ads
ads
ads
ads

انتخاب متریال در پایپینگ

۲۸ اسفند ۱۳۹۶(2314 روز پیش) 619 بازدید

ﭘﺎﻳﭗ (Pipe):
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﭘﺎﻳﭗ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ:
ﺳﺎﻳﺰ(Size)/ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره (Wall thickness)/ﺟﻨﺲ/ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ/آراﻳﺶ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻟﻮﻟﻪ (End Furnished Or End Preparation)/ﻃﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪی/ ﭘﻮﺷﺶ(Coating)/اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ از ﺳﺎﻳﺰ اﺳﻤﻲ ﻟﻮﻟﻪ ((Nominal Pipe Size (NPS) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ NPS ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ([Outer Diameter (OD) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺳﺎﻳﺰ "14 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ OD و NPS ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از "14، OD را ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

پایپ

 

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﺳﺮی رﻧﺞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﻲ ۸ اﻳﻨﭻ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ وﺟﻮد دارد (اﻋﺪاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ).

 

۲.۷۷, ۳.۱۸, ۳.۷۶, ۳.۹۶, ۴.۷۸, ۵.۱۶, ۵.۵۶, ۶.۳۵, ۷.۰۴, ۷.۹۲, ۸.۱۸, ۸.۷۴, ۹.۵۳, ۱۰.۳۱, ۱۱.۱۳, ۱۲.۷۰, ۱۴.۲۷, ۱۵.۰۹, ۱۵.۸۸, ۱۸.۲۶, ۱۹.۰۵, ۲۰.۶۲, ۲۲.۲۳, ۲۳.۰۱, ۲۵.۴۰

 

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رﻧﺞ ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﺮی از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﻜﺠﻮل (Schedule) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
STD و  XSو XXS
۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و…

 

 

ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻳﭗ

ﻓﻠﺰ(Metallic)

 

– ﭘﺎﻳﻪ آﻫﻨﻲ (Ferrous)

 •  ﭼﺪن (Cast Iron): اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﭼﺪﻧﻲ ﺗﺮد و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﻮده ودارای ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﻮش ﭘﺬﻳﺮی ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 • ﻓﻮﻻد (Steel)

 

انواع پایپ فولادی به شکل زیر است:

 •  ﻓﻮﻻد ﻛﺮﺑﻨﻲ (ﻓﻮﻻد ﺳﻴﺎه) (Carbon Steel)
 •  ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژی (Alloy Steel): ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ Mo ،Ni ،Ti، Cr و…  ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 • ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ (Stainless Steel): اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺮوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ۱۰/۵ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻨﺼﻮرت ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

–  ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮآﻫﻨﻲ (Non Ferrous):

ﻓﻠﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮآﻫﻨﻲ ﻣﻮاد ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد می توان Monel، Inconel، Hasteloy، Carpenter و Nitronic نام برد.

 

 ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰات (Non Metallic)


–  Thermosetting: ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره ذوب (ﻧﺮم) ﻧﻤﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ:

GRP(Glass Reinforced Polyester), GRE(Glass Reinforced Epoxy), GRV(Glass Reinforced Vinyl ester) 

 

 

که در این مواد V, P, E .رزﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

Thermoplastic : ﻣﻮادی ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻧﺮم و روان ﺷﺪه و وﻗﺘﻲ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺨﺖ وﺳﻔﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ :

(PVC, CPVC, PE, PP, PTFE (Teflon

ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ و ﺧﻮردﮔﻲ Thermoplastic ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ Thermosetting ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ Thermoplasticﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪThermosetting ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺮﻳﺎل ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ Corrosion Allowance ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮردﮔﻲ، از ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺧﻠﻲ اﻗﻼم ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در co2، Corrosion Allowance ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ هم تاثیر گذار است. برای محاسبه  Corrosion Allowance، می توان از منابع زیر استفاده کرد:

 •  ﮔﺮاف ﻛﺎوازاﻛﻲ
 •  اﺳﺘﺎﻧﺪارد NACE 
 •  IPS-E-TP-740

 

 

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
 

– ﺑﻲ درز (Seamless) :

ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﺎل ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻲ درز ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

پایپ

 

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻲ درز را ﺗﺎ ۴۸ اﻳﻨﭻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود ۳۲ اﻳﻨﭻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻳﺰ ۲۰ اﻳﻨﭻ از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻲ درز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺰ از ۲۰ اﻳﻨﭻ ﻓﺮاﺗﺮ رود از ﻟﻮﻟﻪ درزدار (ﺟﻮﺷﻲ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﻗﺘﻲ دﻣﺎ ﺑﺎﻻ رود اﺳﺘﺤﻜﺎم درز ﺟﻮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درز ﺟﻮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﻲ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


–  درزدار (ﺟﻮﺷﻲ) (Welded):

 

درز ﺟﻮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮﻟﻲ: uing & oing  →Longitudinal Straight Seam

درز ﺟﻮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮﻟﻲ :  jco → Longitudinal Straight Seam

درز ﺟﻮش ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻃﻮﻟﻲ :  spiral→ Longitudinal Spiral Seam

 

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺠﺎد درز ﺟﻮش ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺠﺎد درز ﺟﻮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درز دار در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ۲ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺳﭙﺲ از uing & oing و jco اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن

(Double Straight Longitudinal Seam (DSLS ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل « انتخاب متریال در پایپینگ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background