ads
ads
ads
ads

بازرسی چشمی جوش – ترجمه فارسی استاندارد AWS B1.11

۲۳ بهمن ۱۳۹۶(2353 روز پیش) 1,206 بازدید

 بازرسی چشمی جوش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. بازرسان چشمی جوش ﻛﻪ بازرسی چشمی را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎران، ﻧﺎﻇﺮان ﺟﻮش، ﺑﺎزرس ﺟﻮش ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺑﺎزرس ﺧﺮﻳﺪار ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 ﺑﺎزرﺳﺎن ﭼﺸﻤﻲ ﺟﻮش - بازرسی چشمی جوش

 

۱- ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

۱-۱ ﻛﺎرﺑﺮد

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزرﺳﺎن ﭼﺸﻤﻲ ﺟﻮش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و وﻇﺎﻳﻒ دﻗﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن ﭼﺸﻤﻲ  ( VI) قابل اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻮش ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﺟﻮش ﻣﺸﺨﺺ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی اعمال شده درک کافی داشته باشد و این جزئی از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ رابطه ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎری آﻣﺮﻳﻜﺎ  (American Welding Society) که ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎری اﺳﺖ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻃﺮاﺣﻲ و ذﻛﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بازرسی چشمی جوش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﺮارداد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . در ﻏﻴﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻲ از ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﺮﻳﺪار، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﺟﻮﺷﻜﺎری، دﻗﻴﻘﺎ درک و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری روی ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎری رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﺑﻮده ﻳﺎ نه.

 

۱-۲ ﻫﺪف

اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ای از اﺻﻮل ﺿﺮوری ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻪ بازرسی چشمی جوش را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، آﻣﻮزش، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻗﻀﺎوت و  ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﺻﻮﻻ ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ از آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻜﺎری را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

۱) ﻗﺒﻞ از جوشکاری

۲) در حین جوشکاری

۳) بعد از جوشکاری

بازرسی چشمی جوش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﻓﺮادی ﻛﻪ بازرسی چشمی جوش را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎران، ﻧﺎﻇﺮان ﺟﻮش، ﺑﺎزرس ﺟﻮش ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺑﺎزرس ﺧﺮﻳﺪار ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺰوه در ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات بازرسی چشمی جوش ﻛﻪ ﻣﻜﺮرا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮوری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد رﻛﻮردﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﻌﺎدی را ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی بازرسی چشمی جوش وﻳﮋه در اختیار قرار می دهد.

 

۲- پیش نیازها

۲-۱ اﻃﻼﻋﺎت عمومی

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب، ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﭼﺸﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

۲-۲ تیزبینی

ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ بازرسان چشمی جوش ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﻲ و دﻗﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ در دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺑﺪون آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻳﻚ بازرسی چشمی جوش دوره ای ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺴﺖ ﭼﺸﻢ (ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ) ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ شخص ﺻﻼﺣﻴﺖ دار، یکی از پیش نیازهای تاییدیه AWS به عنوان بازرس جوش تایید شده (CWI) و یا کمک بازرس جوش تایید شده (CAWI) می باشد.

 

۲-۳ ﺗﺠﻬﻴﺰات

آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭼﺸﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ابزار و ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه ای ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻌﻀﻲ از اﺑﺰار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن . اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ درﺑﺎره آزﻣﻮن ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﺗﻨﻮع زﻳﺎدی در ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺟﻮد دارد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ آن اﺑﺰاری ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه ای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎ دﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

۲-۴ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻛﺎرآﻣﻮزی

از دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ بازرسی چشمی جوش ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻖ آزﻣﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﻫﺮ دو روش ﺑﺼﻮرت (ﻛﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ)  و ﻳﺎ در ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻨﻮع روﺷﻬﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻛﺴﺐ ﻛﺮدن داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﺮ آﻳﺪ ﺧﻮب ﻗﻀﺎوت ﻛﺮدن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ آید. ﺑﺎﻳﺪ به افراد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای درک ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺼﺎﻻت، ﭘﻴﺶ ﺣﺮارت ﺟﻮﺷﻜﺎری، دمای بین پاس (Interpass)، تغییر شکل جوش (Distortion)، مواد مصرفی جوش و دیگر مواد داده شود. بعلاوه زمان داده شود تا با بسیاری از انواع گوناگون ساخت آشنا شوند.

 

۲-۵ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ (ﻣﺘﺪوﻟﻮژی) آزﻣﻮن و میزان پذیرش ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل بوسیله ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮرات ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﭼﮕﻮﻧﻪ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، و ﻛﺠﺎ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد؛ ﻧﻮﻋﺎ در روش ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮز ﻛﺎر، ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮاص، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺑﺎزرس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت کار کند.

 

۲-۶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ

ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از اﻳﻨﻜﻪ بازرسان چشمی جوش ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻲ باشند  ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ بازرسی چشمی جوش ﺑﻄﻮر رﺳﻤﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ شوند. ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎمه (Certification) مدرک تایید می باشد. موسسه جوشکاری آمریکا برنامه های CWI ( بازرس جوشکاری تایید شده) و (CAWI) کمک بازرس جوشکاری را ارائه داده است. برنامه های دیگری برای بازرسان چشمی جوش ممکن است استفاده شود.

 

۲-۷ اﻳﻤﻨﻲ

ﺑﺎزرﺳﺎن ﭼﺸﻤﻲ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﻤﺎرﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎری را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﻄﺮﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد (اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ، ﮔﺎزﻫﺎ، ﻓﻮم، اشعهUV(ﻣﺎوراﺑﻨﻔﺶ)،ﮔﺮﻣﺎو …) هرکسی که برای کار ﻳﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻣﻲ اﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻳﻚ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزی ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

 

کاربران گرامی برای دانلود کامل فایل « بازرسی چشمی جوش – ترجمه فارسی استاندارد AWS B1.11 » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background