ads
ads
ads
ads

راهنمای راهبردی و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (نشریه شماره ۴۶۰ )

۲۴ اسفند ۱۳۹۶(2322 روز پیش) 1,020 بازدید

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ( ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ)

ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

 

راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ( ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﻫـﻮا و ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﻣﻄﺒﻮع ) ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪاﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار) ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ، ﺑـﺮداری راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻬﻼک ﺑﯽ روﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن، و اﺟﺘﻨﺎب از اﺗﻼف اﻧـﺮژی ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

۱- کلیات

 • دامنه کاربرد
 • تعاریف
 • نمودارها
 • مراجع

 

۲- مرحله طراحی

کلیات

شرح کلی خدمات

 • وظایف کارفرما
 • وظایف مهندس مشاور

شرح تفصیلی مدارک

 • الزامات راهبری و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 • شناسنامه طرح (در انتهای مرحله طراحی)
 • مشخصات فنی خدمات راهبری و نگهداری
 • ردیف های اجرایی خدمات راهبری و نگهداری

 

 

۳- مرحله ساخت و راه اندازی

کلیات

شرح کلی خدمات

 • وظایف کارفرما
 • وظایف مهندس مشاور
 • وظایف پیمانکار

شرح تفصیلی مدارک

 • مدارک آموزش
 • مدارک انتخاب گروه
 • گزارش آموزش
 • مدارک فروشندگان
 • نتایج راه اندای
 • مدارک چون ساخت
 • دستورالعمل راهبری
 • دستورالعمل نگهداری
 • مجموعه راهبری و نگهداری

 

۴- مرحله تضمین

کلیات

شرح کلی خدمات

 • وظایف کارفرما
 • وظایف مهندس مشاور
 • وظایف پیمانکار

شرح تفصیلی مدارک

 • شناسنامه طرح (در انتهای مرحله ساخت و راه اندازی)
 • گزارش پذیرش
 • کتاب تاسیسات مکانیکی

 

مقدمه

۱- اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ (ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) اﺧﺘﺼﺎص دارد و درﺷﺶ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ و ۱ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ- ﮐﻠﯿﺎت

ﺑﺨﺶ دوم- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازی

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ- واژه ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ- ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﯿﻮﺳﺖ۱- ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﻫبری و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

 

۲- اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠف ﻃﺮح ( از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش وﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ و نیز در مرحله تضمین)، راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ درﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭼﺮﺧﻪ عمر مفید ساختمان، ممکن نیست. در انجام این ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار)،  مشاور و پیمانکار وظایف گوناگونی بر عهده دارند. همکاری و هماهنگی متقابل و کامل کارفرما و بهره بردار،  ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﮑﺎن سنجی و تعریف طرح آغاز و در همه مراحل فرآیند پدیدآوری تا تحویل طرح ادامه می یابد، همه مسائل مربوط به راهبری و  نگهداری مناسب تاسیسات طرح در دوره بهرهبردار، بویژه پیش نیازهای این امر در مراحل و ساخت و راه اندازی را نیز در بر می گیرد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ لازم ﺑﺮای تامین این پیش نیازها و نیز تامین راهبری و نگهذاری در دوره بهره برداری، در چارچوب همکاری و هماهنگی فوق الذکر، در برنامه ریزی و بودجه بندی کلی طرح پیش بینی می شود؛و در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، اعضای گروه پدیدآوری طرح (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار)، در امر تهیه مدارک لاز و انتخاب و آموزش گروه راهبری و نگهداری و تهیه مجموعه راهبری و نگهداری و نهایتا کتاب تاسیسات مکانیکی، خدمات لازم را در اختیار بهه بردار قرار می دهند.

ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ دوره  ﺑﻬﺮه و ﺑﺮداری ﮐﺎر راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه میﮔﯿﺮد ( چه این گروه از کارکنان بهره بردار باشد و چه گروه دیگری طی قراردادی با بهره بردار مامور این کار شود)، لازم است علاوه بر دیدن آموزش، نتایج خدمات قبلی و مدارک لازم را هم در اختیار داشته باشد.

 

۳- اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ در واﻗﻊ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ لازم است ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر (ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﺮ راﻫﺒﺮی و  ﻧﮕﻬﺪاری) ، ﻣﺠﻤﻮعه راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺨﺼﻮص تاسیسات آن طرح را، با استفاده از اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و آموزش راهبری و نگهداری مخصوص تاسیسات مورد نظر را برای گروه راهبری و نگهداری انجام دهد.

 

۴- ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ تعویض ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ارائه ﻣﯽ دهد. در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز آن ﻃﺮح را، با استفاده از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺟﺰو اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ﻗﺮار دﻫﺪ.

 

۵- در ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﯿت ﻫﺎ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎمهﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن مدیریت، ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ راﻫﺒﺮی ﻧﮕﻬﺪاری اﺷﺎره ﻫﺎﯾﯽ داﺷته اند، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آن ﻣﺪارک  ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﻇﺎیف ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪه اﺳت.

 

۶- در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ از بسیاری ﻣﺪارک اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮفته ﺻﻨﻌﺘﯽ، چه به صورت راهنما (Guideline) و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ استفاده ﺷﺪه اﺳت. وﻟﯽ اﻃﻼع از ﺗﺠﺮبه اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﻧﺎن در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺸﺪه و در ﻫﺮ ﻣﻮرد، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮدش ﮐﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

۷- ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ” راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ” ﺗﻮﺟﻪ دارد وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش (Commissioning)، ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ، در آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳت. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ میﺷﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﮐﺘﺎب “راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺬﯾﺮش” ﻧﯿﺰ ﻣﺮاجعه ﺷﻮد.

 

داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ( ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪاری رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺪارک ﻻزم در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ، واژه ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳت . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪاری در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺖ.

ﻓﺮآیند راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ، می ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای  راﻫﺒﺮی و  ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺗﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ از آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ تضمین ، مد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳت.

در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ، مراحل ﻓﺮآﯾند راﻫﺒﺮی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ (ﭘﺎﯾﻪ و تفصیلی)،

ب) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازی،

پ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(نشریه۴۶۰معاونت برنامه ریزی) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background