "a body of lows"; as of a nation, state or industry group; arranged systematically for ease of use and reference; Example included AWS D1.1, API 1104, ASME Sec VIII, MIL Spec 248D

کد، در واقع بدنه قوانین است که جهت تسهیل در استفاده بطور سیستماتیک طبقه بندی شده است.

A Standard is "established for use as a 'rule' or basis of comparison in measuring quality, quantity, content, relative value, etc. " ASTM Standards for various products such as ASTM A36 for weldable structural steels, is an example.
استاندارد قانون و اساسی است جهت تطبیق اندازه گیری های کمیت، کیفیت، محتوی، نسبت و مقدار.

A Specification is "a detailed description of parts of a whole; a statement or enumeration of particulars as to actual or required quality, size, etc." AWS Filler Metal Specifications A5.1 through A5.31 are examples.

 

Specification شرح جزئیات یک بخش از یک مجموعه و یا شماره بندی عناصر بر اساس کیفیت واقعی یا مورد نیاز است. بعنوان مثال۳۱.A5 – 1.A5 AWS به بیان مشخصات فیلر می پردازد.

A Guide (Self-explanatory) is a document of the same class; AWS B1.11 Guide for the Visual Examination of Welds, is an example.

Guide ، مدرکی از رده مشابه است. بعنوان مثال AWS B1.11 Guide  مربوط به بازرسی چشمی جوش است. 

 

_ Codes & Specifications

 Specificationﻫﺎ و Code ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻫﺎی  Shall و Will  اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻳﺎ ﻋﻤﻞ  ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت  Code و Specification و اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ Codes اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات، اﺟﺒﺎری اﺳﺖ در حالیکه  اﺳﺘﻔﺎده از Specification ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرت اﺷﺎره Codes ﻳﺎ ﻣﺪارک ﭘـﺮوژه ﺿـﺮورت ﻣﻴﺎﺑـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از  Specification ﺑـﺮ ﻫـﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮﺟﻊ دﻳﮕﺮ اوﻟﻮﻳﺖ دارد. 

 

_ (RP (Recommended Practice 

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .به عنوان ﻣﺜﺎل  (AWS-PR C5.5 (GTAW   روش ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧـﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری روش GTAW.  ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪارد AWS  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ اﻳـﻦ روش ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ RP  ﻣﻴﺘﻮان در ﺗﻬﻴﻪ WPS و اﻧﺠـﺎم ﺧﻮد اﻳﻦ روش ﺟﻮش ﻛﻤﻜﻬﺎی ﻻزم را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد.

 

_ Methods 

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ASTM مجموﻋﻪ ای از تست های مختلفی که روی Material ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده است  .

 

_  Code Cases

Code Case ﻫﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴـﺸﻮد و ﺑـﺼﻮرت ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻣﻴﺒﺎﺷد. 

 

_  Interpretation 

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه و ﺣﻴﻦ اﺟﺮای ﻛﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﺮی ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﻴﺪه  ﻣﻲﺷﻮد . اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ در ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه است.اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ  Interpretation ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.

 

_ Guides & RP

Guide ها و RP ﻫﺎ  راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ، در واﻓﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻜﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اند. در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎیی ها و روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ار ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺸﻮد May و  Should  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده می شود. ﻫﺪف Guide ﻫﺎ آﻣﻮزش دادن Codeﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺮرات ﻛﺪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻛﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ.

 

_  Errata 

 ﭘﺲ از ﭼﺎپ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻛﻤﻴﺘﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺪدا استاندارد چاپ شده را از لحاظ غلطهای چاپی چک و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻏﻠﻄﻬﺎی ﭼﺎﭘﻲ را ﺿﻤﻦ اﺻﻼح ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻄﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ می کنند . ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ غلطنامه، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻏﻠﻄﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎن در اسرع وقت اقدام کنند.

 

برای مطالعه کامل « جزوه آموزشی استاندارد » به لینک دانلود مراجعه نمایید…

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background