ads
ads
ads
ads

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

۳۰ دی ۱۳۹۶(2372 روز پیش) 4,443 بازدید

ﻫﺪف از اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮا  میﺑﺎﺷﺪ. 

 

دامنه کاربرد

 رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرالعمل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ناﻇﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻟﺰاﻣﻲ می ﺑﺎﺷﺪ .

 

تعاریف 

۱ –  ﺳﺎزﻣﺎن: ﺳﺎزﻣﺎن نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ.

۲ – ﻧﺎﻇﺮ: ﻣﻬﻨﺪس نظارت ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻈﺎرت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه و در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر وی ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ  ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 

 

۳ – ﻣﺠﺮﻳﺎن: اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ در اﺟﺮای ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دوره و ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻣﺼﻮب را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۴ – ﻣﺒﺤﺚﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ: آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺒﺤﺚﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ  از ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرخ ﺳﺎل ۱۳۸۲

 

۵ – ﻣﺒﺤﺚﭼﻬﺎردﻫﻢ:  وﻳﺮاﻳﺶ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚﭼﻬﺎردﻫﻢ  از ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع مورخ ﺳﺎل ۱۳۸۰ 

 

۶ – ﻣﺎﻟﻚ : ﻣﺎﻟﻚ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ دریافت  اﻧﺸﻌﺎب آب و  ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه : ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

 

۷ –  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻚ:  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ . 

 

 

وظایف ناظر
    ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت بر اﺟﺮای  ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ کشی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  مکانیکی، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻳﻴد ﻣﺼالح  مصرﻓﻲ،  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ  اﺟﺮای  ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب، ﻓﺎﺿﻼب، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، هود و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،  ﭘﻜﻴﺞ و درﻳﻦ  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و آب ﺑﺎران در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ   اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺎ رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی سیستم ﻟﻮﻟﻪ کشی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺤﺚ  14و ۱۶ وهمچنین این  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺮ ﻋﻬﺪه   ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ باﺷﺪ.  

ﺗﺒﺼﺮه : ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

  ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ماه  ﻳﺎ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، شش ﻣﺎه ﻳﺎ اﺟﺮای ﻓﻨﺪاﺳﻴﻮن، یک ﺳﺎل ﻳﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﻘﻒ ها، ﻳﻚ ﺳﺎل وﻧﻴﻢ ﻛﺎر، ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن می ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺗﺒﺼﺮه:

ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

 

دستورالعمل نظارت

کلیات

 1ـ  ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و اﺳﺘﺎﻧﺪارد روی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 

۲-  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎز نیست .

۳ـ  ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ آن و اﺟﺰای ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﻛﻔﺸﻮی  و ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر از ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ و ﭼﺎﻟﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۴-  ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﺑﺎران و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺳﻘﻔﻲ اﺟﺮا شود ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۵ – در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ( ﻣﺜﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻔﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﺳﺘﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ) و ﻳﺎ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎری ( ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎری در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻴﺲ و…) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮی، ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻣﺠﺮی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ.

۶-  ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ شوند ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮای اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﻨﺠﺮه ای ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ هوای آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ است و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﻫﻮای ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ رﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮی آن ﺑﺎﻋﺚ آزار ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻮد.

 ﺗﺒﺼﺮه : ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. 

۷- اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮازم در ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺎدی در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ثانیا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻴﺮآﻻت، اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در دﺳﺘﺮس باشد .

۸-  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﻳﺎ داﺧﻞ ﭘﻲ ﻳﺎ دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎر وارد ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼف ﻓﻠﺰی ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺎق ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از دﻳﻮارﻫﺎ و ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ، ﺳﻘﻒ و ﻛﻒ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﻼف ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . در ﺻﻮرت  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳد ، ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ازﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﻮردﮔﻲ وﺟﻮد دارد، لوله ها باید در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎ اﻧﺪود و روﻛﺶ و ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد. اﻧﺪود، روﻛﺶ و ﻧﻮار ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط شوند .

۹- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻳﺪن، ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن اﺟﺰای اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ در ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻮﻟﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﺎ از روی پی و یا زیر ﺳﻘﻒ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺮاح ﺳﺎزه ارﺟﺎع داده شود. 

 

 

برای مطالعه کامل « دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ » به لینک دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background