ads
ads
ads
ads

ضوابط طراحی آسانسورهای آتش نشانی و ﻻﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن

۲۴ اسفند ۱۳۹۶(2321 روز پیش) 572 بازدید

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ، آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ و ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ بهینه ﺳﺎزی و آﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ای ﺣﻴﺎﺗﯽ را در ﺳﺮﻋﺖ ﲞﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آسانسورهای آتش نشانی ﺳﺮﻋﺖ ﲞﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ نیروﻫﺎی اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ در ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ و آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺧﺺ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻮان واﮐﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ ﳘﲔ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ آسانسورهای آتش نشانی در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد آﺗﺸﻨﺸﺎن ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻴﺸتر ﻋﻤﻠﻴﺎت تخلیه اﻓﺮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﳒﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ ﮐﻨترل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن، ﺑﺮای آن  ﮐﻠﻴﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧی ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ و ﮐنترل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آنها و از داﺧﻞ ﮐﺎبین ﺻﻮرت ﮔیرد و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻀﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ نمی ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎراﻳﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی ﻏیر ﺿﺮوری ﺑﻴشتر ﮔﺮدد. 

 

آسانسورهای آتش نشانی

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آسانسورهای آتش نشانی در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

۱. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۲۳ ﻣتر ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ آسانسورهای آتش نشانی ( ﺑﺎ ﺗﻮان ﲪﻞ ﻳﮏ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد) ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
۲. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۴۰ ﻣتر ﺑﺎﻳﺪ داری ﺣﺪاﻗﻞ دو  آسانسورهای آتش نشانی ( ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮان ﲪﻞ ﻳﮏ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در ﻳﮑﯽ از آن ﻫﺎ) ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

۳. ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای تماﻣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺧﺼﻮص آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭼﺎﻩ ﻫﺎی ﳐﺘﺺ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ 
۴. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺼﺮف درﻣﺎﻧﯽ، ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﳌﻨﺪان و  ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﲪﻞ ﻳﮏ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در ﻳﮑﯽ از آنها اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 
۵. ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮای ﲪﻞ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ،اﺑﻌﺎد ۱۲۰۰در ۲۱۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤتر ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﺷﻮی ۱.۲ ﻣتر اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر اسمی ۱۰۰۰  ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. 
۶. ﻳﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﲪﻞ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد، آﺳﺎﻧﺴﻮری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﲪﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ۸ اﻧﺴﺎن، ﳘﭽنین تحمل وزن ۶۵۰ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻳﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آسانسورهای آتش نشانی در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺪق ﮐﻨﺪ.

۷. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴشتر ۳۰ متر ﺑﺎﺷﺪ.

۸. آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ تماﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳترﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

۹.تماﻣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺪاﻳﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻩ؛ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ،ﮐﻠﻴﻪ 

 آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﻳﻖ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﯽ ﻋﻤﻮ ﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮ ﻧﺪ.

۱۰.آسانسورهای آتش نشانی ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻮﮐﺎر در داﺧﻞ اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﺑﺎﺷند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻴﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ از آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐنترل دﺳﺘﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر را در ﺗﺮاز تخلیه ﺧﺮوج را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﳘﭽﻨین ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﳐﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﻴﺰ در اﺗﺎق ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. 


۱۱. ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ مخاﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ از درون ﭼﺎﻩ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲. در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ، در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﲔ ﺑﺮق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ( ذﺧیرﻩ) ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎمین اﻧﺮژی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. ( اﻣﮑﺎن کنترل دﺳﺘﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐییر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮق از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ)
۱۳. ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (ذﺧیرﻩ) ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮان ﺗﺎﻣﲔ اﻧﺮژی اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺮای ﮐﻠﻴﻪ تجهیزات آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
۱۴. آسانسورهای آتش نشانی ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﺧﻮد و ﳘچنین در ﻃﺒﻘﺎت دارای ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ﳕﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪﻩ اﺗﺼﺎل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧیرﻩ اﻧﺮژی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ( ذﺧیرﻩ) ﺑﺎﺷند. 
۱۵. اﻟﺰام اﺳﺖ ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرآﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارای ﺳﻴﺴﺘﻢ تهویه مخصوص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ دود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ تخلیه آن و ﺟﺎ ﮔﺬاری ﻫﻮای ﺗﺎزﻩ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
۱۶. اﺟﺮای ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻮدﻩ و ﳘﭽﻨﲔ دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در تماﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 
۱۷. ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد ﻻﺑﯽ آسانسورهای آتش نشانی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐمتر از اﺑﻌﺎد  ﮐﺎبین آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷند  و اﻣﮑﺎن ﮔﺮدش ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

۱۸. درب ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ و ﻳﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ و تماﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻧظیر ﭼﺎرﭼﻮب، ﻗﻔﻞ، دﺳﺘﮕﲑﻩ و … ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۹. درب ﻫﺎی ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ از ﻳﮏ دﺗﮑﺘﻮر دودی ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻩ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ( اﻳﻦ دﺗﮑﺘﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی مجاور ﺧﺎرج ﳏﻴﻂ ﻓﻀﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.) ﳘچنین درب ﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آسانسورهای آتش نشانی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲۰. ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ نحوی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از رﺳﻴﺪن آب ﺑﻪ اﺟﺰای آﺳﺎﻧﺴﻮر آﺗﺸﻨﺸﺎن ﺟﻠو گیری ﺷﻮد. 
۲۱. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ و اﻟﮑﱰوﻧﻴﮑﯽ آسانسورهای آتش نشانی ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﲑ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﺮار ﺑگیرد و اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎﻧﯽ انجام ﺑگیرﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻤﯽ دارد. ﺗﻌﻤیرات ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﳒﺎم ﺷﻮﻧﺪ. 

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل «ضوابط طراحی آسانسورهای آتش نشانی و ﻻﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background