ads
ads
ads
ads

اصول و مبانـی اولیه تهّیـه صورت وضعیت پیمانکاران

۰۴ بهمن ۱۳۹۶(2372 روز پیش) 204 بازدید

در اینجا با اصول و مبانـی اولیه تهّیـه صورت وضعیت پیمانکاران آشنا می شویم که این اصول و مبانی با ارائه سر فصل های زیر توضیح داده خواهد شد:

 • تعارف و اصطلاحات
 • انواع روش های عقد قرارداد
 • فهرست بها و آشنایی با آن
 • فصل ضرایب مورد استفاده در قراردادها
 • فصل صورت وضعیت کارکرد و روش تهیه آن 
 • فصل کُسورات قانونی قراردادها
 • فصل تعدیل
 • فصل معرفی نرم افزار تکسا

 

تعاریف و اصطلاحات

موافقتنامه یا قرارداد:

عبارتست از سندی که مشخصات اصلی پیمان نظیرطرفین قرارداد،مبلغ و مدت قرارداد درآن بیان شده است.

 

شرایط عمومی پیمان:

عبارتست از قوانینی که شرایط عمومی حاکم بر یک قرارداد را مشخص میکند.

 

 شرایط خصوصی پیمان:

 عبارتست ازشرایطی برای تکمیل شرایط عمومی پیمان که باتوجه به وضعیت و نوع پروژه تنظیم شده و هرگز مواد آن نمی تواند ناقض شرایط عمومی پیمان باشد.

 

کارفرما:

شخص حقوقی که یک طرف امضا کننده پیمان بوده و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک آن به پیمانکار واگذار مینماید.

 

پیمانکار:

شخص حقوقی یا حقیقی، طرف دیگر امضا کننده پیمان که اجرای موضوع پیمان رابراساس اسناد ومدارک پیمان به عهده گرفته است. 

 

مدیرطرح:

 شخص حقوقی که به منظور مدیریت اجرای کاردرچارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد ومدارک پیمان ازطرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد.

 

مهندس مشاور:

شخص حقوقی یا حقیقی که برای نظارت بر اجرای کار بر اساس چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارک، ازسوی کارفرما به پیمانکار معرفی میشود.

 

مهندس ناظر:

عبارتست از نماینده ی مقیم مهندس مشاور در کارگاه که براساس چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارک،به پیمانکار معرفی میگردد.

 

سرپرست کارگاه:

شخص حقیقی باتخصص وتجربه لازم که ازسوی پیمانکار به مهندس مشاور معرفی میگردد و سرپرست یا جرایکار در کارگاه را برعهده دارد. 

 

پیمانکارجزء:

شخص حقیقی یاحقوقی با تخصص لازم در انجام کارهای اجرایی،که پیمانکار برای اجرای بخشی ازعملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

 

برنامه زمانی اجرای کار:

الف: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭘﯿﻤﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

کارﮔﺎه:
ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن در آﻧﺠﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه:
ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای دوره اﺟﺮا ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻣُﯿﺴﺮ و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.

 

ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه:
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﺧﺮوج ﻣﺼﺎﻟﺢ زاﺋﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺪارﮐﺎت، ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ.

 

ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎی ﮐﺎر:

ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺮح ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

برآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎر:
ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼم و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن.

 

مبلغ ﭘﯿﻤﺎن: (ﻣﺎده۳ – اﻟﻒ)
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۳  ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر و قیمت جدید.

 

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن:(ﻣﺎده۳ – ب)
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎر.


ﻧﺮخ ﭘﯿﻤﺎن:(ﻣﺎده اا – اﻟﻒ)
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﮐﺎر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎن و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر.


ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن:(ﻣﺎده۴ )
ﻣﺪت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ.

 

ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن:(ﻣﺎده۴)
ﻫﻤﺎن ﻣﺪت درج ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴  ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ.

 

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر:
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ درج ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن.

 

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ:
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎر ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ:
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑُﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ درج ﺷﺪه ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ:
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮرﮐﺎر و ﺻﻮرت جلسه.

 

دﺳﺘﻮرﮐﺎر:
دﺳﺘﻮرات ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر درﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر.


ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ (ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ):
ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻼک ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل  « اصول و مبانـی اولیه تهّیـه صورت وضعیت پیمانکاران » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background