ads
ads
ads
ads

آزمایش های غیر مخرب ﺟﻮش ﻫﺎ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدی

۱۸ بهمن ۱۳۹۶(2357 روز پیش) 1,170 بازدید

ﻫـﺪف از  ﺗــﺪوﯾﻦ اﯾـﻦ  اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اراﺋـﻪ ﻧﺤــﻮه اﺟــﺮاء ، ﻣﻘـﺪار و  ﻣﻌﯿــﺎر ﭘـﺬﯾﺮش آزمایش های غیر مخرب (PT-MT-UT-VT-RT) در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

 

ﯾﺎدآوری۱- اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری "RT" ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷـﯽ  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎی ﺳـﺎزه ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ روش در ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺟﻮﺷﮑﺎر و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری "PQR" ﮐـﺎرﺑﺮی دارد . در ﺻـﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری، اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد.  

 

داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت و ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾـﻪ  ﺟﻮﺷـﮑﺎری  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎی ﺳـﺎزه ﻓـﻮﻻدی در ﻣﺤـﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮی آزمایش های غیر مخرب، ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳـﻄﺢ ۲، (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ،ﮐﺪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮای آزﻣـﺎﯾﺶ ﺟـﻮش ﻫـﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  

ﯾﺎدآوری۲- آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺟﻮﺷـﮑﺎری در داﻣﻨـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻗـﺮار ﻧـﺪارد. ﺑـﺮای آزﻣـﺎﯾﺶ ﺳـﺨﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ۹۳۰۰-۱۱ و ۹۳۰۰-۲  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  

ﯾﺎدآوری ۳- ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮرق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی EN10160 و ۴۳۵ ASTM A و ﺑـﺮای  ﺑﺎزرﺳـﯽ ﭼﺸـﻤﯽ ورق ﻫـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد EN 10163  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

 

آزمایش های غیر مخرب 

 

 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ   

مسئولیت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه  و واﺣـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺟﺮاﺋﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.  


ﯾﺎدآوری۱ – در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﺟﺮای درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺟﺮاﺋـﯽ  اﺻـﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  


ﯾﺎدآوری۲-  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه و  ﺳـﺎزﻣﺎن  آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﺮان (NACI) و ﯾـﺎ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀـﻮ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ (IAF)  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  


ﯾﺎدآوری۳- ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی آن ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﯾﺰو ۱۷۰۲۵ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد. 

 

 اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ  
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮی دارد:  

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه  
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.  

 

ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه  
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ های ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.  

 

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  
ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎزه.  

 

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺻﻠﯽ  
ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ اﺟﺮاء و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن.  

 

سطح کیفیت

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﻮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع، اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﻧﻮاﻗﺺ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ.  


ﯾﺎدآوری ۱- اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻮش، ﯾﮏ ﺟﻮش ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﻮشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ.  

 

ﯾﺎدآوری ۲-  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، ﻣﺎده، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل، ﺟﻮﺷﮑﺎر، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﯿﻦ اﺟﺮا، ﻣﺤﺪوده ی زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺘﺼﺎرات اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ۱ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :

 

آزمایش های غیر مخرب

اﯾﻤﻨﯽ  

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺠﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺨـﺮب ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺻـﻮل اﯾﻤﻨـﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ روش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری آﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐـﺎری ﺟﻮﺷﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع، ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، از ﺟﻤﻠـﻪ اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎوراء ﺑـﻨﻔﺶ، ذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا، دود و ﺑﺨﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺠﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد. در ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﯾﻤﻨـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ، ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.  

 

 ﯾﮏ ﻣﺠﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﮑـﺮ اﯾﻤﻨـﯽ ﺧـﻮد و دﯾﮕـﺮان و اﯾﻤـﻦ ﮐـﺎر ﮐـﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﯾﺪه و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ اﯾﻤﻦ ﮐـﺮدن ﯾـﮏ روش ﺑـﻪ  ﻣﺠـﺮی آزﻣﺎﯾﺶ های ﻏﯿﺮﻣﺨﺮب رﺳﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ.

 
ﯾﺎدآوری۱- در ﺧﺼﻮص آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری ﮐﻠﯿﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.  

ﯾﺎدآوری۲- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺨـﺮب در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و اﺟﺮاء ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

 

 ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب  

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ۲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ در روش ﻣـﻮرد اﺟـﺮاء ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ "ﺟﻮﺷﮑﺎری "ﺑﺮﻃﺒﻖ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﯾﺰو ۹۷۱۲-  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۴۷۳ EN – راﻫﻨﻤﺎی ASNT SNT-TC-1A 

ﯾﺎدآوری۱- در ﻣﻮرد روش آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﺸﻤﯽ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺣـﺪاﻗﻞ ۴۰ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﯿﺮ AWS –TWI –IWNT ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

 

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزمایش های غیر مخرب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ دﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﺪم ﮐﻮررﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺷﻨﺪ.  


ﮐﭙﯽ ﻣﺪارک آﻣﻮزﺷﯽ، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدد.  


ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠـﺰی و ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ.  

 

 

 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری  
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزمایش های غیر مخرب  ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﮔﻪ ﻫـﺎی ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ، ﺳﺮی ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺪل و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫـﺎ ی  ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﮔـﺬاری ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.  


ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ (ﺻﻔﺮ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻮب در آﯾﻨﺪه و ﯾﮏ روش ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻼﺋـﻢ ﻋﯿـﻮب، ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل : ذﮐﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﮔﺬاری ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر  اﺟﺮاﺋـﯽ  ﺑـﺮ روی ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، اراﺋﻪ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺪﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و اﻃﻼع ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺟﺮاﺋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.  

 

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت کامل فایل «آزمایش های غیر مخرب ﺟﻮش ﻫﺎ -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدی» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background