ads
ads
ads
ads

تاثیر فلز پرکننده برخواص اتصال غیر مشابه فولاد ۴۱۳۰ به فولاد زنگ نزن ۳۱۶L

۰۵ اسفند ۱۳۹۶(2340 روز پیش) 65 بازدید

 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اتصال غیر مشابه  ﻓﻮﻻد ﻛﻢ آﻟﻴﺎژ ۴۱۳۰ ﺑﻪ فولاد زنگ نزن آﺳﺘﻨﻴﺘﻲ ۳۱۶L  ﺑﻪروش ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻗﻮﺳﻲ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ- ﮔﺎز ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از دو ﻓﻠﺰ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ERNiCr-3 و فولاد زنگ نزن ER309L ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.

ﭘـﺲ از ﺟﻮﺷــﻜﺎری، ریز ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺣﺮارت و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮری و ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ روﺑﺸﻲ (SEM) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺗﺼﺎل از آزﻣﻮنﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪ و ﻛﺸﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺸـﺎﻫﺪات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ SEM ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺿﺮﺑﻪ، ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

در آزﻣﻮن ﻛﺸﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮش داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﺟﻮش ER309L از ﻓﻮﻻد ﭘﺎﻳﻪ ۳۱۶L دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮش داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﺟﻮش ERNiCr-3 از ﻣﺤﻞ ﺟﻮش دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎر دﻧﺪرﻳﺘﻲ در ﻓﻠﺰات ﺟﻮش ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﻜﻠﻲ ﺑﻮد. رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻠـﺰ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮﻻد  ER309L ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻟﻲ- دﻧـﺪرﻳﺘﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ﻓﺎز ﻓﺮﻳـﺖ دﻟﺘـﺎ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺑـﻴﻦ دﻧـﺪرﻳﺘﻲ آﺳﺘﻨﻴﺖ زﻣﻴﻨﻪ، ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻲ در اﻳﻦ اتصال غیر مشابه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

 

ﻓﻮﻻد ۴۱۳۰ AISI ﻓﻮﻻدی ﮐﻢ آﻟﯿﺎژ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑـﺎﻻ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﻮﻻد دارای ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی آﻟﯿﺎژی ﻧﻈﯿﺮ ﮐـﺮوم، ﻣﻮﻟﯿﺒـﺪن، ﻣﻨﮕﻨـﺰ و دﯾﮕـﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻدﻫﺎ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ  ﻧﻔـﺖ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  در ﺑﺮاﺑـﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎی ﺑﺎﻻ، در اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣﺮارﺗـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد.

اﯾـﻦ ﻓـﻮﻻد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎﻟﻪ، ﺗﻤﭙﺮ ﺷﺪه و ﮐﻮﺋﻨﭻ-ﺗﻤﭙﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺮوم در ﻓﻮﻻد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن اﺳﺘﺤﮑﺎم در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎی ﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 

 

 ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ۳۱۶ ﭘﺲ از ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ۳۰۴ دوﻣﯿﻦ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎی زﻧﮓ ﻧـﺰن آﺳـﺘﻨﯿﺘﯽ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ فولاد زنگ نزن ﮔﺮﯾﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ۱۶ درﺻﺪ ﮐﺮوم، ۱۰ درﺻﺪ ﻧﯿﮑـﻞ  و دو درﺻـﺪ ﻣﻮﻟ ﯿﺒـﺪن اﺳﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮوم و ﻧﯿﮑﻞ و اﻓـﺰودن ﻣﻮﻟﯿﺒـﺪن ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﻮﻻد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ، ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺧـﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﯾـﺪ در ﺗﻤﺎس زﯾﺎد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺣـﻼل ﻫـﺎ، و آب ﺷﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

فولاد زنگ نزن ۳۱۶  در ﺻـﻨﺎ ﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ، ﺻـﻨﺎ ﯾﻊ ﻏـﺬا ﯾﯽ و داروﯾـﯽ ﻣﺼــﺎرف ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﯽ دارد. از اﯾــﻦ آﻟﯿــﺎژ ﺑــﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟــﻪ و ورقﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺳﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد و  ﻗﯿﻤـﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ فولاد زنگ نزن ۳۰۴ ﺑﯿﺸـﺘﺮ است.

 

 

اتصال غیر مشابه  فولاد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﻪ ﻓﻮﻻدﻫـﺎی ﮐـﻢ آﻟﯿـﺎژ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ، ﮔـﺎز ، ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻓـﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﮐﺜﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎﻻت و ﻧﺎزلﻫﺎ از ﺟﻨﺲ فولاد زنگ نزن و ﻣﺨﺎزن و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺗﺤـﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﮐﻢ آﻟﯿﺎژ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و اتصال غیر مشابه  اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ روش ﺟﻮﺷﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﮑﯽ از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﮐـﻢ آﻟﯿـﺎژ و ﻓﻮﻻدﻫـﺎی زﻧـﮓ ﻧـﺰن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺎز ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﺗﺼـﺎل اﯾـﻦ دو ﻧـﻮع  ﻓـﻮﻻد ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﻮاص اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﯿﻠﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

ﻣﻮاد و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 

ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ 

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ورق ﻓـﻮﻻد ﮐـﻢ آﻟﯿـﺎژ  4130 AISI و فولاد زنگ نزن آﺳـﺘﻨﯿﺘﯽ AISI 316L اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ورق ﻫـﺎی ﺧﺮﯾـﺪاری ﺷـﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ در ﺟﺪول ۱ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ از دو ﻓﻠﺰ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه فولاد زنگ نزن ER309L و اﯾﻨﮑﻮﻧﻞ ۳-ERNiCr اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣــﻮارد از ﺳﯿﻢ ﺟﻮشﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻗﻄﺮ ۲/۴ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎس رﯾﺸـﻪ و در اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ روﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎس ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اراﺋـﻪ دﻗﯿـﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﻢ ﺟﻮشﻫـﺎ ی ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه، از اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ در اﻧﺘﺨــﺎب ﻓﻠــﺰات ﭘﺮﮐﻨﻨــﺪه در اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧـﻮاص ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻـﻠﻪ، ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﺮارﺗﯽ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑــﻪ ﺧــﻮردﮔﯽ، ﺿــﺮﯾﺐ اﻧﺒﺴــﺎط ﺣﺮارﺗـﯽ، در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑـﺮ ﻫﻤــــﯿﻦ اﺳــــﺎس از اﺳــــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی AWS A5/9 و AWS و A5/14 و ﻣﺸﺨﺼﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه از ﻃـﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

 

اتصال غیر مشابه

 

فولاد زنگ نزن

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل  «تاثیر فلز پرکننده برخواص اتصال غیر مشابه  فولاد ۴۱۳۰ به فولاد زنگ نزن ۳۱۶L»  به بخش دانلود مراجعه نمایید… 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background