ads
ads
ads
ads

مقاله ای در مورد تاسیسات حرارتى

۲۰ فروردین ۱۳۹۷(2297 روز پیش) 191 بازدید

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی 

 1. ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم  

 2. ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب

 3. ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ھﻮای ﮔﺮم  

 

اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ھﻮای ﮔﺮم:

الف) سیستم اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﺮم: ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮله ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ.

ب) دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آب ﮔﺮم : ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع دﯾﮓ آب ﮔﺮم اﺳﺖ.

ج) ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ھﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ : ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ھﺎ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﮔﺎزوﺋﯿﻞ، آب ﻧﻤﺎی ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺴﺎط، ﺗﺮموﺳﺘﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﻮای اﺗﺎق.

 د) ﻣﺨﺎزن : شاﻣﻞ ﻣﺨﺰن ﮔﺎزوﺋﯿﻞ، ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺴﺎط آب ﮔﺮم و…

ه) دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ : ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﮐﺘﻮرھﺎ، ﯾﻮﻧﯿﺖ ھﯿﺘﺮ، رادﯾﺎﺗﻮرھﺎ،…

 

رادﯾﺎﺗﻮرھﺎ:

وﺳﺎﯾﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ که ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ به ھﺮ وسیله ای که ﺳﯿﺎﻟﯽ در لوله درون آن ﮔﺮدش ﻣﯿﮑﻨﺪ ، رادﯾﺎﺗﻮر اﻃﻼق ﻣﯿﮕﺮدد.

 

اﻧﻮاع رادﯾﺎﺗﻮر:

اﻟﻒ) رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی ﻓﻮﻻدی:

از ورق آھﻦ به ﺿﺨﺎﻣﺖ ١/٢۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮه ای ﺳﺎخته ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﭘﺮه رادﯾﺎﺗﻮر ﺷﺎﻣﻞ ٢ صفحه ﭘﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ که ﺑﺮ روی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮفته و آنها را به ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﭘﺎره ھﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری به این روش ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
رادﯾﺎﺗﻮر (۲۵x200x500)، رادﯾﺎﺗﻮ ٢۵ ﭘﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﮭﻨﺎی ﭘﺮه ھﺎ ٢٠٠ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻮر ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﻟﻮله ھﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ۵٠٠ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

 

ب) رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ: 

اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. رادﯾﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ. دﻣﺎی آب ﺧﺮوﺟﯽ در آﻧﮭﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ ٣۵ ﺗﺎ ۴۵ درجه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ریخته ﮔﺮی اﯾﻦ ﻣﻮاد به دﻗﺖ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. آﻟﯿﺎژ ﭘﺲ از ریخته ﮔﺮی ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از جمله ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ رادﯾﺎﺗﻮر ھﺎ ٩ ﺑﺎر ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع رادﯾﺎﺗﻮرھﺎ به داﺧﻞ وان آب و ﺻﺎﺑﻮن وارد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ روﯾﺖ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دو لایه ﭘﻮﺷﺶ ﻧﮭﺎﯾﯽ رﻧﮓ ﻣﯿﮕﺮدد.ﭘﺲ از آن ﺟﮭﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ، ﭘﺨﺖ رﻧﮓ در ﮐﻮره در دﻣﺎی ١۴٠ درجه ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺑبه اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد. اﯾﻦ رادﯾﺎﺗﻮرھﺎ از ورق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم (آﻟﯿﺎژ) و به ﺻﻮرت ﭘﺮه ای در ﻗﻄﻌﺎت ۵، ١٠، ١۵ ﭘﺮه به ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. به ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رادﯾﺎﺗﻮر ١۵ ﭘﺮه ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ۵ ﭘﺮه را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ١٠ ﭘﺮه به ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.

 

  آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ (Sand belast test)

واژه ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ ﯾﮏ واژه ی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ که از دو ﺑﺨﺶ Sand(ﻣﺎسه) و Belast (ﭘﺎﺷﯿﺪن) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ که در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎسه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرھﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﯾﺎ دﯾﺰﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
روش ﮐﺎر اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ به اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ که ﻣﺎسه ھﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه که ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﺲ  ﻣﺴﺒﺎره و ﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰات ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺷﺘﺎب ﮔﺮفته و ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ قطعه ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

 

ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ 

 •  رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺧﻄﻮط ﻟﻮله و ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه

 •  رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزه ھﺎی ﻓﻠﺰی

 •  رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﻤﺎھﺎی ﺑﺘﻨﯽ

 •  رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎ رﻧﮓ اﭘﻮﮐﺴﯽ 

 • زﻧﮓ زداﯾﯽ ﻗﻄﻌﺎت

 • ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت(Sanding) 

 

ﻣﺰاﯾﺎی رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ:

 • رادﯾﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم و دوام زﯾﺎد و وزن و اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ دارد.

 •  آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﺪرت ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ھﺪاﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﮔﺮﻣﺎ را درﺧﻮد ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪارد.

 • ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺬاب و ﺗﻨﻮع در ﻣﺪل اﯾن رادﯾﺎﺗﻮر ھﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ. 

 • به دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ دارد.

 • ﯾﮑﭙﺎرچه ﺑﻮدن رادﯾﺎﺗﻮر ، نگهداری و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آن را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

 

ج) رادﯾﺎﺗﻮر ھﺎی ﭼﺪﻧﯽ:

رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی ﭼﺪﻧﯽ به ﺻﻮرت ﭘﺮه ای و به روش ریخته رھﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ که به ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﭼﺪﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ

 

ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ رادﯾﺎﺗﻮر ھﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺑﺎ رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی آﻟﻤﯿﻨﯿﻮﻣﯽ:  

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓ زدﮔﯽ و اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد در ﺟﺎھﺎی ﻣﺮﻃﻮب

 

 

د) رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی روﻏﻨﯽ (Oil Radiators) 

اﯾﻦ رادﯾﺎﺗﻮرھﺎ رادﯾﺎﺗﻮرھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ که ھﻤﺎﻧﮕﻮنه که از اﺳﻤﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ رادﯾﺎﺗﻮرھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺗﺎق ھﺎﯾﯽ ﺗﺎ ۶٠ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رادﯾﺎﺗﻮرھﺎی روﻏﻨﯽ دارای ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺣﻔﻆ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دﻣﺎی دﻟﺨﻮاه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ ﺑﺮﻓﮏ و محفظه ﺟﻤﻊ آوری ﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران لطفا برای دریافت کامل فایل « مقاله ای در مورد ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background