ads
ads
ads
ads

کتاب راهنمای نصب و راه اندازی آب گرم کن دیواری

۲۸ خرداد ۱۳۹۷(2218 روز پیش) 2,355 بازدید

از آنجا که درصد زیادی از انرژی مصرفی در ساختمانهای مسکونی صرف تهیه آب گرم مصرفی میشود، انتخاب آب گرم کن اهمیت زیادی پیدا میکند، بنابراین باید آن را آگاهانه محاسبه و انتخاب کرد. ظرفیت آب گرم کن ها به تعداد نفرات یا نوع وسایل بهداشتی بستگی دارد.

 

محاسبه مقدار آب گرم مصرفی

مقــدار آب گــرم مصرفی بــا توجه به نوع کاربری ســاختمان و نوع وســیله بهداشــتی و با بهره گیــری از جدول ۱ـ۱ محاسبه میشود.

 

 

محل نصب آب گرم کن

آب گرم کن هــای گازی دیواری را معمــولاً روی دیوار آشپزخانه و در ارتفاع مناسبی نصب می کنند. فاصله محل نصب آب گرم کن تا ســرویس های بهداشــتی ساختمان نباید زیاد باشــد، زیرا باعــث افزایش مصرف گاز و آب می شود.

در محل نصب آب گرم کن وجود دودکش با قطر مناسب و همچنین لوله های آب ســرد و آب گرم و گاز با قطر و ارتفاع مناسب ضروری است.

 

اصول انتخاب محل نصب آب گرم کن

محل نصب آب گرم کن گازی دیواری باید دارای شــرایط زیر باشد:

الف) نصب وسایل گازسوز پر مصرف مانند آب گرم کن در واحدهای مســکونی و غیرمســکونی که مساحت آن ها کمتر از ۶۰ متر مربع باشــد ممنوع اســت، مگر آنکه هــوای موردنیاز جهت احتراق گاز مصرفی آن ها  از طریق دریچه دائمی که مســتقیما به هوای آزاد راه دارد تأمین گردد.

ب)  در بالای محل نصب آب گرم کن دودکشــی با حداقل قطر ۱۵۰ میلی متر تعبیه شده باشد. 

پ)  دارای لولــه ی  آب ســرد و آب گرم بــا حداقل قطر ۱۵ میلی متر و لوله  گاز با قطر مناســب باشــد. لوله کشی گاز باید مورد تأئید قرار گرفته شــده باشــد. حداکثر طول لولــه  آب گرم بیــن آب گرم کن و دورترین شــیر آب گــرم مصرفــی ۴ تا ۱۰ متر اســت .

ت) در زیرآب گرم کن هیچ وسیله گازسوز و گرمازایی نباید قرار داشته باشد. به عبارت دیگر آب گرم کن نباید در بالای اجاق گاز، فر و یا سماور نصب نشود. حداقل فاصله  افقی آب گرم کن از وسایل گرمازا ۴۰ سانتی متر است. 

ث)  در شهرهای سردســیر برای حفاظت آب گرم کن در برابر یخ زدگی می بایســتی آب گرم کن در داخل ساختمان نصب شــود و از نصب آن در بالکــن، حیاط و فضاهای باز دیگر خودداری شــود. نصــب آب گرم کن در حمام، رخت کن حمام، اتاق خواب و کلیه  محل هایی که هوا در آن جریان ندارد، ممنوع و بسیار خطرناک است.

 

آب گرم کن

 

اصول نصب، آب بندی و راه اندازی آب گرم کن

پیش از نصب آب گرم کن اصول نصب و راه اندازی فنی و ایمنی را که در دفترچه  راهنمای آب گرم کن توسط کارخانه  سازنده تهیه شده است، به طور دقیق مطالعه کنید.

ارتفاع آب گرم کن از کف محل نصب ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰میلی متر است. فاصله  آب گرم کــن از دیوارهای مجاور و از کابینت های دیواری دست کم ۰۵۱ میلی متر و فاصله آن از دیوار مقابل حداقل یک متر باید باشد.

در محل نصب آب گرم کن می بایســتی لوله آب ســرد و آب گــرم در ارتفاع ۱۰۰۰تــا ۱۲۰۰میلی متری از کف قرار داشــته باشــد. فاصله مرکز تا مرکز این لوله ها باید در حــدود ۱۲۰ میلی متر، و خط مرکز این دو لوله با خط محور آب گرم کن منطبق باشد.

 

ایمنی: دیواری که آب گرم کن باید روی آن نصب شود، می بایســتی از مصالح ســاختمانی محکم ساخته شده باشد تا بتواند وزن آب گرم کن را تحمل کند و امکان ســوراخ کاری و نصــب پیچ و رولپلاک برروی آن میسر باشد.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « کتاب نصب و راه اندازی آب گرم کن دیواری »‌ به بخش دانلود در ادامه مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background