ads
ads
ads
ads

تعمیرات ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز

۲۱ بهمن ۱۳۹۶(2354 روز پیش) 173 بازدید

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاء ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز: 

ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز در اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺑﺎز دﻫﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.وﻟﯽ ﻃﺮز ﮐﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﮕﯽ آن ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 

۱- ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ از ورق ﻓﻮﻻد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ آن را ﻟﻌﺎب ﮐﺎری ﯾﺎ رﻧﮓ و ﯾﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺎری ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

 2- ﮐﻮره(ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق)  ﮐﻪ از ورق ﻓﻮﻻد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻧﮓ زدﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺮارت ﻣﻄﺒﻮع و دوام ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻟﻌﺎب ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

۳- ﻣﺸﻌﻞ (اﺟﺎق) ﻣﻌﻤﻮﻻ"از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

۴- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ{ ﭘﯿﻠﻮت (ﺷﻤﻌﮏ)،ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ و ﻓﻨﺪک} 

اﻟﻒ- ﭘﯿﻠﻮت ﯾﺎ ﺷﻤﻌﮏ ﮐﻪ ﮐﻼﻫﮏ آن ﮔﺎز را در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﺟﺮﻗﻪ زن – ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ- ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ) در اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ آن ﻧﺎزل ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮار دارد.

ب- ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﺎز را در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ از ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﮐﺎﻣﻼ" ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ج- ﺟﺮﻗﻪ زن ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺰو اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ داﺧﻞ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد. 

 

۵- ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل (ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮر ) ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ و روﺷﻦ ﺑﻮدن داﺋﻢ ﺷﻤﻌﮏ را ﺑﻌﻬﺪه دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﯾﺮ اﺳﺖ:

 اﻟﻒ- واﺣﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ

ب- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز

ج- ﻓﯿﻠﺘﺮ

د- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ

ه- ﺟﺮﻗﻪ زن 

 

۶- ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی راﺑﻂ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﯾﺎ ﻣﺲ واز ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﮔﺎز را از ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ و ﭘﯿﻠﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ. 

 

۷- ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺨﺎری گازسوز و از ﺟﻨﺲ ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۸- ﺳﭙﺮ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺮارت و دودﮐﺶ.

 

ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز

 

 

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز 

 

 1- ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎری اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ دودﮐﺶ ﮐﺎﻣﻼ" ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﮑﺶ دودﮐﺶ را ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ دودﮐﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دودﮐﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دودﮐﺶ ﺑﺎز ﺑﻮده واز ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

۲- ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و ﺑﺮ ﻗﺮاری ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت را ﺑﺎ ﮐﻒ ﺻﺎﺑﻮن آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﺸﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد. 

 

۳-  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی را ﺑﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮل و ﺑﺨﺎری رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده واز ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮐﭙﺴﻮل ﺟﺪا" ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 

۴- . ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ داﺧﻞ دﯾﻮار ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﻄﺮ دودﮐﺶ ﺑﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

 

۵-  وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ،ﻟﺬا از ﮐﯿﭗ ﺑﺴﺘﻦ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﺗﺎق ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 

 

۶-  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺗﻮﭘﮑﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز راﻓﻮرا" ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.

 

۷- ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت را از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺑﺎ ﮐﻒ ﺻﺎﺑﻮن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

 

۸-  ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺨﺎری گازسوز از دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ۳۰ سانتی متر باشد. 

 

۹- از ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﻪ روی ﺷﯿﺸﻪ و ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺨﺎری گازسوز ﺟﺪا" ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

۱۰-  ﺑﺨﺎری را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

۱۱- ﻫﺮ ﮔﺰ از ﺑﺨﺎری گازسوز، ﺑﺪون دودﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

۱۲- ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ( از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ) و ﯾﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. 


۱۳- ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﺷﯿﻠﻨﮓ از ۱/۵ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ از ۲ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. 

 

۱۴-ﻋﺒﻮر ﺷﯿﻠﻨﮓ ﮔﺎز از داﺧﻞ دﯾﻮار ،ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ اﺗﺎق ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

 

 15- ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻌﺪاد زاﻧﻮﯾﯽ و ﻟﻮﻟﻪ در ﻧﺼﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

۱۶- در اﻧﺘﻬﺎی دودﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼﻫﮑﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎد ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺨﺎری گازسوز ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﻧﺪﻫﺪ. 

 

۱۷-  اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ دودﮐﺶ از ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ۶۰ سانتی متر بلند تر باشد.

 

۱۸-  ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎری دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﺮاف و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎری ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﯿﺎء ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۱۹-دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺎری ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده و ﺑﺨﺎری ﮐﺎﻣﻼ" ﺗﺮاز ﺑﺎﺷﺪ.

 

۲۰-ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎری ، ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

 

۲۱- اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺨﺎری گازسوز از ﮐﭙﺴﻮل ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ، ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﮔﻼﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ . و ﻧﺎزل( ژﯾﮕﻠﻮر) ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ وﯾﮋه ﮔﺎز ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮده و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﯿﻠﻮت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. 

 

 22- در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺑﺨﺎری ﺣﺪود حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید و ﻣﺠﺪدا" ﺑﺨﺎری گازسوز را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻌﮏ ﺑﺎ ﺟﺮﻗﻪ زن ﻧﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺒﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﻨﺪک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﺳﺘﯽ  ﺷﻤﻌﮏ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ. 

 

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل «تعمیرات بخاری گازسوز» به بخش دانلود مراجعه نمائید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background