ads
ads
ads
ads

تعیین شاخص های آسایش حرارتی PMV و PPD و معیارهای آسایش حرارتی موضعی

۲۸ فروردین ۱۳۹۷(2280 روز پیش) 3,896 بازدید

هدف و دامنه ی کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های محاسبه پیش بینی احساس حرارتی کلی و تعیین درجه نارضایتی حرارتی افراد در  محیط های معتدل است. این ستاندارد این قابلیت را ایجاد می کند تا با محاسبه ی شاخص PMV (میانگین رأی پیش بینی شده) و شاخص PPD   (درصد نارضایتی حرارتی پیش بینی شده) و همچنین معیارهای نارضایتی حرارتی، شرایط آسایش حرارتی تحلیل و بررسی شود.

 

این استاندارد برای افراد سالمی که در معرض شرایط محیط داخل قرار دارند کاربرد دارد. این استاندارد برای طراحی محیط های حرارتی جدید و ارزیابی محیط های موجود می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  اگرچه این استاندارد برای محیط های کاری تدوین شده اما برای سایر محیط های دیگر نیز قابل تعمیم است. برای افرادی با شرایط جسمی خاص و دارای ناتوانی های فیزیکی، لازم است به استاندارد ISO/TS 14415;2005 رجوع شود. در مواقعی که فضاهای تهویه نشده مورد بررسی قرار میگیرند لازم است اختلافت ملیتی و جغرافیایی هم مد نظر قرار گیرند.

 

شاخص PMV -  شاخص PPD

 

اصطلاحات و تعاریف

۱- چرخه ی دما

دمای متغیر با دامنه و فرکانس مشخص و معلوم.

 

۲- افت دما

تغییر غیر پریودیک، دائم، یکنواخت و غیر عامل در دمای عملکردی یک محیط بسته.

 

۳- خیز دما

تغییر غیر پریودیک، دائم، یکنواخت و کنترل شده به صورت فعال در دمای عملکردی یک محیط بست.

 

۴-دمای عملکردی

دمای یکنواخت یک محیط بسته سیاه فرضی که در آن تبادلات حرارتی شخص با محیط از طریق تابش و همرفت برابر با تبادلات حرارتی وی در محیط غیر یکنواخت واقعی باشد.

 

۵- دمای گذرا

تغییرات ناگهانی در شرایط حرارتی به دلیل تغییرات پله ای دما، رطوبت، فعالیت بدنی و یا میزان عایق لباس.

 

۶- کوران

احساس سرمی موضعی ناخواسته در بدن به دلیل جابه جایی هوا.

 

میانگین آرای پیش بینی شده (PMV)

۱- محاسبه

شاخص PMV شاخصی است برای پیش بینی میانگین آرای حرارتی افراد براساس یک مقیاس هفت نقطه ای برای احساس حرارتی. شاخص PMV بر مبنای تعادل حرارتی بدن استوار است. تعادل حرارتی زمانی برقرار می شود که تولید حرارت در داخل بدن با حرارت تلف شده ازآن برابر شود. در یک  محیط معتدل، سامانه ی تنظیم حرارت بدن به طور خودکار با تغییر دمای پوست و ترشح عرق، سعی در برقراری تعادل حرارتی دارد.

 

۲- کاربرها

شاخص PMV برای بررسی و ارزیابی محیط های حرارتی معین و مشخص از نظر ایجاد شرایط قابل قبول مورد استفاده قرار می گیرد. 

با قرار دادن PMV=0 معادله ای به دست می آید که پیش بینی کننده ی مجموعه ای از شرایط محیطی است که در نهایت به ایجاد شرایط حرارتی خنثی در فرد منجر خواهد شد.

 

درصد نارضایتی پیش بینی شده (  شاخص PPD   )

 PMV مقدار میانگین رأی حرارتی یک گروه نسبتا بزرگ از افراد که در شرایط محیطی مشابه قرار دارند را پیش بینی می کند. اما رای هریک از افراد در اطراف این مقدار متوسط قرار دارد. پیش بینی تعداد افرادی از گروه که احساس گرما و سرما دارندنیز در این میان ارزش به سزایی دارد که نمی توان از طریق PMV آن را تخمین زد.

شاخص PPD  شاخصی است برای پیش بینی کمی درصد افرادی که به دلیل احساس سرما یا گرما ابراز نارضایتی دارند. براساس استانداردهای بین المللی، نارضایتی حرارتی شامل احساس خیلی گرمی، گرمی، سردی، و خیلی سردی است.

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « تعیین شاخص های آسایش حرارتی PMV و PPD و معیارهای آسایش حرارتی موضعی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background