ads
ads
ads
ads

ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮافق ﻧﻈﺎم ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ، آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﻲ و اﺗﺤﺎدیه ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن جهت نظارت و طراحی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق

۱۶ شهریور ۱۳۹۸(1721 روز پیش) 159 بازدید

دراین بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮافق ﻧﻈﺎم ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ، آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﻲ و اﺗﺤﺎدیه ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن جهت نظارت و طراحی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق توضیح خواهیم داد.

 

۱- درﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺗﺎ ۱۶ واﺣﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آژﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺟﻨﺮال) و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ۱۷،۱۸، و ۱۹ واحدی از سیستم آژیر ﮔﺮوھﻲ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. درھﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻮع آژﯾﺮ ﻣﺴﻘﻞ و ﮔﺮوھﯽ، ﭘﺎﻧﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬیه آژﯾﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آدرس ﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ از آژﯾﺮ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺼﻮب در ﺟﺪول اﺗﻨﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارائه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۲- در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه، ﻻﺑﻲ ھﻤﮑﻒ، ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، راھﺮوی اﻧﺒﺎری ھﺎ و ﻏﯿﺮه آژﯾﺮ از ﻧﻮع ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺟﻨﺮال) اﺟﺮا ﮔﺮدد. ﺗﻮﺿﯿﺢ اینکه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎرف و آدرس ﭘﺬﯾﺮ به ازائ ھﺮ ﻓﺮﻣﺎن سیستم اعلام حریق، آژﯾﺮ ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻓﻮق ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻧﺪ. درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی دارای ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ھﻤﮑﻒ (ﺳﻮﯾﯿﺖ) اﯾﻦ واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آژﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺟﻨﺮال ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮفته ﺷﻮد.

۳- ﺑﺮای ھﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ آژﯾﺮ (ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻓﺖ ﺷﺪت ﺻﻮت) ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎنچه اﺗﺎق ھﺎﯾﻲ دارای ﺣﻤﺎم ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ (Master bedroom) اﺳﺖ ،آن اﺗﺎق آژﯾﺮ ﺟﺪاﮔﺎنه ﻧﯿﺎزدارد.

۴- ﻣﮑﺎن ھﺎی ذﯾﻞ آژﯾﺮ اﺳﺘﺮوب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ: ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ھﺎی زﯾﺮ ﮐﺪ ۰ـ۰ (ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ) ﻣﺤﻮطه اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ، درب ﻣﺠﺎور ﮔﺬرھﺎ (ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮوب و آژﯾﺮﺑﺼﻮرت دﻟﺨﻮاه).

۵- ﺷﺴﺘﻲ ھﻢ ﮐﻒ به راھﺮوھﺎی ﻣﺤﻞ تخلیه و درب ھﺎی اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

۶- در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه آﺳﺎﻧﺴﻮر دﺗﮑﺘﻮر دود اﻟﺰاﻣﻲ و دﺗﮑﺘﻮر ﺣﺮارﺗﻲ ﺟﺪاﮔﺎنه ﯾﺎ به ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

۷- ﺷﺴﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه راه پله در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک ورودی واﺣﺪ ھﺎ و آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻃﻔﺎی دﺳﺘﻲ آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۸- در اﻧﺒﺎری ھﺎ ھﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎنه ﯾﮏ ﻋﺪد دﺗﮑﺘﻮر دود در ﻧﻈﺮ ﮔﺮفته ﺷﻮد.

۹- راهروی جلوی انباری ها با طپل بیش از ۷ متر نیاز به دتکتور دود می باشد.

۱۰- ﺟﮭﺖ کلیه سیستم اعلام حریق (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی و آدرس ١٠ ﭘﺬﯾﺮ) ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل نقشه ھﺎ ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮا ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺎرک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد(ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻐﺬیه ﺗﻌﺪاد آژﯾﺮھﺎ و اﻟﻤﺎﻧﮭﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ در ھﺮ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ).

۱۱-  در ﺗﻤﺎﻣﯽ سیستم اعلام حریق اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻮع ﻣﺘﻌﺎرف (ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻨﺎل) اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ که رﯾﺴﮏ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ آدرس ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﯿﻠﺪ دار اﺟﺒﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﮔﺮوه د اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﯿﻠﺪ دار ﺿﺪﺣﺮﯾﻖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۱۲- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎﯾﯽ که ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮوانه ﺳﺎﺧﺖ آﻧﮭﺎ از اول ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٢ نقشه ھﺎی سیستم اعلام حریق ارایه ﺷﺪه به ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ آن از ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ اول) ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

تبصره ۱: در همکف در کنار تابلوی اعلام حریق یک آژیر رسم گردد.

تبصره ۲: استروب بیرون بیرون درب مجاور گذر رله فایر پانل تغذیه گردد.

تبصره ۳: در صورت استفاده از آژیر بیرون درب مجاور گذر از خط جنرال تغذیه گردد.

تبصره ۴: در صورتیکه پانل اعلام حریق دارای ۴ خط عمومی (جنرال) باشد، یک خط جهت آژیر بالای تابلو، یک خط جهت آژیرهای همکف و زیر زمین و دو خط برای طبقات استفاده گردد ولی در صورتی که پانل دارای دو خط آژیر عمومی باشد، یک خط جهت آژیر بالای پانل و همکف و زیر زمین ها و خط دوم جهت طبقات استفاده گردد.

تبصره ۵: در سیستم گروه بندی آژیرها بصورت منطقه ایی یا چند طبقه باهم بصدا در می آیند و با فعال شدن یک زون اعلام، اخطار دو زون اعلام، اخطار دو زون مجاور بصدا در می آید.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل« ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮافق ﻧﻈﺎم ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ، آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﻲ و اﺗﺤﺎدیه ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن جهت نظارت و طراحی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق  » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background