ads
ads
ads
ads

جزوه شیر های هیدرانت مطابق کد NFPA

۰۳ اسفند ۱۳۹۶(2339 روز پیش) 5,829 بازدید

شیر های هیدرانت آتش نشانی مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. البته ممکن است میله های این شیر گالوانیزه،از جنس فولاد ضد زنگ یا برنز با مقاومت بالا در برابر خوردگی نداشته باشد. 

 

عملکرد شیرهای هیدرانت آتش نشانی 

شیرهای آتش نشانی استاندارد در جهت خلاف حرکت عقربه ای ساعت (به سمت چپ) باز می شوند و دارای مهره پنج گوش استاندارد هستند.در صورت تمایل می توان از شیرهای استفاده کرد که در جهت حرکت عقربه های ساعت (به سمت راست) باز می شوند و مهره آنها چهارگوش است یا به فلکه دستی مجهز هستند. 

شیر های هیدرانت توسط کارخانه آزمایش و تایید شده اند و بر ویژگی های منطق هستند.این شیرها در صنایع NFPA و AWWA پالایشگاه و پتروشیمی در سرتاسر جهان نیز کاربرد دارند.

 

ﺷﯾر آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ از ﭼدن۴۵٢ ،BS درجه ١۴ ﺳﺎخته ﻣﯽ ﺷوﻧد و دارای ﺧروﺟﯽ in:B.S.R.T  ٢ ١/٢ ، ورودی ﻓﻼﻧﺞ BS  ﯾﺎ ورودی ، ﺧروﺟﯽ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎدل ،در ﭘوش ﺗﺧﻠیه ،ﺷﯾر ﺛﺎﺑت اﺳت و در ﺟﮭت ﺣرﮐت ﻋﻘرﺑه ھﺎی ﺳﺎﻋت ﺑﺳته می شود.

 

در ﭘوش ﺳطﺣﯽ ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧﯾدن ﺷﯾرھﺎی آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼدن ﻧﯾز ﺳﺎﺧته  ﻣﯾﺷوﻧد و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﻧﮕﯾن و ﻣﺣﮑﻣﯽ دارﻧد. ﺷﯾر و در ﭘوش آن ھر دو ﺑر۷۵۰ .BS ﻣﻧطﺑﻖ ھﺳﺗﻧد. ﺳﯾﻠﻧدر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﮑم ﺑﺎ دوام ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد . اﯾن ﺳﯾﻠﻧدر از ﺑرﻧﺞ ﺑدون درز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻗطر داﺧﻠﯽ٢٠  ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر و ﻗطر ﺧﺎرﺟﯽ آن٣٠ ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر اﺳت.ﻗطﻌﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن آن از ﺑرﻧﺞ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﮑم ﺳﺎﺧته اﺳت.

 

شیر های هیدرانت

 

ﻟوﻟه ھﺎی ﻋﻣودی ﺷﯾر آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ:

ﮐﺎرﺑرد: ﻟوله ھﺎی ﻋﻣودی از طرﯾﻖ ﺷﯾرھﺎی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ به ﻟوله اﺻﻠﯽ آب ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت: طول اﺳﺗﺎﻧدارد ﺷﺎﻓت(BSS) براﺑر ٧۵ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر (NST)(STORZ) ﺑراﺑر ١٠۴  ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوجه به ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن طول را ﺗﻐﯾﯾر داد . ورودی ﻟوله ﻋﻣودی دارای رزوه٢/٢١ اﺳت. 

ﺳر آن دارای ﺧروﺟﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳت که ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﻔرد ﯾﺎ دوﺑل ﺑﺎﺷد و ﺑوسیله اﺗﺻﺎل ﮔردان به لوله ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷود. اﺗﺻﺎل ﮔردان ﺑﺧﺷﯽ از ﻟوله ﻋﻣودی اﺳت. 

ﺳر دارای دو ﺧروﺟﯽ به ﯾﮏ در ﭘوش ﻣﺟﮭز اﺳت و ﺳر دارای ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ در ﭘوش ﻧدارد.

 

 

 آﭼﺎرھﺎ و میله ھﺎی ﺷﯾرآﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ

۱- مشخصات

آﭼﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺷﯾر آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ، که ﺑر روی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﮭره ھﺎی ﻧوع Pentayon ﺗﺎ اﻧدازه۴/١٣  و ﻣﮭره ھﺎی ﭼﮭﺎرﮔوش ﺗﺎ اﻧدازه ١/۴ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت. اﯾن آﭼﺎر ﺑرای ھر دو ﻧوع ﮐوﭘﻠﯾﻧﮓ ﭘﯾش وﯾﺎ ﺧﺎر ﻣﺗﺣرک ½٢  ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.

 

ﺳر آﭼﺎر از ﺑرﻧﺞ ریخته  ﺷده دسته از ﻓوﻻد اﺑزار اﺳت که ﺑﺎ ﮐﺎدﻣﯾوم روﮐش ﺷده اﺳت.

طول: ۴۶ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر 

وزن: ٢ ﮐﯾﻠو ﮔرم 

 

۲- ﻣﺷﺧﺻﺎت

آﭼﺎر ﺷﯾر زﯾرزﻣﯾﻧﯽ DIN 3223  از ﺟﻧس ﻓوﻻد 

طول:  ١١٠     ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر 

ﻋرض:۴٢     ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر 

وزن:  ٣/۵     ﮐﯾﻠوﮔرم 

 

ﺳﯾﻠﻧدر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﮑم ﺑﺎ دوام ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد.اﯾن ﺳﯾﻠﻧدر از ﺑرﻧﺞ ﺑدون درز ﺳﺎخته ﺷده و ﻗطر داﺧﻠﯽ٢٠  ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر و ﻗطر ﺧﺎرﺟﯽ آن٣٠ ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر اﺳت.قطعه ھﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن آن از ﺑرﻧﺞ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﮑم ﺳﺎخته ﺷده اﺳت.

۳- ﻣﺷﺧﺻﺎت

میله به  ﺷرح ﺗﺻوﯾر در داﺧل ﻟوله ﮐﻠﯾد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻧﯾز ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯾرون آﻣدن ﺗﺻﺎدﻓﯽ آن ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﺷود.

 

۴- ﻣﺷﺧﺻﺎت

آﭼﺎر ﺷﯾر آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ از!!DIN 3222  از ﺟﻧس ﭼدن ﻗﺎﺑل ﺿربه زدن 

طول : ۴٢ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر

ﻋرض : ۵/١٣  ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر

وزن : ۵/١  ﮐﯾﻠوﮔرم

 

۵- ﻣﺷﺧﺻﺎت

ﮐﻠﯾد ﺷﯾر آﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ زﻧﺟﯾر، از ﺟﻧس ﻓوﻻد

طول:۵/٢٢  ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
ﻋرض:۵/١١  ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
وزن:۵۵/٠  ﮐﯾﻠوﮔرم

 

ھﯾدراﻧت ھﺎ

ھر ھﯾدراﻧت ﻣطﻠوب ٢ ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ﺗﺳت ﺷود، اﮔر ھر ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ﺗﺳت ﺷود ﺑﮭﺗر اﺳت.

 

۱- ﺑﺎزرﺳﯽ ھﯾدراﻧت 

اﻟف- ﺑﺎﯾد ﺗوجه  ﺷود که ﺣﻔره،دریچه و ﻗﺎﻟب و آﺳﻔﺎﻟت اطراف ﺷﯾر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود.

ب- ﺷﺎیسته اﺳت که ﺷﯾر ھﯾدراﻧت ﻋﻼﻣﺗﮕذاری ﺷده ﺑطوری که ﺑﺗوان در ھر وﺿﻌﯾت ھوا ﯾﺎ ﻧور و روﺷﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺳرﮐﺷﯽ داﺷت.

ج- صفحه ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﺣل ھﯾدراﻧت ﺑﺎﯾد در ھر ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻣﯾز ﺷود. 

د- ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺑﺎﯾد ﮔزارش ﺷود ﮐﮫ ھﯾدراﻧت آﻣﺎده آﺑﮕﯾری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر آنکه ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎزدﯾد در ﮔزارش ﻗﯾد ﺷود.

 

۲- آزﻣﺎﯾش ھﯾدراﻧت

ھر ھﯾدراﻧت ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﻣوارد ذﯾل ﺗﺳت ﺷود.

 اﻟف- ﺗﺳت ﻣﺟرای ﺧروج : ﯾﮏ ﻟوله  ﻋﻣودی ﺑﺎﯾد به ﺧروﺟﯽ ﺷﯾر ھﯾدراﻧت ﻓﯾت ﺷود ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم که روزه ھﺎ ﯾﺎ اﺗﺻﺎﻻت ﺧوب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.

 

 ب- آﺑﮕﯾری از ھﯾدراﻧت

ﺑﻌد از اﺗﺻﺎل ﻟوله ﻋﻣودی به شیر های هیدرانت ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ از شیر های هیدرانت ﺑﺎز ﺷود ﺗﺎ ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ آب از ھﯾدراﻧت ﺧﺎرج ﺷود. ﺟرﯾﺎن آب ﺑﺎﯾد به  داﺧل ﯾﮏ ﺟوی آب ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺣل آﺑرو ھداﯾت ﺷود.وﺑرای اﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟولهﮐوﺗﺎه ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل «جزوه شیر های هیدرانت مطابق کد NFPA» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background