ads
ads
ads
ads

وحدت رویه نظارت و بازرسی گاز(نظام مهندسی قم)

۲۰ بهمن ۱۳۹۶(2355 روز پیش) 941 بازدید

۱) ﮐﻠﯿﻪ نظارت و بازرسی گاز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت(ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 


۲) در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد.

 

۳) واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﺎز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ  درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺸﻌﺎب اﺟﺎق ﮔﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺠﺰ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ، اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری (ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ازﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد) 


۴) ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺎزدﯾﺪ اول ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻮدت و ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺠﺮی اﻋﻼم ﮔﺮدد. 

 

۵) ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ( ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ) و ﺑﺪون ﺧﻂ ﺧﻮردﮔﯽ آﻣﺎده نمایید.


۶) در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 


۷) دﻗﺖ ﺷﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺰ، ارﺗﻔﺎع و ﺟﻨﺲ دودﮐﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻮع درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻫﻮای ﺗﺎزه ﮔﺮﯾﻞ دار ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﭘﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


۸) ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻼن ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻃﺒﻘﺎت و اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﮏ ﮔﺎز ﺑﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۹) در ﭘﺮوژه ﻫﺎی دارای ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﻢ و ﺷﻤﺎره آن ﺑﻠﻮک اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .


۱۰) درج زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﺮاژ، و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات دﯾﮕﺮ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻟﺰام اﺳﺖ.  


۱۱) آ درس ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ آدرس ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ (اﺟﺮا ﺷﺪه) ﯾﮑﯽ ﺑﻮده و ﮐﺮوﮐﯽ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آدرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ ،  ﮐﻮﭼﻪ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻋﯽ و ﭘﻼک ﺷﻬﺮداری و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﻤﺎره ﻗﻮاره ﻣﻠﮏ از اﺑﺘﺪای ﮐﻮﭼﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد. 

 

۱۲) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻼک ﺷﻬﺮداری ﯾﺎ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ اﺧﺬ ﺷﻮد. 

 

۱۳) در زﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﮐﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد. 


۱۴) ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﻗﺒﻼً ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺘﻤﺎً در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. 


۱۵) در ﺟﺪاول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﻻک ﮔﯿﺮی و اﺻﻼح ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

۱۶) ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ و ﺟﺪاول و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 


۱۷) ﻣﺠﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﮐﺪ ﻣﺠﺮی و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭙﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮی در روی ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 
۱۸) ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﺘﻮر  ﺑﻪ ﺻﻮرت …G ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد.

 

۱۹) در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ( ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮاح ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻣﺎﻟﮏ اﺧﺬ ﺷﻮد.

 

۲۰) ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه در روی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

نظارت و بازرسی گاز

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل «وحدت رویه نظارت و بازرسی گاز (نظام مهندسی قم)» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background