ads
ads
ads
ads

آشنایی با سیستم های گازی اطفاء حریق اتوماتیک FM200

۰۷ اسفند ۱۳۹۶(2335 روز پیش) 143 بازدید

در اینجا خلاصه ای برای آشنایی با ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء حریق بوسیله ﮔﺎز FM200 بیان شده و شما کاربران گرامی سایت مهندس ایران می توانید برای دریافت فایل کامل به بخش دانلود مراجعه نمایند.

 

ﮔﺎز FM200

 

۱) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ﮔﺎز FM200:  


– FM200 ﮔﺎزی ﺑﯽ رﻧـﮓ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸﺎرﻣﻀـﺎﻋﻒ ﮔـﺎزﻧﯿﺘﺮوژن ( 360psi  ﻣﻌـﺎدل ۲۴.۸bar ) ﺑﺼـﻮرت ﻣـﺎﻳﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺎزﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎرﻏﯿﺮھﺎدی ﺑـﯽ رﻧـﮓ و ﺷـﻔﺎف درﻣﺤـﯿﻂ آزاد ﻣـﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎﻧﻊ دﻳﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.


– FM200 ﻋﺎﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﯿﺘﻪ ﺑﻮده ﻓﻠـﺬا ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻃﻔـﺎء ﺣﺮﻳـﻖ دراﻣـﺎﮐﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻟﯿﻞ وﺟـﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ، ھﺎدی ﻧﺒﻮدن ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎء جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑـﺮوز ھﺮﮔﻮﻧـﻪ اﺗﺼـﺎل ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.  


۲) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﯽ ﮔﺎز FM200 :  

ـ درﺟﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﮔﺎز FM200 ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در رده ﮔﺎزھﺎی ﭘﺎک (Clean Agent) ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﻣـﯽ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ازھﺎﻟﻮن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از آن ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ اﻓﺮاد درآنها وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  

– ازآﻧﺠــﺎﻳﯽ ﮐــﻪ FM200 ﻓﺎﻗــﺪ ﺑﺮوﻣــﺎﻳﻦ ﻳــﺎ ﮐﻠــﺮاﻳﻦ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗــﺎﺛﯿﺮﻣﺨﺮب آن ﺑــﺮروی ﻻﻳــﻪ اوزن , ﮐــﻪ ﺑﺎﻣﻌﯿــﺎر  ODP) Ozone Depletion Potential) ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد, ﺑﺴﯿﺎرﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده ودرﺣﺪ ﺻﻔﺮارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

– ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎز FM200 ﭘـﺲ از آزاد ﺷـﺪن ھـﯿﭻ ﻣـﺎده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ای درﻣﺤـﯿﻂ ازﺧـﻮد ﺑﺠـﺎی ﻧﻤـﯽ ﮔـﺬارد (No Residue) و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺲ ازاﻃﻔﺎ ﻧﺪارد.   
 ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ودرﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن درﭼﺮﺧﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺎز FM200 ﺑﯿﻦ ٣١ ﺗـﺎ ۴٢ ﺳـﺎل درﻣﺤـﯿﻂ زﻳﺴـﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.   

ـ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺎز FM200 ھﻔﺖ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﻗـﺪرت اﻃﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ درواﺣﺪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﮔﺎز ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.  

 

۳) ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی اﻳﻤﻨﯽ (Safety Considerations):

ـ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮروی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوﻗﯽ (NOAEL) ٩ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺎز FM200 (ھﻔﺖ درﺻﺪ) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﺮروی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوﻗﯽ وﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻳﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  
۴) ﻛﺎرﺑﺮد:

  – FM200 ﺑﺮای اﻃﻔﺎء ھﺮﺳﻪ ﮐﻼس ﺣﺮﻳﻖ A و B و C ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ . وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻤﯿﺰﺑﻮدن وﻋﺪم ﺑﺠﺎی ﮔﺬاردن ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ازﻳﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ھﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻀﺎھﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و ﺗﺠﮫﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻣﺎن در آنها ﻣﯽ رود از ﻗﺒﯿﻞ اﺗﺎﻗﮫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ, تجهیزات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و … ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود. 

 

۵) ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻃﻔﺎء آﺗﺶ:  

– FM200 ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ (ﺣﺬف ﺿﻠﻊ ﺣﺮارت) و ﻣﺼﺮف اﮐﺴـﯿﮋن  (ﺣـﺬف ﺿﻠﻊ اﮐﺴﯿﮋن) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ FM200 وارد زﻧﺠﯿﺮه ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﯽ ﺣﺮﻳـﻖ ﮔﺸـﺘﻪ و ﺗﺤـﺖ ﺣـﺮارت ﺑـﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﻳﮑﺎلهای آزاد ﻓﻠﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رادﻳﮑﺎلها ﺑـﺎ اﮐﺴـﯿﮋن ﻣﻮﺟـﻮد درﺣﺮﻳـﻖ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه وﺿـﻤﻦ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن وﺣﺬف آن (ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪن ﺳـﯿﮑﻞ ﺣﺮﻳـﻖ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد) ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣـﺎﮔﯿﺮ ﺑﻮدن واﮐـﻨﺶ ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ راﻧﯿﺰﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ودرﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳـﮏ ﺑـﻪ١٠   ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﮔـﺎز FM200 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﺮﻳﻖ مهار ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

– اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺗﻮﺳﻂ FM200 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎﻧﯽ زﻳﺎن آور و ﺳﻤﯽ (By-Produces) ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (co) را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه وﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺴﺎرت ﮐﻤﺘر، ھﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﮐﻤﺘـﺮ وﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.  


– ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ درﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺎﮐﻦ و تجهیزاتی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ھـﺎﻟﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎھﺖ درتجهیزات، ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮔﺎزھﺎﻟﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﯿـﺰان ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﺮای ﺳﯿﺴـﺘﻢ ھﺎی اﻃﻔﺎء ﮔﺎزی FM200 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. 


۶) ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

 ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﮔﺎزی FM200 ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: 

١-  ﺳﺮﻳﻊ وﻣﻮﺛﺮ 
٢-  ﻋﺪم ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن 

۳- ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﭘﺎک ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه (No Residue)

۴-  ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻳﻪ اوزن =۰   (ODP=0)

۵-  ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﻮ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ (GWP= 0)

۶- ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر در ﺟﻮ

۷-ﻋﺪم ھﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ  
٨- اﻳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎھﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮراﻧﺴﺎن درآﻧﮫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.

٩-  ﺳﻄﺢ اﻧﺒﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ 
١٠- رﻧﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ازﺳﯿﻠﻨﺪرھﺎ, ﻧﺎزل ھﺎ و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

١١- ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت اﻃﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎء ﺑﺎﻻ  

 

 

لطفاٌ برای دریافت فایل کامل «آشنایی با سیستم های گازی اطفاء حریق اتوماتیک FM200» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background